SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Medical Propedeutics II. - OKBS1S116A
Title: Medicínská propedeutika II.
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0 Ex [hours/week]
Extent per academic year: 8 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. MUDr. Bohuslav Mrzena, CSc.
Teacher(s): doc. MUDr. Bohuslav Mrzena, CSc.
Pre-requisite : OKBS1S107A
Interchangeability : OPBS1S116A
Annotation - Czech
Last update: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (24.09.2018)
Předmět zahrnuje soubor vybraných tematických okruhů, které zahrnují nejdůležitější klinické jednotky a onemocnění týkající se dětského lékařství s ohledem na budoucí profil absolventů studia speciální pedagogiky. Zdůrazňuje oblasti, které se promítají do vývojové problematky dítěte a mají vliv na jeho psychosomatický vývoj, a to od okamžiku narození do ukončení období dětského věku, resp. adolescence. Důraz je kladem na patologické procesy a syndromy, které výrazněji ovlivňují přirozený zdravý růst a vývoj jedince.
Aim of the course - Czech
Last update: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (24.09.2018)

Cílem předmětu je umožnit studentům získat přehled o nejdůležitějších onemocněních a postiženích, s nímiž se jako budoucí pedagogové mohou setkávat a které budou předmětem jejich výchovného působení, a tudíž budou vyžadovat i jejich spoluúčast na komplexním léčebném procesu a poskytované podpoře.

Literature - Czech
Last update: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (24.09.2018)

GUTVIRTH, J. A KOL. Základy dětského lékařství pro speciální pedagogy. Praha: SPN, 1984.
KÁBRT, J. Lexicon medicum. Třetí, doplněné a přepracované vydání. Praha: Galén, 2015. ISBN 978-80-7492-200-8.
KOTULÁN, J. Základy zdravotních nauk pro pedagogy. Brno: MU, 1999.
MRZENA, B. Pediatrie: vybrané kapitoly pro studující speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Brno: Paido, 2009. 109 s. ISBN 978-80-7315-182-9.
TŮMA, S., HOŘÁK, J. Vrozené anomálie diagnostikované zobrazovacími metodami v dětském věku. Jinočany: H&H, 1995. ISBN 80-85787-67-9.
ZAHÁLKOVÁ, M. Pediatrie pro speciální pedagogy. Brno: MU, 2000. ISBN 80-210-2327-9.

Syllabus - Czech
Last update: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (24.09.2018)

Růst a vývoj dítěte, jeho poruchy. Rizikový novorozenec. Období dětského věku a jeho charakteristika.

Dědičnost a prostředí, zevní a genetické příčiny onemocnění, anomálie a vývojové vady.

Patologie výměny látek a energie, onemocnění žláz s vnitřní sekrecí.

Onemocnění srdce a krevního oběhu, krevní choroby. 

Nádorová onemocnění.

Onemocnění zažívacího ústrojí, dýchacích orgánů, ledvin a močových cest. 

Poruchy imunity a alergická onemocnění.

Infekční nemoci.

Course completion requirements - Czech
Last update: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (24.09.2018)

Zkouška má písemnou formu.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html