SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Czech language and spoken language culture - OKBV3C023A
Title: Český jazyk a kultura mluveného projevu
Guaranteed by: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:14/0, Ex [HS]
Extent per academic year: 14 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Jana Vlčková, Ph.D.
Mgr. Veronika Vršecká, DiS.
Co-requisite : OKBV3P011A
Is pre-requisite for: OKBV3I029A
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (04.09.2023)
Praktická znalost českého jazyka z hlediska obsahu a formy pro potřeby odborné komunikace v oblasti vzdělávání, rozvoj komunikačních dovedností. Kultura jazyka a kultura řeči. Technika řeči: respirace, fonace, artikulace - praktická cvičení. Využití funkčních zvukových prostředků mluvené řeči. Kompozice projevu vzhledem ke komunikačnímu záměru. Prezentační dovednosti. Bezpodmínečně se předpokládá řečový projev v souladu s českými ortoepickými a ortofonickými pravidly. Technika řeči. Ortoepie, ortofonie. Kompozice projevu. Komunikační strategie. Argumentace, manipulace. Konflikt. Neverbální komunikace. Asertivní komunikace. Součástí všech seminářů budou připravené a nepřipravené mluvené projevy.
Literature - Czech
Last update: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (04.09.2023)

HÁJKOVÁ, Eva. Rétorika pro pedagogy. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011, 208 s. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-1990-0.

KLAPETEK, Milan. Komunikace, argumentace, rétorika. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 247 s. ISBN 9788024726526.

KRAUS, Jiří. Rétorika a řečová kultura. Vyd. 2., dopl. Praha: Karolinum, 2010, 190 s. ISBN 978-80-246-1829-6.

SZYMANEK, Krzysztof, Krzysztof A WIECZOREK a Andrzej S WÓJCIK. Umění argumentace: úlohy na zkoumání argumentů. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004, 148 s. ISBN 80-244-0834-1.

VALIŠOVÁ, Alena. Asertivita v rodině a ve škole aneb Zásady přímého jednání mezi dětmi, rodiči a učiteli. Vyd. 3., upr. Jinočany: H & H, 1998, 181 s. ISBN 80-86022-41-2.

VÁVRA, Vlastimil. Mluvíme beze slov. 1. vyd. Praha: Panorama, 1990, 308 s. ISBN 80-7038-128-0.

KRAUS, Jiří. Člověk mluvící: řečníci bez tribuny čtením i poslechem. Vyd. 1. Voznice: Leda, 2011, 241 s. ISBN 978-80-7335-258-5.

KRAUS, Jiří. Rétorika v evropské kultuře i ve světě. 2., přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 2011, 248 s. ISBN 978-80-246-2001-5.

LOTKO, Edvard. Kapitoly ze současné rétoriky. 3. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009, 202 s. ISBN 978-80-244-2309-8.

BECK, Gloria. Zakázaná rétorika: 30 manipulativních technik. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 266 s. ISBN 978-80-247-1743-2.

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (04.09.2023)
Písemný projev a řečnické cvičení dle zadání vedoucího semináře. 
Learning resources - Czech
Last update: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (04.09.2023)

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8960


Heslo pro hosty: akredkpg19

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html