SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Toxicology - OKBE2E103A
Title: Toxikologie
Guaranteed by: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, Ex [HT]
Extent per academic year: 4 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Incompatibility : OKB2309018
Interchangeability : OKB2309018, OPBE2E103A
Annotation -
Last update: prof. Ing. Karel Kolář, CSc. (20.05.2019)
Toxicology is a science about the effect of poisons on the human body. The subject Toxicology is oriented on the mechanism of action of toxic substances, the influence of the structure of substances on their toxicity, classification of toxic substances, first aid, if living organism is in contact with toxic matters, etc.
Descriptors - Czech
Last update: prof. Ing. Karel Kolář, CSc. (04.10.2020)

Výuka se uskuteční distančním způsobem s využitím povinné i doporučené literatury uvedené v sylabu předmětu s vymezením té části textu, která se vztahuje k danému tématu. Jednotlivá témata budou doplněna otázkami a úkoly. Veškeré informace budou průběžně zasílány e-mailem. Perspektivně může být využito také jiných způsobů distanční výuky. V případě potřeby je možné obracet se na vyučujícího  nebo garanta předmětu prostřednictvím e-mailu.

Literature - Czech
Last update: prof. Ing. Karel Kolář, CSc. (20.05.2019)

Povinná literatura:

HORÁK, J.; LINHART, I.; KLUSOŇ, P.: Úvod do toxikologie a ekologie pro chemiky, VŠCHT Praha, 2004

Doporučená literatura:


PALEČEK, J.; LINHART, I.; HORÁK, J.: Toxikologie a bezpečnost práce v chemii, VŠCHT Praha, 1996

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. Ing. Karel Kolář, CSc. (19.05.2019)

1. Student vypracuje krátkou seminární práci na určené téma.

2. Zkouškový test (alespoň 50 %) uspěšnost.

Syllabus - Czech
Last update: prof. Ing. Karel Kolář, CSc. (18.05.2019)

1.  Předmět toxikologie, definice toxických látek a jejich klasifikace.

2.  Interakce toxické látky s organismem, vstup toxické látky do organismu, biotransformace, vylučování metabolitů, mechanismus toxického působení.

3.  Toxicita anorganických látek.

4.  Toxicita organických látek.

5.  Metody studia toxicity chemických látek, vliv struktury chemických látek na jejich toxicitu.

6.  Kvantitativní hodnocení toxického působení chemických látek (LD50, NPK aj.).

7.  Antidotní prostředky, jejich klasifikace, použití.

8.  Rizika v pracovním prostředí chemických laboratoří, jejich identifikace a hodnocení.

9.  Obecné zásady bezpečnosti a hygieny práce v chemické laboratoři, pravidla pro práci s chemickými látkami, osobní ochranné prostředky a jejich používání.

10. Bezpečnost práce při manipulaci s elektrickým zařízením, tlakovými láhvemi, laboratorní operace za sníženého nebo zvýšeného tlaku.

11. Hořlavé, samozápalné a výbušné látky, jejich klasifikace, hasicí přístroje a jejich použití.

12. První pomoc při úrazech, otravách, popáleninách, evidence úrazů,  provedení záznamů.

13. Skladování, výdej a dokumentace jedů, žíravin, omamných a psychotropních látek.

14. Způsoby likvidace a recyklace odpadů a toxických látek v chemické laboratoři.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html