SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Introduction to Study of Language and Linguistics - OKBS1S136A
Title: Úvod do studia jazyka a jazykovědy
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0 C [hours/week]
Extent per academic year: 4 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Marie Komorná
Pre-requisite : OKBS1S117A, OKBS1S126A
Interchangeability : OPBS1S136A
Annotation -
Last update: Mgr. Marie Komorná (01.02.2020)
The course provides a basic overview of language study, linguistics and its areas and related terminology.
Aim of the course -
Last update: Mgr. Marie Komorná (01.02.2020)

The aim of course is to give students the basic overview of language study, linguistics and related areas and terminology.

Literature -
Last update: Mgr. Marie Komorná (01.02.2020)

ADAM, R.; Beneš, M. a kol. Úvodní jazykový seminář. Praha: Karolinum, 2014.

ČECHOVÁ, M. a kol. Čeština – řeč a jazyk. Praha: ISV, 2000. (nebo novější vydání)

ČERMÁK, F. Jazyk a jazykověda. Praha: Karolinum, 2001. (nebo novější vydání)

ČERNÝ, J. Úvod do studia jazyka. 2. vyd. Olomouc: Rubico, 2008.

Encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002 (vybraná hesla).

HRBÁČEK, J. úvod do studia českého jazyka. Praha: SPN, 1986.

CHROMÝ, J. Základy sociolingvistiky. Praha: Karolinum, 2014.

JAKOBSON, R. Lingvistika a poetika In: Jakobson, R. Poetická funkce. Praha, 1995, s. 74–105.

JAKOBSON, R.. Dva aspekty jazyka a dva typy afatických poruch. In: Jakobson, R. Poetická funkce. Praha: 1995, s. 55–74.

JIRÁK, J.; NEKVAPIL, J.; ŠOLTYS, O. Jazyk ve společenském kontextu. Praha: Karolinum, 1996, s. 5-81.

KARLÍK, P. – NEKULA, M. – RUSÍNOVÁ, Z. (eds.): Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN, 1995. (nebo novější vydání)

MAREŠ, P. Úvod do lingvistiky a lingvistické bohemistiky. Praha: Karolinum, 2014.

PALEK, B. Základy obecné jazykovědy. Praha: SPN, 1989.

SALZMANN, Z. Jazyk, kultura a společnost. Praha: Nakladatelství AV ČR, 1997.

SLÁNSKÁ BÍMOVÁ, P.; OKROUHLÍKOVÁ, L. Rysy přirozených jazyků : český znakový jazyk jako přirozený jazyk ; Lexikografie : slovníky českého znakového jazyka. Praha. ČKTZJ, 2008.

Syllabus -
Last update: Mgr. Marie Komorná (01.02.2020)

Tematické okruhy:

1. Komunikace, její složky a její typy.

2. Znak a jeho pojetí.

3. Přirozené jazyky a umělé znakové systémy v komunikaci.

4. Klasifikace jazyků.

5. Lidská řeč: jazyk, řeč.

6. Funkce jazyka a řeči.

7. Stavba jazyka (forma a obsah / výraz a význam v jazyce, jazykové plány a roviny, jazykové jednotky, jazykové vztahy, gramatický a lexikální systém jazyka).

8. Jazyk a společnost; jazyk a myšlení.

9. Lingvistika, její členění. Příbuzné disciplíny.

10. Lingvistické metody.

11. Komunikace, komunikační kompetence a jejich role ve vzdělávacím procesu.

12. Nejčastější bariéry v rozvoji komunikačních kompetencí. Narušená komunikační schopnost.

Course completion requirements -
Last update: Mgr. Marie Komorná (01.02.2020)

Written test (pass – 75 %, 1 resits).  

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html