SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Mathematics education II - OKMN0M158A
Title: Didaktika matematiky II
Guaranteed by: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, MC [HT]
Extent per academic year: 16 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Guarantor: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.
Pre-requisite : OKMN0M152A
Interchangeability : OPMN0M158A
Is pre-requisite for: OKMN0M165A, OKMN0N175A, OKMN0M170A
Annotation -
he aim of the course is to prepare students to enter teaching practice. We develop students' mathematical culture and nurture their positive relationship with pupils. We guide them to record their experiences in their future practice, analyze them using theoretical knowledge and improve the quality of their work on this basis.
Last update: Slezáková Jana, PhDr., Ph.D. (09.09.2022)
Aim of the course - Czech
  1. Vést studenty k potřebě evidence své každodenní pedagogické zkušenosti jako východiska pro zkvalitňování vlastní pedagogické práce. Seznámit studenty s metodami analýzy evidovaných didaktických i pedagogických jevů.
  2. Rozvíjet u studentů schopnosti pozorovat a reflektovat učební proces ve třídě, vést je k vlastnímu způsobu tvorby hospitačního záznamu z výuky.
  3. Dále rozšiřovat zkušenosti studentů s konstruktivistickými přístupy. Dát příležitost poznat, jak se tyto přístupy realizují v praxi.  Působit na jejich pedagogické přesvědčení směrem od instruktivního ke konstruktivistickému edukačnímu stylu.
  4. Seznámit studenta s konkrétními edukačními činnostmi, zejména: a) tvorba scénáře vyučovací hodiny, b) způsob evidence vlastní zkušenosti, c) motivace žáků, d) vedení třídní diskuse, e) tvorba klimatu třídy, f) práce s chybou, g) vedení nadaných žáků, h) vedení žáků s nižšími matematickými schopnostmi, i) diagnostika kognitivních a meta-kognitivních potencí zejména v oblasti matematiky žáků 1. st. ZŠ, j) hodnocení žáků.
Last update: Slezáková Jana, PhDr., Ph.D. (09.09.2022)
Descriptors - Czech

Předpokládané časové zatížení studentů je celkem 75 h:

přímá výuka - 16 h

písemné přípravy na semináře 2 h týdně na setkání, celkem 24 h

čtení odborné literatury 15 h 

zpracování průběžných úkolů  - 20 h

V případě, že přednášky nebo semináře přejdou do online formy, tak zde budou uvedeny odkazy na distanční výuku.

Last update: Slezáková Jana, PhDr., Ph.D. (09.09.2022)
Literature - Czech

Vybrané kapitoly z
HEJNÝ, M.; NOVOTNÁ, J.; STEHLÍKOVÁ, N. (Eds.), Dvacet pět kapitol z didaktiky matematiky 1 a 2, Praha : Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2004. ke stažení na http://class.pedf.cuni.cz/newsuma/Default.aspx?PorZobr=20

HOŠPESOVÁ, A. STEHLÍKOVÁ, N., TICHÁ, M. (Eds) Cesty zdokonalování kultury vyučování matematice. České Budějovice : Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, 2007.

HEJNÝ, M., KUŘINA, F. Dítě, škola a matematika. Praha : Portál, 2009

Soubor učebnic matematiky pro 1. stupeň ZŠ a příručky pro učitele (Nakladateství: Alter, Fraus, H-mat, Prodos, SPN, Didatis, Fortuna, ...).

Soubor přednášek a doprovodných materiálů dostupných po zaregistrování  do kurzu v moodlu: : https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=13396

JIROTKOVÁ, D. Cesty ke zkvalitňování výuky geometrie Praha : UK v Praze, PedF, 2010.

HEJNÝ, M. Výuka orientována na budování schémat: Aritmetika 1. stupně, Praha: UK v Praze, PedF, 2014.

Rendl, M., Vondrová, N., Hříbková, L., Jirotková, D., Kloboučková, J., Kvasz, L., ... & Žalská, J. Kritická místa matematiky na základní škole očima učitelů. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2013.

Vondrová, N. a kol.: Kritická místa matematiky základní školy v řešení žáků. Karolinum, 2016

Vondrová, N.: Didaktika matematiky jako nástroj zvládání kritických míst. Praha : UK, Pedf, 2020.

Last update: Slezáková Jana, PhDr., Ph.D. (09.09.2022)
Teaching methods - Czech

Setkání jsou vedena interaktivně, střídavě jsou vedeny učitelem z praxe a učitelem z fakulty. Témata jsou předem známa a očekává se, že se na ně studenti budou připravovat tak, aby se zasvěceně zapojili do diskuzí.

Zvláštní zřetel je věnován studentům, kteří v důsledku předchozího matematického vzdělávání mají nízké matematické sebevědomí a tendenci ve své budoucí praxi opakovat ty postupy, které vedly k neúspěchu a k negativnímu vztahu k matematice.

V případě přechodu na distanční výuku z důvodu nemožnosti konat prezenční výuku na fakultě: a) bude posílena distanční složka výuky formou dodatečných úkolů zadaných elektronicky (mailem nebo v Moodlu) b) bude organizována online výuka v Adobe Connect (nebo Google meet, nebo Zoom), přičemž bude vyžadována aktivní účast na této výuce, jejímž předpokladem je přítomnost kamery a mikrofonu na straně studenta

Last update: Slezáková Jana, PhDr., Ph.D. (09.09.2022)
Requirements to the exam - Czech

Požadavky k ukončení kurzu (klasifikovaný zápočet):


1. Aktivní účast na setkáních
2. Splnění průběžně zadaných úkolů, které budou formulovány prostřednictvím Moodlu. Student odevzdává průběžně úkoly do Moodlu a doplněné úkoly po setkácních odevzdá nejpozději 9.1.2023.


Požadavky k ukončení :

V případě kombinovaného studia vypracování písemného testu na konci semestru se ziskem aspoň 50 % možných bodů. 

Termíny na závěrečné kolokvium budou vypsány v SISu.

Na výsledné známce se bude podílet:

30 % prezentace zpracovaných úkolů

40 % závěrečný test

30 % ústní obhajoba testu.

Last update: Slezáková Jana, PhDr., Ph.D. (09.09.2022)
Syllabus - Czech

Didaktika matematiky II

Vyučující: PhDr. Jana Slezáková,Ph.D.

Sylabus:

Vstup do praxe, práce s cíli

Zlomky, racionální čísla, záporná čísla; relace.

Protoalgebra - cesta od aritmetiky k algebře

Polarita aritmetiky a geometrie, matematická gramotnost

Rozvíjení porozumění geometrickým tvarům - budování porozumění na úrovni osobností jak 2D, tak 3D geometrie

Geometrické pojmy, vztahy, procesy

Jazyky geometrie jako nástroj komunikace i rozvíjení myšlení

 

Last update: Slezáková Jana, PhDr., Ph.D. (09.09.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html