SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Methodology of Czech Language I - OKMN0C159A
Title: Didaktika českého jazyka I
Guaranteed by: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0 Ex [hours/week]
Extent per academic year: 12 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Eva Hájková, CSc.
Pre-requisite : OKMN0C127A
Annotation -
Last update: PhDr. Radka Holanová, Ph.D. (10.06.2019)
Basic course of Czech language didactics. The aim is to equip the student with information and abilities in the following areas:: content, organisation and teaching forms in primary school, lower grade. Theory and specifics of the teaching process in the subject Czech language. Using basic pedagogical and didactical documents and materials.
Literature - Czech
Last update: PhDr. Radka Holanová, Ph.D. (10.06.2019)

Povinná:Upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání platný od 1. 9. 2013. [online]. [cit. 2014-04-17]. Dostupné z www: <http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/upraveny-ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-vzdelavani>.

HÁJKOVÁ, E. Dětské a žákovské prekoncepty v oblasti psaní. Didaktické studie, č. 1, 2013, s. 21–26.

HÁJKOVÁ, E. Učivo o větě na 1. stupni ZŠ. Didaktické studie, roč. 5, č. 2, 2013,  s. 11–19.

HÁJKOVÁ, E. Komunikační činnosti a jejich cíle. Praha: PedF UK, 2008.
Učebnice českého jazyka pro 1. st. ZŠ - aktuálně užívané řady učebnic na ZŠ
Články a studie v odborných časopisech a sbornících, např. v Didaktických studiích.

ŠEBESTA, K. Od jazyka ke komunikaci. Praha: Karolinum, 1999 (a vydání pozdější).
HÁJKOVÁ, E. a kol. Čeština ve škole 21. století II – Úvodní studie. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012.

Doporučená:

LIPTÁKOVÁ, Ľ. a kol. Integrovaná didaktika slovenského jazyka a literatury preprimárnevzdelávanie. Prešov: PU v Prešově, PedF, 2011, 580 s.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Radka Holanová, Ph.D. (10.06.2019)

Obsah seminářů – zákl. tematické bloky pro 12 seminářů ve 12 výukových týdnech:

1.       Didaktická transformace dosavadních lingvistických vědomostí a jejich využití při tvorbě dílčích edukačních konstruktů v modelových situacích (3 semináře).

2.       Plánování výuky a koncipování dílčích obsahových celků učiva jazykové výchovy na ZŠ (2 semináře).

3.       Konfrontace různých vyučovacích metod a organizačních forem práce včetně alternativních a jejich vhodnost pro různé celky vyučovacího obsahu jazykové výchovy v českém jazyce (3 semináře).

4.       Možnosti a efekty využití mezipředmětových vztahů při vyučování českého jazyka na 1. stupni ZŠ (2 semináře).

Specifikum tzv. průřezových témat, zvl. mediální výchovy (2 semináře).

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html