SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Special education of individuals with multiple handicaps II. - OKBS1S129A
Title: Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s KP II.
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0 Ex [hours/week]
Extent per academic year: 12 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
Pre-requisite : OKBS1S123A
Interchangeability : OPBS1S129A
Annotation -
Last update: PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D. (30.10.2019)
Persons with multiple disabilities are a very diverse group with different demands on possible forms of support. Learning outcomes of the course unit The aim of the course is to show possible special pedagogical support in education and in everyday life of people with multiple disabilities. The course is supported by the MOODLE system.
Aim of the course -
Last update: PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D. (30.10.2019)

Problems of people with multiple disabilities. Students continue their studies by deepening their knowledge of how to educate and support people with multiple disabilities. They will learn various approaches and therapies.

Literature - Czech
Last update: PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D. (30.10.2019)

FRIEDLOVÁ, K. Bazální stimulace v základní ošetřovatelské péči, 1. vydání. Praha: Grada publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1314-4.

JANKOVSKÝ, J. Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením: somatopedická a psychologická východiska. Praha: TRITON, 2001. ISBN: 80-7584-192-7.

LUDÍKOVÁ, L. Kombinované vady Olomouc, 2005. ISBN 80-244-1154-7.

LUDÍKOVÁ, L. Vzdělávání hluchoslepých 1. Praha: Scientia, 2000. ISBN 80-7183-225-1.

LUDÍKOVÁ, L. Vzdělávání hluchoslepých 3. Praha: Scientia, 2001. ISBN 80-7183-226-1.

NIELSENOVÁ, L. Učení zrakově postižených dětí v raném věku. 1. vydání. Praha: ISV: 1998. ISBN 80- 85866-26-9.

OPATŘILOVÁ, D. Metody práce u jedinců s těžkým postižením a více vadami. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 146 s. 55-984A-2005 02/58 11/Pd. ISBN 80-210-3819-5.

PIPEKOVÁ, J. (ed.) Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2. rozšířené a přepracované vydání. Brno: Paido, 2006, 330 s. ISBN 80-7315-120-0.

STRNADOVÁ, I. Resilience v rodinách dětí s autismem. In Speciální pedagogika, č.4, s.203 - 212. ISSN 1211-2720.

STRNADOVÁ, I. Rodiny osob s mentálním postižením. Současné směry ve výzkumu a možnosti speciálněpedagogické intervence.“ Praha.: UK, 2008. ISBN 978-80-7290-388-7.

ŠTĚRBOVÁ, D. a kol. Hluchoslepota – lidé s ní a kolem ní. 1. vyd. Olomouc: UP, 2005. ISBN 80-244- 1244-6.

VÍTEK, J. Medicínská propedeutika pro speciální pedagogy. Úvod do neurologie. Úvod do oftalmologie. Brno: Paido, 2007, ISBN 978-80-7315-154-6.

VÍTKOVÁ, M. Edukace žáků s těžkým postižením a více vadami. In Vítková, M. Integrativní školní (speciální) pedagogika. Základy, teorie, praxe. Brno: Paido, 2004, s. 152-174. ISBN 80-86633-22-5.

VÍTKOVÁ, M. (ed.). Možnosti reedukace zraku při kombinovaném postižení. 1. vydání. Brno: Paido, 1999. ISBN 80-85931-75-3.

DUNOVSKÝ, J., DYTRYCH, Z., MATĚJČEK, Z. a kol.: Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Praha: Avicenum, Grada, 1995.

+ aktuální studie, zahraniční materiály

Syllabus -
Last update: PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D. (30.10.2019)

Physical and multiple disabilities

Hearing and multiple disabilities

Approaches in education and support:

- Basal stimulation

- music therapy

- canistherapy

- harmonizing bed

- craniosacral therapy

- harmonizing bed

- snoezelen.

Course completion requirements -
Last update: PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D. (30.10.2019)

Active participation in seminars. Oral exam

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html