SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Human and animal physiology - OKBB2B118A
Title: Fyziologie živočichů a člověka
Guaranteed by: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 12 [hours]
Capacity: unknown / unknown (80)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: RNDr. Edvard Ehler, Ph.D.
Teacher(s): RNDr. Edvard Ehler, Ph.D.
Pre-requisite : OKBB2B102A
Interchangeability : OPBB2B118A
Annotation -
Last update: RNDr. Edvard Ehler, Ph.D. (14.09.2021)
The course is a follow-up to the relevant morphological and anatomical courses. It focuses on the interpretation of functions and processes taking place in individual organ systems. Emphasis is placed primarily on understanding the regulatory systems of mammals, with a specific focus on humans, especially the endocrine, nervous and immune systems. An integral part of the course content are metabolic processes at the appropriate levels of the body, as well as the mention of some typical pathologies that are caused by dysfunction of bodily functions. Attention is also paid to physiological adaptations and their significance for vertebrates
Descriptors - Czech
Last update: RNDr. Edvard Ehler, Ph.D. (29.09.2020)

Výuka předmětu bude probíhat distančně na platformě MS Teams.

Odkaz na třídu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3abd22a317921d4cfea6dd561508046df0%40thread.tacv2/conversations?groupId=57eb7282-e981-4593-a8c0-a69121c71d34&tenantId=5335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d

Přednášky (bloková výuka) proběhnou online. Rovněž zadávání samostatné práce (seminární práce) proběhne online, stejně tak jako její odevzdání a případné konzultace.

Literature - Czech
Last update: RNDr. Edvard Ehler, Ph.D. (29.09.2020)
Základní zdroje:
ROKYTA R a kol. Fyziologie (pro bakalářská studia). Galén. Praha 2016
Ganong WF. Přehled lékařské fyziologie. Galén, Praha, 2005
Langmeier M a kol. Základy lékařské fyziologie. Grada Publishing, Praha, 2009
Mourek J. Fyziologie - učebnice pro studenty zdravotnických oborů, 2. vydání. Grada Publishing, Praha 2012
Rokyta R. Fyziologie. ISV nakladatelství, Praha 2000
Silbernagl S, Despopoulos A. Atlas fyziologie člověka. Grada, Praha 2004
Trojan S. a kol. Lékařská fyziologie. Grada-Avicenum, Praha 1999
 
Další zdroje:
Schmidt RF. Fyziologie –memorix. Scientia medica, Praha 1993
Hruška M. Fyziologie živočichů a člověka I, II. Gaudeamus, Hradec Králové 1994
Mysliveček J, Trojan S. Fyziologie do kapsy. Triton, Praha 2004
Ward J, Linden RWA. Základy fyziologie. Galén, Praha, 2010
Silbernagl S, LANG F. atlas patofyziologie. Grada, Praha, 2010
Kittnar O a kol. Lékařská fyziologie. Grada, Praha, 2011
Elektronická učebnice fyziologie, Fyziologický ústav 1. LF UK v Praze (http://fyziologie.lf1.cuni.cz/ucebnice)
Silbernagl S, Despopoulos A. Color Atlas of Physiology, 6/7th edition. Thieme, New York, 2008/2015
Silbernagl S, LANG F. Atlas patofyziologie. Grada, Praha, 2012
Silbernagl S, Despopoulos A. Color Atlas of Physiology, 7th edition. Thieme, New York, 2015
Widmaier EP et al. Vander‘s Human Physiology, 14th edition. McGraw-Hill Education, New York, 2016
Gunga H-Ch et al. Human Physiology in Extreme Environments. Academic Press, London 2015
Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Edvard Ehler, Ph.D. (12.10.2022)

Podmínky zakončení předmětu (budou upřesněny na první přednášce):

zápočet - seminární práce na zadané téma

zkouška - písemný test

 

V případě zhoršení epidemiologické situace bude plnění předmětu probíhat online (MS Teams).

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Edvard Ehler, Ph.D. (29.09.2020)

Hlavní tematické bloky kurzu:

Základy fyziologie buňky - základní životní fukce buňky, transport, buněčná membrána, transport přes membránu a rovnováha iontů na membráně, kontakty mezi buňkami

Fyziologie svalu a nervosvalové ploténky - svalové vlákno, kontrakce, aktin, myozin a další svalové bílkoviny, propriorecepce, svalové vřeténko

Dýchání a acidobazická rovnováha organismu - základní stavba dýchací soustavy, dýchací svaly, respirační kvocient, řízení dýchání, dýchací rytmus, výměna dýchacích plynů, pneumothorax, tracheotomie

Ledviny, hospodaření s vodou a homeostáza - nefron, glomerulus + tubulární část, glomerulární filtrace, tubulární (re)absorbce a sekrece, vliv ledvin na acidobazickou rovnováhu, systém renin-angiotensin

Výživa, trávení a metabolismus - funkce gastrointestinální soustavy, regulace funkce, trávicí enzymy, tělesná teplota a její regulace

Fyziologie kardiovaskulárního systému a fyziologie krve - krevní buňky, hemoglobin, transport O2 a CO2, acidobazická rovnováha krve, imunita, protilátky, hemostáza, převodní systém srdeční, srdeční práce, projevy srdeční činnosti, ejekční frakce, vasodilatace, vasokonstrikce

Hormony a jejich vliv na regulaci, vývoj organismu a rozmnožování - hypotalamo-hypofyzální osa, somatotropin, osa hormonů štítné žlázy, nadledvin, a pohlavních hormonů, endokrinní funkce slinivky, epifýza

Fyziologie nervové soustavy - neuron, synapse, klidový a akční potenciál, základní stavba CNS a dělení periferního nervového systému, reflex, motorika, funkce mozečku, bazálních ganglií, limbický systém, šedá kůra koncového mozku

Fyziologie smyslového vnímání - zrak, sluch, statokinetický aparát vnitřního ucha, chuť, čich, kůže a kožní receptory

 

Materiály ke kurzu jsou dostupné na moodlu:

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5629

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html