SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Developmental psychology and variability of development - OKMN0Q115A
Title: Vývojová psychologie a variabilita vývoje
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, Ex [HT]
Extent per academic year: 12 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Additional information: https://dl3.cuni.cz/course/view.php?id=498
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. et Mgr. Kateřina Fibigerová, Ph.D.
Pre-requisite : OKMN0Q105A
Interchangeability : OPMN0Q115A
Is pre-requisite for: OKMN0Q135A
Annotation -
Last update: PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D. (29.10.2019)
The course focuses on propedeutics of one of the basic psychological disciplines, which also has a strong overlap in pedagogical practice. During the semester, students will learn various aspects of the development of an individual from prenatal age to death. Within the emphasis on the theories of lifelong development, students will be motivated to critical thinking, search for connections between the most famous theories of development and individual phenomena of individual development, as well as orientation in the current direction of empirical interest of Czech and world developmental psychology. It will reflect the current topics and changing trends in contemporary developmental psychology, which students will actively seek and discuss in the seminar part of the course.
Descriptors - Czech
Last update: PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D. (26.01.2023)

Přidělené kredity: 4

Přímá výuka: 12 hodin
Práce s materiály v Moodle, plnění úkolů: 50 hodin

Studium litetatury: 12 hodin
Příprava na zakončení předmětu: 30 hodin

 

Literature - Czech
Last update: PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D. (15.05.2019)

BLATNÝ, M. (Ed.). Psychologie celoživotního vývoje. Praha: Karolinum, 2016.

FARKOVÁ, M. Dospělost a její variabilita. Praha: Grada, 2009.

ERIKSON, E. H. Životní cyklus rozšířený a dokončený. Devět věků člověka.  Praha: Portál, 2015

GRUSS P. (ed.) Perspektivy stárnutí z pohledu psychologie celoživotního vývoje. Praha: Portál, 2009.

HAŠKOVCOVÁ, H. Fenomén stáří. Praha: Havlíček Brain Team, 2010.

JANOŠOVÁ, P. Dívčí a chlapecká identita. Vývoj a úskalí. Praha: Grada, 2008.

KATRŇÁK, T. a kol. Na prahu dospělosti. Praha: Dokořán, 2010.

KLUSÁK, M. a KUČERA, M. Dětské hry - games. Praha: Karolinum, 2010.

KOUKOLÍK, F. Metuzalém: o stárnutí a stáří. Praha: Karolinum, 2014.

MACEK, P. Adolescence. Praha: Portál, 2003.

MACEK, P., LACINOVÁ, L. (eds.). Vztahy v dospívání. Brno: Barrister &Principal, 2012.

LANGMEIER, J.;KREJČÍŘOVÁ, D.  Vývojová psychologie. Praha: Grada, 2006.

ONDRUŠOVÁ, J. Stáří a smysl života. Praha: Karolinum, 2011.

PIAGET, J.;INHELDER, B. Psychologie dítěte. Praha: Portál, 2010.

PRAŽSKÁ SKUPINA ŠKOLNÍ ETNOGRAFIE. Psychický vývoj dítěte: od 1. do 5. třídy. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2005.

ŘÍČAN, P. Cesta životem: vývojová psychologie. Praha: Portál, 2006.

SHEEYOVÁ, G. Průvodce dospělostí: šance a úskalí druhé poloviny života. Praha: Portál 1999.

SMÉKAL, V.; LACINOVÁL.; KUKLA, L. a kol. Dítě na prahu dospívání. Brno: Barrister &Principal, 2004.

THOROVÁ, Kateřina. Vývojová psychologie. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0714-6.

VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie I. Dětství a dospívání. Praha: Karolinum, 2012.

VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie II. Dospělost a stáří. Praha: Karolinum, 2007.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D. (15.05.2019)
 • Vymezení předmětu, zákonitosti vývoje jedince, metodologie, typy výzkumů
 • Hlavní teorie vývoje (Freud, Erikson, Piaget)
 • Důležité teorie zaměřující se na interakci a vztah k blízkým osobám 
 • Prenátální období a perinatální období
 • Novorozenecké a kojenecké období
 • Batolecí období
 • Předškolní věk, školní zralost
 • Mladší školní věk  
 • Adolescence
 •  Vynořující se a raná  dospělost
 • Střední a pozdní dospělost 
 • Stáří  
 • Fenomén umírání a smrti
 •  Zásadní otázky psychologie celoživotního vývoje 

 

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D. (27.01.2023)

Kurz je ukončen zkouškou. Zkouška má podobu písemného didaktického testu v rozsahu přednášeného učiva. Písemný test je kombinovaný - část otázek volí student správnou odpověď z několika distraktorů, u části odpovědí formuluje vlastní odpověď. Podmínkou přihlášení se na zkoušku je odevzdaný úkol (po portfolia k SZZ) - Úkol bude lředstaven na první přednášce a odevzdává se do Moodle.

Learning resources - Czech
Last update: PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D. (27.01.2023)

Studijní opory naleznete zde: https://dl3.cuni.cz/course/view.php?id=498

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html