SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Special and Inclusive Education - OKN03S303B
Title: Speciální a inkluzivní pedagogika
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, C [HT]
Extent per academic year: 8 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D.
Pre-requisite : OKN03S203B
Annotation -
Last update: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. (14.09.2023)
Students will be introduced to the nature of difference and the needs of the child/pupil in the context of disability, health and social disadvantage and high ability. Teacher's methodological approaches resulting from negative and competence definitions (understanding) of difference will be presented. The characteristics of the manifestations of difference in children/students will be illustrated on Examples from the practice of the Kindergarten, as well as specific teacher's practices by which the topic of difference becomes a topic of play in the Kindergarten. Part of the training will be devoted to demonstrations of methods of individualization and differentiation of tasks in the controlled activity of children/pupils according to the principles of constructive didactics. Participants will learn to distinguish functional group cooperation of children in the Kindergarten, to identify barriers in the Kindergarten environment for children/pupils with SEN.
Descriptors - Czech
Last update: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. (14.09.2023)

Předmět má 4 kredity dle ECTS, celková časová zátěž studenta odpovídá 120 hodinám.

Přímá výuka:              

·         přednášky 8 hodin

Příprava:

·         samostudium odborné literatury 20 hodin

·         zpracování úkolů a příprava na semináře 26 hodin

Seminární práce, příprava na zkoušku a zkouška: 20 hodin celkem

V případě distanční výuky budeme pracovat v aplikaci MS Teams, studenti obdrží včas odkaz. Dále bude využíván systém podpory studia Moodle.

Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. (05.09.2023)

BARTOŇOVÁ, M., BYTEŠNÍKOVÁ, I. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: MU, 2012. ISBN978-80-210-6044-9.

BARTOŇOVÁ, M., BYTEŠNÍKOVÁ, I., VÍTKOVÁ, M. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole. Brno: Paido, 2012. ISBN 978-80-7315-237-6.

DITTRICHOVÁ,J. PAPOUŠEK,M. PAUL, K: a kol. Chování dítěte raného věku a rodičovská péče. Praha. Grada.2004, ISBN 80-247-039

DOKOUPILOVÁ,I. POTMĚŠIL,M. a kol. Speciálněpedagogická intervence u dětí v raném věku. Olomouc, UP. 2015. ISBN978-80-277-4432-1.

HRADILKOVÁ, T.akol.Praxe a metody rané péče. Praha. Portál. 2018. ISBN 978-80-262-1386-4.

KOMENSKÝ,J.A.Informatorium školy mateřské.Praha Kalich, 1992.

KUNHARTOVÁ,M. POTMĚŠIL,M. POTMĚŠILOVÁ,P. Náročné otcovství.Praha, Karolinum 2017 ISBN 978-80-246-3600-9.

MOLEMAN a kol. Rosteme hrou. Praha, EDA s.r.o. 2014 ISBN 978-80-260-5862-5.

MORÁVKOVÁ.M a kol.. Katalog podpůrných opatření. (Metodika aplikace podpůrných opatření v předškolním vzdělávání) Olomouc UP, 2020. ISBN 978-80-244-5716-1.

OPATŘILOVÁ, D., NOVÁKOVÁ, Z., VÍTKOVÁ, M. Intervence u dětí se zdravotním postižením v raném věku. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2012. ISBN 978-80-7315-240-6.

STRASSMEIER,W. 260 cvičení pro děti raného věku. Praha Portál. 1996 ISBN 80-7178-103-7.

VÁGNEROVÁ,M. STRNADOVÁ,I. KREJČOVÁ,L. Náročné mateřství. Praha, Karolinum 2009. ISBN 978-80-246-1616-2.

VOLEMANOVÁ,M. Přetrvávající primární reflexy. Praha, INVTS s.r.o. 2019 ISBN 978-80-907369-0-0

Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. (05.09.2023)

Tématické okruhy:

A

  1. Integrace, inkluze – teoretická východiska, principy, strategie a metody inkluzivní pedagogiky.Legislativní úprava vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami - možnosti vzdělávání, legislativní úprava poskytování podpůrných opatření ve školách a školských zařízeních
  2. Rodina a dítě se speciálními vzdělávacími potřebami - situace rodiny dítěte s postižením, fáze vyrovnávání se s narozením postiženého dítěte, specifika výchovných stylů v rodině dítěte s postižením, komunikace s rodičem dítěte s postižením v mateřské škole.Raná intervence – služba rané péče a včasná podpora rozvoje v mateřské škole. Inkluzivní prostředí mateřské školy, vytvoření a vyhodnocování podmínek pro vzdělávání dětí s různorodými potřebami.
  3. Diagnostika ve speciální pedagogice. Diagnostické metody a postupy vhodné pro období předškolního věku, oblasti speciálněpedagogické diagnostiky v předškolním věku, diagnostika školní zralosti. (viz Diagnostika dr. Lenka Felcmanová)
  4. Charakteristika mentálního postižení, dopady mentálního postižení do vzdělávání v mateřské škole, vhodná podpůrná opatření pro děti s mentálním postižením Charakteristika dítěte s PAS , podpůrná opatření

B

  1.  Porucha pozornosti a hyperaktivita, dopady do vzdělávání v mateřské škole, vhodná podpůrná opatření pro děti s poruchou pozornosti a hyperaktivity
  2. Charakteristika sluchového postižení, dopady sluchového postižení do vzdělávání v mateřské škole, vhodná podpůrná opatření pro děti se sluchovým postižením.Charakteristika narušené komunikační schopnosti, dopady narušené komunikační schopnosti do vzdělávání v mateřské škole, vhodná podpůrná opatření pro děti s narušenou komunikační schopností. Logopedická prevence v mateřské školeCharakteristika zrakového postižení, dopady zrakového postižení do vzdělávání v mateřské škole, vhodná podpůrná opatření pro děti se zrakovým postižením.
  3. Charakteristika tělesného postižení, dopady tělesného postižení do vzdělávání v mateřské škole, vhodná podpůrná opatření pro děti s tělesným postižením.Závažná onemocnění v předškolním věku, dopady závažných onemocnění do vzdělávání v mateřské škole, vhodná podpůrná opatření pro děti se závažnými onemocněními.
  4. Charakteristika sociálního znevýhodnění, dopady sociálního znevýhodnění do vzdělávání, podpůrná opatření pro děti se sociálním znevýhodněním 
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. (05.09.2023)

Zápočtový test

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html