SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Philosophy of education - OKBV3P013A
Title: Filozofie výchovy
Guaranteed by: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:8/0, Ex [HS]
Extent per academic year: 8 [hours]
Capacity: 30 / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D.
PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D.
Co-requisite : OKBV3P011A
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. (23.01.2020)
Předmět filozofie výchovy představuje jeden z důležitých pilířů pro pochopení významu výchovy a vzdělávání,jeho vývoje a smyslu v rámci kulturní a historicko-antropologické tradice. Prostřednictvím filozofického tázání, po podstatě, poznatelnosti, logičnosti, spravedlnosti nebo smyslu, rovněž i vztahu cílů a obsahu, účelu a prostředků, podstatného a nepodstatného, umožňuje hlubší poznávání sebe i světa, a tak pochopit roli vychovatele, vzdělavatele nebo průvodce životem a situacemi z různých aspektů. Cílem předmětu je, aby studenti porozuměli filozofickým otázkám ve výchově a vzdělávání a rozpoznali jednotlivé filozofické směry ve výchově a vzdělávání ajejich dosah pro edukaci. Obsahové vymezení: 1. Sokrates, Aristoteles, Platon a jejich vliv na filozofii výchovy. 2. Filozofické otázky vevýchově a vlivjednotlivých filozofických směrů na výchovu. 3. Filozofický, náboženský a vědecký pohled svět ačlověka. 4.Středověk a supranaturalismus. 5. Osvícenství a jeho vliv. 6. Pragmatismus a senzualismus. 7. Modernífilozofickésměry a jejich vliv na individualismus a liberalismus. 8. Existencialismus, materialismus a idealismus v moderní filozofii. 9. Filozofická a názorová paradigmata v současných pohledech na výchovu a vzdělávání. 10. Postmodernismus a jeho vliv na výchovu.
Descriptors - Czech
Last update: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. (01.09.2021)

Předmět má 4 kredity dle ECTS, celková časová zátěž studenta odpovídá 120 hodinám. Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 20 minut, samostudium literatury (za celý semestr) 30 hodin, práce se studijními materiály (za celý semestr) 10 hodin, plnění průběžných úkolů (za celý semestr) 12 hodin. Seminární práce 12 hodin, příprava na zkoušku a zkouška 12 hodin.

Literature - Czech
Last update: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. (23.01.2020)

BENEŠ, M. (2002). Idea vzdělávání v současné společnosti. Eurolex Bohemia: 2002.

BREZINKA, W. (1996). Filozofické základy výchovy. Zvon: Praha.

BREZINKA, W. (2001). Východiska k poznánívýchovy. L. Marek: Brno.

GRENZ, S. J. (1997). Úvod do postmodernismu. Návrat domů: Praha.

HOGENOVÁ, A. (2016). Bytí a rozumění.Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy.

PATOČKA, J. (1997). Filozofie výchovy. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy.PROKEŠOVÁ, M. (2009). Dítě v nás: filozoficko-pedagogické pojetí dětství a dítěte. Repronis: Ostrava

STARK, S. (2006). Filozofie výchovy jako filozofie lidské aktivity a dialogu se zameřením na učení HanseGeorgaGadamera a Otto Friedricha Bollnowa. Aleš Čeněk: Plzeň

TRETERA, I. (2003). Dějiny filosofie. Praha: Karolinum.

Learning resources - Czech
Last update: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. (23.01.2020)

On-line studijní opora na adrese: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8954

Heslo pro hosty: akredkpg19

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html