SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Elementary mathematics seminar - OKBM1M103A
Title: Elementární matematika
Guaranteed by: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, C [HT]
Extent per academic year: 8 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Is provided by: OKBM2M103A
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
Is pre-requisite for: OKBM1M110A, OKBM1M116A, OKBM1M133A, OKBM1M124A, OKBM1M130A, OKBM1M122A
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Gabriela Knapová, Ph.D. (08.07.2018)
Standardní úlohy ze středoškolské matematiky ze šesti vybraných oblastí, jejichž řešení je nutným předpokladem dalšího studia učitelství matematiky.
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Gabriela Knapová, Ph.D. (08.07.2018)

Cílem předmětu je zopakovat a prohloubit některé základní poznatky z matematiky ze střední školy.

Literature - Czech
Last update: PhDr. Gabriela Knapová, Ph.D. (08.07.2018)

Základní studijní literatura a studijní pomůcky

Skripta pro předmět (vybrané kapitoly):

  • Hejný, M., Stehlíková, N. Elementární matematika (rovnice, teorie čísel, kombinatorika, planimetrie). UK v Praze, PedF, Praha, 2000.
  • Hejný, M., Stehlíková, N. Elementární matematika, část II (algebraické výrazy, posloupnosti a řady, pravděpodobnost, stereometrie). UK v Praze, PedF, Praha, 2001.

 

Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky

Sbírky úloh pro SŠ:

  • Bušek, I. Řešené maturitní úlohy z matematiky. 3.vyd. Prometheus, Praha, 2005.
  • Petáková, J. Matematika - příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Prometheus, Praha,1998.
  • Kováčik, J. Řešené příklady z matematiky pro střední školy. 2.vyd. ASPI, Praha, 2001.
  • Kubát, J. Sbírka úloh z matematiky pro přípravu k maturitní zkoušce a k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Prometheus, Praha, 2001.
Teaching methods - Czech
Last update: PhDr. Gabriela Knapová, Ph.D. (30.09.2020)

 

Seminář
Kurz v Moodle: http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4204 

Samostatné procvičování úloh

 

V případě přechodu na distanční výuku z důvodu nemožnosti konat prezenční výuku na fakultě:

a) bude posílena distanční složka výuky formou dalších úkolů a plnění úloh v Moodle,

b) bude organizována online výuka v MS Teams, jejímž předpokladem je přítomnost kamery a mikrofonu na straně studenta.

Možné konzultace online.

 

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Gabriela Knapová, Ph.D. (08.07.2018)

Blok 1: Úpravy výrazů (týden 1-6)

1.A. Mocniny a odmocniny – definice a pravidla pro počítání s mocninami. Využití funkce signum při práci s mocninami.

1.B. Lomené výrazy a úpravy lomených výrazů, usměrňování zlomků. Rozpoznávání specifických struktur v různých výrazech – např. (a2 – b2), (a-b)3 apod.

1.C. Mnohočleny – násobení a dělení polynomů, hledání kořenů polynomu, Hornerovo schéma.

 

Blok 2: Predikátový počet (týden 7-9)

2.A. Logické spojky, kvantifikátory, negace. Převádění vět z přirozeného jazyka do formálního jazyka a naopak.

 

Blok 3: Zápis množin reálných čísel zadaných jako řešení jednoduché rovnice nebo nerovnice (týden 10-12)

3.A. Rovnice/nerovnice zaměřené na úpravu výrazů.

3.B. Rovnice/nerovnice zaměřené na práci s goniometrickými funkcemi.

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Gabriela Knapová, Ph.D. (30.09.2020)

Plnění průběžně zadávaných úkolů.

Úspěšné napsání závěrečného testu (1 řádný a 2 opravné termíny).

V případě nemožnosti konat zkoušku prezenčně bude předmět zakončen ústní zkouškou s obdobným zaměřením.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html