Music education for Chaperones and Supervisors - OKBV3H025A
Title: Hudební výchova pro vychovatele I
Guaranteed by: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:12/0, C [HS]
Extent per academic year: 12 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D.
Pre-requisite : OKBV3P011A
Is pre-requisite for: OKBV3H034A
Opinion survey results   Examination dates   SS schedule   Noticeboard   
Annotation -
Last update: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. (29.01.2022)
Basics of musical theory and training of musical practise (team vocal teaching, singing, basics of conducting, playing songs on piano).
Descriptors - Czech
Last update: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. (29.01.2022)

5 kreditů/150 hod.: 12 hod. přímé výuky, 50 hod. příprava na osvojení hudebně teoretických poznatků, 50 hod. příprava nástrojová a vokální, 38 hod. příprava na zápočet

Literature - Czech
Last update: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. (29.01.2022)

Lisá, D.: Hudební nauka pro malé i větší muzikanty 1

Zenkl, L.: ABC hudební nauky

Učebnice HV nebo zpěvníky pro 1. stupeň

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. (29.01.2023)
Test z hudební teorie: notopis, takty, durové stupnice, tónický kvintakord, harmonická kadence, vybrané hudební pojmy 

Hra na klavír - 2 písně v tónině C dur, 2 písně v tónině D dur (předehra, akordický doprovod, současný zpěv)
Na jedné písni studenti prokážou základní taktovací dovednosti.
Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. (10.09.2023)

Notopis, takty.

Rozvoj rytmického cítění, různé způsoby provádění rytmických cvičení (rytmické slabiky).

Hlasová a pěvecká výchova – osvojení správných návyků.

Průpravná pěvecká cvičení, sborový zpěv jednohlasý a vícehlasý.

Základy taktování – postoj, taktovací schémata.

Durová stupnice.

Tónický kvintakord a jeho pěvecká reprodukce v melodických obměnách.

Hra jednoduchých lidových písní na klavír (melodie v pravé ruce, jednoduchý akordický doprovod v levé ruce).

Další rozvoj vokálních dovedností při interpretaci lidových i umělých písní.

Didaktická práce s lidovou písní – zpěv a současný klavírní doprovod, taktování.

Osvojení příslušné hudební terminologie, její uplatnění ve školní praxi.

Shrnutí nabytých hudebních vědomostí, předvedení pěveckých a nástrojových dovedností na 4 lidových písních.

Learning resources - Czech
Last update: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. (28.01.2020)

On-line studijní opora na adrese: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8961
Heslo pro hosty: akredkpg19