SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Music Education I - OKMN0H112A
Title: Hudební výchova I
Guaranteed by: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, C [HT]
Extent per academic year: 8 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Guarantor: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D.
Interchangeability : OPMN0H112A
Is pre-requisite for: OKMN0H121A
Annotation -
Last update: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. (29.10.2019)
Basics of musical theory (musical teaching, basic terms) and training of musical practise (team vocal teaching, unison and polyphonic choir singing, basics of conducting, playing songs on piano).
Descriptors - Czech
Last update: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. (09.09.2022)
2 kredity/60 hod.: 8 hod. přímé výuky, 14 hod. příprava na osvojení základů hudební teorie, 14 hod. příprava nástrojová a vokální, 24 hod. příprava na zápočet
Literature - Czech
Last update: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. (08.09.2020)

Zenkl, L.: ABC hudební nauky

Lisá, D.: Hudební nauka pro malé i větší muzikanty (1. díl)

Učebnice HV pro 1. stupeň ZŠ

Bělohlávková, P.: Úvod do hry na klavír

e-learning (prostředí Moodle)- https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5898 Název kurzu: Hudební výchova I 

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. (10.09.2023)

Test z hudební teorie: notopis, takty, durové stupnice, tónický kvintakord, harmonická kadence, vybrané hudební pojmy 


Hra na klavír (nebo housle) - 8 písní v tóninách C, D (předehra, akordický doprovod, současný zpěv): pět písní může být v 5tónovém prostoru, alespoň 3 písně musí být ve větším tónovém rozsahu; polovina písní v C dur, polovina v jiné tónině/tóninách (začátečníci v D dur).
Na jedné písni studenti prokážou znalost intonačních metod (solmizace, fonogestika), rytmických slabik a taktování.

Organizační pokyny k vykonání zápočtu - studenti mají celkem tři pokusy (jeden řádný a dva opravné). Termíny budou vypsány v SISu.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. (09.09.2022)

Notopis, takty.

Rozvoj rytmického cítění, různé způsoby provádění rytmických cvičení (rytmické slabiky).

Hlasová a pěvecká výchova – osvojení správných návyků.

Průpravná pěvecká cvičení, sborový zpěv jednohlasý a vícehlasý.

Základy taktování – postoj, taktovací schémata.

Durová stupnice.

Tónický kvintakord a jeho pěvecká reprodukce v melodických obměnách.

Hra jednoduchých lidových písní na klavír (melodie v pravé ruce, jednoduchý akordický doprovod v levé ruce).

Další rozvoj vokálních dovedností při interpretaci lidových i umělých písní.

Didaktická práce s lidovou písní – zpěv a současný klavírní doprovod, taktování.

Osvojení příslušné hudební terminologie, její uplatnění ve školní praxi.

Shrnutí nabytých hudebních vědomostí, předvedení pěveckých a nástrojových dovedností na 8 lidových písních.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html