SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to Psychology - OKBZ1Q002A
Title: Základy psychologie
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: both
E-Credits: 4
Hours per week, examination: 0/0, Ex [HT]
Extent per academic year: 10 [hours]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D.
PhDr. Miroslav Klusák, CSc.
doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Interchangeability : OPBZ1Q002A
Annotation -
Last update: Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D. (20.01.2023)
The course purpose is to provide essential review of psychology, its key concepts and give introduction to general, developmental and social psychology. The emphasis is put on links between the theory and concepts and on understanding the complexities of human personality and developmental continuity. Substantial time is dedicated to workshops, where students are led to utilize newfound knowledge in educational situations. The course is organized into lectures and seminars. Seminar meetings take place in small groups and lectures together for every group.
Descriptors - Czech
Last update: Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D. (24.01.2023)

Předmět odpovídá 4 kreditům.

Výuka je realizována prezenční částí o dotaci 10 hodin a domácí přípravou.

Samostudium literatury (za semestr) 25 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 20 hodin
Psaní seminární práce 13 hodin
Příprava na zkoušku 40 hodin

Charakteristika nepřímých forem výuky: studium odborných publikací; rozbor zadaných situací z pedagogického prostředí s využitím psychologické perspektivy, který směřuje k výstupu ve formě seminární práce

Literature - Czech
Last update: Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D. (30.08.2019)

DAMON, W. – Lerner, R. M. (Eds.): Handbook of child psychology. Vol. 1–4. (6. vydání) Hoboken: Wiley & Sons, 2006.

FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál 2003.

HAYESSOVÁ, N. Základy sociální psychologie. Praha: Portál, 2000.

HELUS, Z. Sociální psychologie pro učitele. Praha: Grada, 2006.

HELUS, Z. Osobnost a její vývoj. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2003.

HRABAL, V. Sociální psychologie pro učitele. Praha: Karolinum, 2002.

KASSIN, S. M. Psychologie. Computer Press, Brno 2007.

KERN, H. Přehled psychologie. Portál, Praha 2006.

LANGMEIER, J. - KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. Praha: Grada, 2006.

NAKONEČNÝ, M. Úvod do psychologie. Academia, Praha 2003.

PIAGET, J. – INHELDEROVÁ, B. Psychologie dítěte. Praha: Portál, 1997.

PLHÁKOVÁ, A. Učebnice obecné psychologie. Academia, Praha 2005.

PLHÁKOVÁ, A. Dějiny psychologie. Grada, Praha 2006.

PRAŽSKÁ SKUPINA ŠKOLNÍ ETNOGRAFIE. Psychický vývoj dítěte od 1. do 5. třídy. Praha: Karolinum, 2005.

ŘÍČAN, P. Cesta životem. Praha: Portál, 2004 / 2006.

VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie. Praha: Karolinum, 1999.

Teaching methods - Czech
Last update: Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D. (29.08.2019)

Kurz Moodle. Kurz je strukturován podle tematických bloků (viz sylabus). Ke každému bloku je k dispozici základní povinná, doporučená literatura, aplikační úkoly, eventuálně i nahrávky přednášek. Studující se připravují na jednotlivá setkání prostřednictvím instrukcí a materiálů v Moodlu. V jeho prostředí rovněž odevzdávají písemné úkoly a poskytují zpětné vazby ostatním.

 

Témata pro samostudium

1.       Vymezení psychologie, psychologické disciplíny

2.       Základní psychologická paradigmata

3.       Pozornost

4.       Vnímání a čití

5.       Představivost

6.       Vědomí a nevědomí

7.       Vztah připoutání: separační úzkost, strach z cizích osob, hospitalismus; povaha vztahu dle Harlowa; typy dle Ainsworthové

8.       Vývojová gradace od verbálního/psychologického já k autonomii morálního já: specifikum přínosu Piageta; exemplární projevy heteronomního hodnocení nespravedlivých dospělých a lží; podoby a podstata imperativu spravedlnosti; role skupinových her obratnosti rozehrávaných jako soutěže (druhy her; vývoj sociální hry)

