SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Foundations of General Didactics - OKBZ0P105A
Title: Základy didaktiky
Guaranteed by: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: both
E-Credits: 3
Hours per week, examination: 0/0, Ex [HT]
Extent per academic year: 8 [hours]
Capacity: winter:unknown / unknown (200)
summer:unknown / unknown (200)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Explanation: Nezapisují studenti oboru Pedagogika.
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Ing. Karolina Duschinská, Ph.D.
Teacher(s): Ing. Karolina Duschinská, Ph.D.
Incompatibility : OKBQ2P101A, OKBQ2P118A
Interchangeability : OKBQ2P118A, OPBZ0P105A
Annotation - Czech
Last update: Ing. Karolina Duschinská, Ph.D. (11.09.2019)
Předmět je úvodním vstupem do teorie výuky, představuje základní terminologický aparát, orientaci v kurikulárním kontextu a rámec pro uvažování v oborových didaktikách. Vede studující k odbornému popisu výukových situací a k porozumění výukovým metodám. Vytváří předpoklady pro navazující didaktické předměty, které budou zaměřené na analýzu modelů strategického vyučování a na plánování a evaluaci výuky.
Aim of the course - Czech
Last update: Ing. Karolina Duschinská, Ph.D. (11.09.2019)

Studující se orientuje ve struktuře národního a školního kurikula na 2. stupni ZŠ a SŠ. Vhodně použije základní didaktickou terminologii k popisu výukové situace. Vysvětlí způsob a podmínky realizace vybraných výukových strategií, uvede odborné důvody pro jejich využívání.

Descriptors - Czech
Last update: Ing. Karolina Duschinská, Ph.D. (02.10.2020)

V souvislosti se zavedením mimořádných opatření bude výuka probíhat dle rozvrhu v prostředí Zoom. Konkrétní odkaz bude všem zapsaným studentům zaslán nejpozději den před výukou.
Prezentace, literatura ke studiu, úkoly k vypracování a další informace budou k dispozici v Moodlu, přihlašovací údaje dostanou studenti před prvním setkáním.
Požadavky na ukončení předmětu zůstávají stejné, mění se pouze forma výuky.

Literature - Czech
Last update: Ing. Karolina Duschinská, Ph.D. (11.09.2019)

Základní literatura:

Národní ústav pro vzdělávání: Rámcové vzdělávací programy [Online]. (2019). Retrieved from http://www.nuv.cz/t/rvp

Petty, G. (2013). Moderní vyučování (6., rozš. a přeprac. vyd.). Praha: Portál.

Zormanová, L. (2014). Obecná didaktika: pro studium a praxi. Praha: Grada.

Doporučená literatura:

Buzan, T., & Buzan, B. (2012). Myšlenkové mapy: probuďte svou kreativitu, zlepšete svou paměť, změňte svůj život (2. vyd.). Brno: BizBooks.

Ginnis, P. ([2017]). Efektivní výukové nástroje pro učitele: strategie pro zvýšení úspěšnosti každého žáka. Praha: EDUkační LABoratoř.

Kalhous, Z., & Obst, O. (2009). Školní didaktika (Vyd. 2.). Praha: Portál.

Vališová, A., Kasíková, H., & Bureš, M. (2011). Pedagogika pro učitele (2., rozš. a aktualiz. vyd). Praha: Grada.

Wiliam, D., & Leahy, S. (2016). Zavádění formativního hodnocení: praktické techniky pro základní a střední školy. Praha: EDUkační LABoratoř.

Syllabus - Czech
Last update: Ing. Karolina Duschinská, Ph.D. (11.09.2019)

1.    Vymezení didaktiky, základní terminologie a metody zkoumání, literatura a další zdroje informací.

2.    Styly učení a poznávání, jejich význam pro učitele a žáky.

3.    Pozornost a paměť. Důsledky pro strukturu a fáze vyučovací hodiny.

4.    Vyučování založené na evidenci, efektivní výukové strategie. Tradiční didaktické zásady.

5.    Motivování žáků ve výuce, chvála a kritika, zajišťování prostředí pro učení.

6.    Klasifikace organizačních forem výuky. Metody výuky.

7.    Komunikace ve výuce, techniky dialogické výuky. Výklad. 

8.    Řízení samostatné práce žáků. Kooperativní výuka a její realizace, složení skupin, komunikace ve skupině.

9.    Hodnocení výsledků učení žáků. Průběžná zpětná vazba, formativní hodnocení.

10.  Materiální a nemateriální didaktické prostředky, ICT ve výuce. Grafické reprezentace učiva. 

11.  Systém a struktura  kurikulárních dokumentů v ČR. Vzdělávací obsah, učivo, očekávané výstupy. Klíčové kompetence, průřezová témata v kurikulu základní a střední školy.

12.  Výukový obsah, didaktická transformace učiva. Učebnice, jejich druhy a parametry, další výukové materiály.

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Radka High, Ph.D. (14.09.2021)

Podmínkou zakončení předmětu je absolvování písemného testu na min. 50 bodů ze 100.

Test obsahuje uzavřené a otevřené otázky, týkající se témat v rozsahu přednášek a základní odborné literatury. Test ověřuje splnění cíle předmětu, tj. zejména znalosti a porozumění vybraným didaktickým kategoriím, orientaci v kontextu kurikula na 2. stupni ZŠ a SŠ, porozumění výukovým metodám a strategiím, schopnosti odborného zdůvodňování.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html