SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Historical Development of Language II - OKBC2C117A
Title: Historický vývoj jazyka II
Guaranteed by: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, Ex [HT]
Extent per academic year: 8 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.
Pre-requisite : OKBC2C114A
Annotation - Czech
Last update: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. (26.01.2023)
Cílem předmětu je v návaznosti na Historický vývoj jazyka I dále prohlubovat povědomí o historickém vývoji jazyka jako nezbytného předpokladu pro prohloubené chápání češtiny současné. Osnova: 1. Základní poučení o periodizaci vývoje jazyka, vývoje spisovného jazyka a historiografii lingvistiky. Počátky česky psané literatury, konstituování českého spisovného jazyka. Historický a literárněhistorický kontext, bohemismy, bohemika, glosy. Vývoj českých pravopisných systémů. Transliterace a transkripce. Práce s texty. 2.–5. Rozvoj česky psané literatury ve 14. a 15. století. Historická mluvnice (hláskosloví, morfologie, lexikum, syntax). Počátky odborné literatury. Komplexní jazyková analýza a interpretace textů. Historická sémantika. 6.–8. Humanismus. Základní charakteristické rysy humanistické češtiny. Humanističtí gramatikové, vliv jednoty bratrské na spisovný jazyk, jazyk Bible kralické. Komplexní jazyková analýza a interpretace textů. 8.–9. Baroko, historický a literárněhistorický kontext, charakteristické rysy barokní češtiny. Barokní gramatikové. Vývoj jazyka Bible. Komplexní jazyková analýza a interpretace textů. 10. Gramatici osvícenské generace, pražská univerzita, vznik novodobého mluvnictví; obrany. První polovina 19. století. Jazyková situace. Jazyk vědeckého diskurzu; rozvoj české slovní zásoby; mluvnice a slovníky; jazyk uměleckých děl. 11. Druhá polovina 19. stol., brusy, purismus; rozvoj mluvnictví, J. Gebauer a mladogramatická škola; Seminář pro slovanskou filologii, spory o RKZ, jazyk literárních uměleckých děl, jazyk vědeckého diskurzu; jazyk vyučovací. 12. 20. století. Historický kontext, jazyková situace. V. Ertl a Kancelář Slovníku jazyka českého. PLK a teorie spisovného jazyka, funkční lingvistika; mluvnictví, slovníky. Jazyk v období protektorátu a po druhé světové válce.
Descriptors - Czech
Last update: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. (26.01.2023)

Studijní opora viz
https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=13254

Literature - Czech
Last update: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. (26.01.2023)

Viz Historický vývoj jazyka II OPBC2C117A. Literatura je shodná.

Course completion requirements - Czech
Last update: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. (26.01.2023)

Písemný test. Viz Historický vývoj jazyka II OPBC2C117A. Podmínky jsou shodné. Test bude psán hromadně, ve společných termínech pro PS i KS.

 

Studijní opora pro kombinovanou formu studia je realizována prostřednictvím kurzu v LMS Moodle na adrese: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=13254

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html