SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Didactics of Music Education II - OKMN0H215B
Title: Didaktika hudební výchovy II
Guaranteed by: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, Ex [HT]
Extent per academic year: 10 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc.
Teacher(s): doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc.
Incompatibility : OKMN0H202B
Pre-requisite : OKMN0H209B, OKMN0H210B, OKMN0H211B, OKMN0N204B, OKMN0T201B, OKMN0V203B
Is pre-requisite for: OKMN0H221B
Annotation -
Last update: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. (23.08.2019)
Presentation of the basic didactic practices of a music education teacher at Grade 1 of primary school. Creativity, complexity and integration in the management of musical activities, modernisation tendencies in music education.
Aim of the course - Czech
Last update: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. (12.04.2019)

Příprava studenta na hudebně výchovnou praxi po stránce teoretické i praktické.  Získávání vědomostí a rozvoj dovedností potřebných k řízení hudebních činností žáků.

Descriptors - Czech
Last update: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. (26.01.2023)

3 kredity/90 hod., zkouška

Plánované aktivity studentů: 10 hod. přímé výuky, 4 hod. příprava na semináře, 8 hod. rozvoj vlastních hudebních dovedností studenta, 8 hod. vypracování seminární práce, 60 hod. samostudium a příprava na zkoušku

Literature - Czech
Last update: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. (26.01.2023)

Povinná literatura:

VÁŇOVÁ, Hana. Didaktika hudební výchovy ve studiu učitelství pro 1. stupeň ZŠ. 1. díl (Práce s písní). Praha: PedF UK, 2020. 83 s. ISBN 978-80-7603-156-2.

VÁŇOVÁ, H. Didaktika hudební výchovy ve studiu učitelství pro 1. stupeň ZŠ. 1. díl. Práce s písní. Praha: PedF UK, 2020 82 stran. ISBN 978-80-7603-156-2.

SEDLÁK, F. Didaktika hudební výchovy na l. st. ZŠ.  Praha: SPN 1985. 311 stran.

PECHÁČEK. S., VÁŇOVÁ, H, aj.  Praktické úkoly z didaktiky hudební výchovy pro l. st. základní školy. Praha: Karolinum 2001. 282 stran. ISBN 80-246-0365-9.

VÁŇOVÁ, H. Pěvecká tvořivosti na základní škole. Praha: SPN 1984.120 stran.

VÁŇOVÁ, H. Průvodce učitele hudební výchovy tvořivou intonací. Praha: UK-PedF, 2004. 79 stran. ISBN  80-7290-155-9

Doporučená literatura:

JENČKOVÁ, E. Hudba a pohyb ve škole.Hradec Králové: Tandem, 2002, 320 s., ISBN 80-903115-7-1.

HURNÍK, I., EBEN, P. Česká Orffova škola, 1. díl. : Supraphon, 1969, 99 s., ISBN  16/2   02-263-69.

JURKOVIČ, P. Instrumentální soubor na základní škole. Praha: SPN, 1989, 181 s., ISBN  02/53  14-623-89.

TICHÁ, A. Hlasová výchova v dětském sboru prostřednictvím her a motivací.

Praha: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2004. ISBN 80-7068-186-1.

TICHÁ, A. Učíme děti zpívat. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-916-X.

HURNÍK, L., LIŠKOVÁ, M. Učebnice hudební výchovy 1.-5. ročník. Praha: SPN, 1998. ISBN 80-7235-028-5.

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Časopis pro hudební výchovu a obecně estetickou výchovu školní a

mimoškolní. UK v Praze – Pedagogická fakulta Praha. ISSN 1210-3683.

 

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. (26.01.2023)

Požadavky k zápočtu: drobné seminární úkoly vyplývající z učiva. Výstupní seminární práce na integrační přístup k výuce HV (pohádka, projekt, powerpointová prezentace). 2 hodiny asistentské praxe u studentek, které aktuálně neučí Hv

Okruhy otázek ke zkoušce - viz kurz v Moodle

Syllabus - Czech
Last update: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. (26.01.2023)

 Obsah předmětu:

1. Pěvecká výchova

2. Rozvoj intonačních dovedností. Nácvik písně intonací.

3. Tvořivá intonace. Postup od rozvoje intonačních dovedností k tvořivosti a naopak.

4. Principy rozvoje dětské hudební tvořivosti.

5. Prvky vícehlasu, jeho nácvik a tvořivé uplatnění ve vokálních, instrumentálních a hudebně pohybových    aktivitách.

6. Vizualizace poslechu, principy a praktické ukázky.  Sepětí poslechových a tvořivých činností.

7. Integrativní přístup k výuce HV (hudební pohádka, projekty)

8  Stavba vyučovací hodiny v hudební výchově, její typy, organizační formy vyučování.

 

Learning resources - Czech
Last update: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. (26.01.2023)

Kurz v moodle 

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=11577

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html