SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Introduction to Philosophy I - OKBUZ1201
Title: Filozofický diskurz I
Guaranteed by: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2019
Semester: both
E-Credits: 2
Hours per week, examination: 0/0 MC [hours/semester]
Extent per academic year: 8 [hours]
Capacity: winter:unknown / unknown (500)
summer:unknown / unknown (500)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Additional information: http://Vyučován pouze v ZS
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: PhDr. Andrea Hlaváčková Fleischerová, Ph.D.
Teacher(s): doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D.
Interchangeability : OBUZ1201
P//Is pre-requisite for: OKBUZ12002
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Andrea Hlaváčková Fleischerová, Ph.D. (17.09.2018)
Cílem tohoto semestrálního kurzu je zprostředkovat studentům základy filosofického myšlení, jakož i rozvíjet porozumění člověka sobě samému, světu a svému místu v něm, zásadám přirozeného a teoretického postoje, jenž předchází veškerému odbornému vědeckému poznání. Přednášky budou zaměřeny na objasnění konkrétních filosofických otázek a fenoménů a seznámení s problematikou filosofického tázání, s nímž se setkáváme v současném světě. Cílem kursu je tedy nejen seznámeni s nejvýznačnějšími osobnostmi antického myšlení, s klasickými filosofickými díly i s nejnovější tematicky relevantní literaturou, ale i poukázání na to, jak se filosofické myšlení vztahuje k naší každodennosti životu a jak může napomoci k naší orientaci ve světě.
Literature - Czech
Last update: PhDr. Andrea Hlaváčková Fleischerová, Ph.D. (17.09.2018)

ZÁKLADNÍ LITERATURA

ARISTOTELÉS: Poetika. Oikoymenh: Praha 2008. 
AUERBACH, Erich: Mimesis. Zobrazení skutečnosti v 
západoevropských literaturách. Praha: Mladá fronta 1998. 
HEIDEGGER, Martin: Básnicky bydlí člověk. Co je metafyzika? Konec filosofie a úkol myšlení. Oikoymenh: Praha 
2006. 

NIETZSCHE, Friedrich: Zrození tragédie z ducha hudby. Gryf: Praha 1993. 
NIETZSCHE, Friedrich: Tak pravil Zarathustra. Kniha pro všechny a pro nikoho. XYZ: Praha 2009. 
PATOČKA, Jan: Umění a čas I.-II. Oikoymenh: Praha 2004. 
PETŘÍČEK, Miroslav: Myšlení obrazem. Průvodce současným filosofickým myšlením pro středně nepokročilé. 
Herrmann a synové: Praha 2009. 

PLATÓN: Hippias Větší, Hippias Menší, Ión, Menexenos. Oikoymenh: Praha 1996. 

PLATÓN: Timaios. Kritias. Oikoymenh: Praha 2008. 

DOPORUČENÁ LITERATURA

Pelcová, N. : Vzorce lidství
H.J. Störig : Stručné dějiny filosofie
Petříček, M. : Úvod do filosofie

Karel Svoboda: Zlomky předsokratovských myslitelů, Praha 1962, 1990.
Díogenés Laertios: Životy, názory a výroky proslulých filosofů, Pelhřimov 1995.

KIRK - RAVEN - SCHOFIELD, Předsókratovští filosofové. Praha : Oikoymene2004. 
GRAESER, A. Řecká filosofie klasického období. Praha : Oikoymenh, 2000.

PLATÓN. Ústava; Faidón; Sofistés 
ARISTOTELÉS. Kategorie; Metafyzika IV, V, IX, XII; Etika NikomachovaI-III, VI-VII; Fyzika II.

LONG, A.A. Hellenistická filosofie. Praha : Oikoymenh, 2003. 
ARMSTRONG, A.H. (ed.). Řecká filosofie pozdní doby. Praha : Oikoymenh,2002.

 

Kratochvíl, Z. (2009): Filosofie mezi mýtem a vědou. Praha: Academia.

Odehnal, I. (2001): Úvod do filozofie člověka. Brno: Akademické nakladatelství CERM

Seilerová, B. (2004): Človek v paradigmách filozofickej antropológie. K syntéze výpovedí o človeku. Bratislava: IRIS.

Scheler, M. (1968): Místo člověka v kosmu. Praha: Academia.

Spengler, O. (1997): Člověk a technika: Příspěvek k jedné filosofie života. Praha: Neklan.

Stark, S. (2008): Filozofie člověka v historickém kontextu. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni.

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Andrea Hlaváčková Fleischerová, Ph.D. (17.09.2018)

KZ spočívá v absolvování znalostního testu. Znalostní test se bude týkat tematických okruhů, které

odpovídají sylabu předmětu. Součástí znalostního testu budou otevřené otázky a interpretace textů, které byly přednášejícím čteny a interpretovány.

Minimální procentuální úspěšnost pro absolvování testu je 70% správně zodpovězených otázek a odpovídající interpretace textu.

 

Zápočtový test je možné vykonat celkem třikrát. Po třetím neúspěšném (opravném) pokusu následuje závěrečná možnost ústního přezkoušení.

V případě ústního přezkoušení bude hodnocena znalost problematiky, jež byla náplní přednášek a písemná interpretace textu.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Andrea Hlaváčková Fleischerová, Ph.D. (17.09.2018)

Tematické okruhy: 

I.  Mýtus 


- mýtus jako určitý druh řeči

- mýtus jako symbolický výklad skutečnosti

- mýtus jako zkušenost náboženská

- mýtus a logos

 

II. Epos a mytologie, homérské eposy


 -      role a koncept autora a vypravěče

-       estetická zkušenost, estetický postoj, prožitek a básnictví, poetika

-       básníci a jejich filozofičtí interpreti: mezi filozofickou a literární hermeneutikou 

-       múzičnost, inspirace, vize, zjevení, božské šílení: enthousiasmos a mania u Platóna, vřazení do širšího kontextu (Homér a Hésiodos; pseudo-Longínos), pozdější varianty platónského pojetí (pozdní středověk a renesance, romantismus)

 

III. Exegeze, interpretace, hermeneutika; alegorie

 

IV. Jednání a charakter

- emoce, sebekontrola, exces; charakter a letory; parodie, komika, grotesknost; hellénistické školy a jejich vliv

- čin a svoboda, rozhodování a osud; tragičnost, naděje, spása

- literatura a rétorika,  výchovná role literatury, politická role literatury

 

 

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Andrea Hlaváčková Fleischerová, Ph.D. (17.09.2018)

KZ spočívá v absolvování znalostního testu. Znalostní test se bude týkat tematických okruhů, které

odpovídají sylabu předmětu. Součástí znalostního testu budou otevřené otázky a interpretace textů, které byly přednášejícím čteny a interpretovány.

Minimální procentuální úspěšnost pro absolvování testu je 70% správně zodpovězených otázek a odpovídající interpretace textu.

 

Zápočtový test je možné vykonat celkem třikrát. Po třetím neúspěšném (opravném) pokusu následuje závěrečná možnost ústního přezkoušení.

V případě ústního přezkoušení bude hodnocena znalost problematiky, jež byla náplní přednášek a písemná interpretace textu.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html