9.       Egocentrismus předoperačního myšlení: magická kauzalita (participace vs. podobnost a styčnost), artificialismus, antropomorfismus

10.    Operacionalizace myšlení: dva druhy myšlenkové práce; příklady ne/citlivosti vůči rozlišování a koordinaci logicky rozporných a nerozporných vztahů; ne/rovnováha mezi akomodací asimilačních schémat a asimilací k potřebám já

11.    Komplexní vymezení socializace; socializace prostřednictvím dyadických a skupinových interakcí; vymezení pojmů – růst, zrání, vývoj; typy vývoje; kritická období

12.    Třídění sociálních skupin (primární x sekundární, malé x střední x velké, formální x neformální, členské x nečlenské, referenční x nereferenční)

13.    Sociální identita, favorizování vlastní skupiny; heterogenita ve skupině a koheze skupiny

14.    Postoje, utváření a změna postojů

15.    Stereotypy a předsudky, rizika

16. Vývoj učitelské dráhy, stres a stresory v učitelství, riziko syndromu vyhoření a jeho prevence

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D. (02.02.2024)
1. Osobnost: osobnost jako integrovaný celek, struktura a dynamika; individuální potenciál
2. Motivace, emoce a volní seberegulace
3. Inteligence: druhy inteligence, přístupy k inteligenci (psychometrický, biologický, faktorový, kontextuální), koncept IQ a jeho současné pojetí, funkce testování inteligence
4. Myšlení: druhy myšlení, myšlenkové operace (analýza/syntéza, dedukce/indukce, generalizace/abstrakce, analogie), heuristiky a algoritmy
5. Paměť: modely paměti, paměťový proces, senzorická, krátkodobá, dlouhodobá paměť a jejich složky
6. Učení (poznávání, druhy učení – paměťové, senzomotorické, sociální, motorické, řešení problémů; zákony učení; kognitivní a učební styly)
7. Vlastní já – vývojová výzva v oblasti sociálně afektivní pro období dospívání: emancipace od vztahu připoutání; sexualita a partnerské vztahy; profesní orientace; pubescentní negativismus
8. Cesta k vývojové výzvě: vztah připoutání; verbální/psychologické já; morální já; od heteronomie k autonomii morálního já; vlastní já
9. Formálně operační myšlení – vývojová výzva v oblasti kognitivní pro období dospívání: myšlení o myšlení jako teorie mysli; jako abstraktní myšlení; jako experimentální myšlení (logická struktura implikace)
10. Cesta k vývojové výzvě: učení pokusem-omylem; učení vhledem; učení s pomocí sémiotické funkce – oddálenou nápodobou a verbální transmisí (operacionalizace myšlení); učení s pomocí abstraktního a experimentálního myšlení
11. Socializace – mechanismy socializace, socializační prostředí; rozdíly mezi socializačními mody v rodině a ve škole; význam socializace pro vývoj člověka, tzv. vlčí děti
12. Sociální skupiny – struktura sociální skupiny, základní sociální pozice, sociometrie; dynamika v sociální skupině (diferenciace, kooperace, konflikt); narušené vztahy ve skupině
13. Sociální komunikace – komunikační schéma, verbální a neverbální komunikace
14. Sociální vliv – konformita, inovace, poslušnost vůči autoritě, sociální facilitace a inhibice
15. Sociální poznávání – efekt prvního dojmu, Efekt následného dojmu, Haló efekt; kauzální atribuce; Pygmalion a Golemův efekt
16. Profesní dilemata v učitelství, profesní stres
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. (03.02.2022)

Kurz je ukončen testem, který je skládán online prostřednictvím aplikace Moodle.

Obsah testu vychází z přednášek a studijních materiálů, ze skript základních pojm a ze souboru úloh.

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D. (08.12.2019)

Viz Moodle, kurz s názvem Základy psychologie (https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8333). Přístup pro hosty by neměl vyžadovat heslo.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html