SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Developmental psychology and Personality Psychology - OKBQ2Q103A
Title: Vývojová psychologie a psychologie osobnosti
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 12 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc.
Teacher(s): PhDr. Radka High, Ph.D.
Co-requisite : OKBQ2P101A, OKBQ2P102A
Interchangeability : OKBZ0Q102A
Is co-requisite for: OKBQ2P101A, OKBQ2P102A
Is incompatible with: OKBZ0Q102A, OKBZ0Q104A
Is pre-requisite for: OKBQ2P111A
Is interchangeable with: OKBZ0Q104A, OKBZ0Q102A
Annotation -
Basic concept and theories of personality structure of personality, basic charakteristics genesis of personality and self conception rules and principals of personality developement
Last update: Trpišovská Dobromila, doc. PhDr., CSc. (09.10.2020)
Literature - Czech

Balcar, K., Úvod do studia psychologie osobnosti, SPN, Praha 1982

Blatný,M. a kol., Psychologie osobnosti, hlavní témata, současné přístupy, Grada Publishing, Praha 2010

Cakirpaloglu, P., Úvod do psychologie osobnosti. Grada Publishing, Praha 2012

Drapela, V.J., Přehled teorií osobnosti, Portál, Praha 1997
Fontana, D., Psychologie ve školní praxi, Portál, Praha 1997
Helus, Z., Dítě v osobnsotním pojetí, Portál, Praha 2004
Hartl,P., Hartlová,H.,Velký psychologický slovník, Portál, Praha 2010
Mikšík, O., Psychologické teorie osobnosti, Karolinum, Praha 2004
Mikšík, O., Psychologická charakteristika osobnosti, Karolinum, Praha 2007
Nakonečný, M., Základy psychologie, Academia, Praha 2002
NakonečnýM., Psychologie osobnosti, Academia, Praha 1995
Nakonečný, M., Základy psycholgie osobnosti, Management Press, Praha 1993
Plháková,A., Učebnice obecné psychologie, Academia, Praha 2003
Říčan,P., Psychologie osobnosti,obor v pogybu  Grada Publishing, Praha 2010 
Smékal, V., Pozvání do psychologie osobnosti, Barrister a Principal, Brno 2002
Trpišovská, D.- Vacínová,M., Základy psychologie, PF UJEP, Ústí nad Labem, 2001
Trpišovská, D., Psychologie osobnosti, výkladový slovník, PF UJEP Ústí nad Labem 2007
Vacínová,M., Trpišovská,D., Farková,M., Psychologie, UJAK, Praha 2010


vývojová psychologie:
Dittrichová,J., Papoušek,M., Paul,K., Chování dítěte raného věku a rodičovská péče, Grada,
Praha 2004
Ericson,E.H., Životní cyklus rozšířený a dokončený, nakl. LN, Praha 1999
Heidbrink,H., Psychologie morálního vývoje, Portál, Praha 1997
Langmeier,J. - Krejčířová,D., Vývojová psychologie, Grada, Praha 2005
Macek, P., Adolescence, Portál, Praha 1999
Piaget,J. - Inhelderová,B., Psychologie dítěte, Portál, Praha 1997
Pouthas,V., Jouen,F.,Psychologie novorozence, Grada, Praha 2000
Stuart-Hamilton, I., Psychologie stárnutí, Portál, Praha 1999
Říčan, P., Cesta životem, Pyramida, Praha 1991
Trpišovská, D., Vývojová psychologie pro studenty učitelství, PF UJEP, Ústí n.L. 2001
Trpišovská, D.,Vacínová,M., Ontogenetická psychologie, PF UJEP Ústí n.L. 2006
Vágnerová, M., Vývojová psychologie, Portál, Praha 2000

Last update: Trpišovská Dobromila, doc. PhDr., CSc. (09.10.2020)
Requirements to the exam - Czech

Kurz má předepsány dvě kontroly studia.


Podmínkou zápočtu je vědomostní test z psychologie osobnosti. Zjišťuje znalost základních pojmů.

Zkouška je z předmětu vývojová psychologie a zjišťuje  písemným testem znalost a pochopení vývojových změn a vývojových úkolů v jednotlivých etapách ontogeneze v závislosti na podmínkách vývoje.

Last update: Trpišovská Dobromila, doc. PhDr., CSc. (09.10.2020)
Syllabus - Czech

Protože pro řadu studentů je tento kurz prvním kurzem psychologie, začíná jako úvod do psychologie.
Předmět psychologie - duševní život, prožívání, chování, vědomí, nevědomí.
vymezení pojmu osobnost
základní teoretické přístupy k výkladu osobnosti
hlavní témata psychologie osobnosti
struktura - vrstvy, faktory, rysy, vlastnosti
temperament (emoce)
charakter (volní procesy, vůle), vývoj charakteru
schopnosti a jejich utváření
inteligence, složky, druhy, měření, vývoj inteligence
poznávací procesy (vnímání, pozornost, představy, paměť, myšlení a řeč) a jejich vývoj
dynamika osobnosti
geneze osobnosti
vývoj, podmínky a zákonitosti vývoje, teorie vývoje
periodizace vývoje - kritéria, vývojové mezníky, úkoly,senzitivní fáze, vývojové krize
charakteristika vývojových změn v jednotlivých etapách ontogeneze

 

Informace pro situaci absence přímé výuky z důvodů kovidové pandemie:

pro studenty kombinovaného studia  vždycy platí, že musí studovat hlavně z odborné literatury.

Vy budete mimořádnou situací zvýhodněni, neboť vám poskytnu více přednášek, než bych zvládla odpřednášet  vrámci rozvrhových konzultací.

V rozvrhu  jsou dvě konzultace - první jsem vždy věnovala psychologii osobnosti (16.10.)   a druhou vývojové psychologii (30.10.)

Nebudu se s vámi spojovat on-line, ale pošlu své prezentace - získáte tak více materiálu.

Pokud nebudete něčemu rozumět, budu Vám k dispozici téměř každý den na školním  mailu a zodpovím vaše otázky.

 

Zdúrazňuji vždy studentům, že se nemají nic učit zpaměti, důležité je porozumění - proto se neobávejte  ptát se

a při individuální komunikaci byste se nemuseli stydět.

Jakým způsobem se bude testovat vaše studijnín úsilí zatím netuším. Budu doufat, že ve zkouškovém období už se budeme moci potkat ve škole.

 

   

Last update: Trpišovská Dobromila, doc. PhDr., CSc. (09.10.2020)
Registration requirements - Czech

Kurz je určen jako povinný pro studenty oboru pedagogika. Nemá charakter výběrového kurzu a studenti jiných oborů na PedF si ho zapisovat nemohou.

Last update: Trpišovská Dobromila, doc. PhDr., CSc. (06.10.2017)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html