SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Human ontogeny - OKB2302006
Title: Ontogeneze člověka
Guaranteed by: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, MC [HS]
Extent per academic year: 7 [hours]
Capacity: unknown / unknown (40)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Is provided by: OKBB2B104A
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc.
Pre-requisite : OKB2302003
Annotation -
Last update: VANCATA/PEDF.CUNI.CZ (04.11.2014)
The major problems of developmental anthropology like human growth and its regulation, its variability and otnogenetic trends and the major factors, methods of anthropology, human diversity and human behavious. Lectures and seminars should help a deeper understanding human development and genetics and human developmental biology as a whole.
Literature - Czech
Last update: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (20.09.2018)

 

Ehler E, Přívratský V, Vančata V. (2010). Ontogeneze člověka s přihlédnutím k výuce žáků se specifickými vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ. in Přívratský V, Teodoridis V, Vančata V. (eds.). Biologické a biosociální faktory ovlivňující integraci žáků a studentů se specifickými potřebami. pp 9-30, Unie Comenius, Praha, 2009, ISBN: 978-80-7290-425-9

Králík M., Čuta M. Ontogeneze člověka  http://anthrop.sci.muni.cz/page.yhtml?id=451

Čuta M. Modelování lidského růstu. Dynamický fenotyp. Antropologia Ingegra, Series Monografica. Svazek 4. Brno 2014. https://journals.muni.cz/anthropologia_integra/article/viewFile/2419/1994

MACHOVÁ, J. Biologie člověka pro speciální pedagogy. SPN, Praha 1993.

PŘÍVRATSKÝ, V. Biologie člověka pro posluchače oborového studia pedagogických fakult. Nakl. H + H, Praha 1993.

ŠMAHEL Z. Principy,teorie a metody auxologie. Karolinum, Praha 2001.

Vančata V. and Vančatová M., 2002. Growth of Common Chimpanzee (Pan troglodytes) in Captivity: Specific Features of Growth in Genetically Related Individuals. Variability and Evolution 10: 19-38.

Vančatová, M., Vančata, V., Jeřábková, Z., Zlámalová, H., Skřivánková, J., Janeček, J., 1999. The longitudinal study of the growth and development of captive chimpanzees and orangutans. Variability and Evolution, 7: 31-45.

Studijní opory

https://sites.google.com/site/docvancata/Lidsk-ontogeneze

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (26.01.2018)

Požadavky ke zkoušce Ontogeneze člověka

Zkouška bude probíhat testem, který zahrnuje problematiku, která je obsažena v presentacích a doporučené literatuře. Prosím věnujte zvláštní pozornost všem presentacím, jsou v nich některé důležité poznatky, které nejsou obsaženy v doporučených studijních materiálech.
Test bude mít 43  otázek a verze A a B. Pro absolvování testu se známkou dobře je třeba odpovědět správně 25 otázek, na velmi dobře pak 32 otázek a na výborně minimálně 38 otázek (hranice jsou orientační, záleží na finální verzi testu). Změny v počtu otázek a podmínky klasifikace budou případně upřesnovány prostřednictvím mailu přes SIS.

První dva termíny budou písemně, třetí pak ústně, otázky k třetímu termínu zkoušky jsou uvedeny na webu https://sites.google.com/site/docvancata/Lidsk-ontogeneze.

 

Podmínky ke zkoušce zasílá vyučující, zpravidla počátkem semestru, prostřednictvím SIS, a to včetně doporučené literatury a otázek, které si budou studenti, kteří půdou na třetí termín, u zkoušky losovat. Otázky ústní zkoušky mají dvě samostatné části, každá z jiné oblasti oboru. Nezodpovězení jakékoliv z těchto částí otázky je důvodem pro udělení klasifikace NEDOSTATEČNĚ, tedy student musí zkoušku opakovat, to pouze v případě, že se může znovu zapsat na předmět, nebo za jiných podmínek odpovídajících studijnímu řádu PedF UK v Praze.

 

Podmínkou ke splnění předmětu je splnění podmínek zápočtu, které je bezpodmínečné pro připuštění k ústní zkoušce.

Podmínkou splnění zápočtu pro studenty kombinovaného studia, po dohodě zcela výjimečně i pro studenty denního studia, je předložení dvou seminárních prací. První práce má charakter výzkumný - praktický výzkum ontogeneze člověka (nejlépe měření nebo porovnávání rodinných údajů apod.), metodika, vyhodnocení a diskuze a literatura. Druhá práce je pak teoretická z oblasti ontogeneze člověka ve smyslu sylabu. Rozsah každé práce cca 4-5 stran. Práce musí být předložena e-mailem, a to nejpozději tři dny před termínem zkoušky, avšak zpravidla by měly být zaslány nejpozději začátkem zkouškového období. Nejzazší termín určí, po dohodě s vyučujícím vedoucí cvičení Dr Hlaváčková  - předpokládá se nejpozději polovina daného zkouškového období. Výjimky se udělují jednotlivě, a to pouze na základě velmi závažných osobních nebo zdravotních důvodů. Podmínky k ústní zkoušce zasílá vyučující, zpravidla počátkem semestru, prostřednictvím SIS, a to včetně doporučené literatury a otázek, které si budou  studenti u zkoušky losovat. Zápočet má jeden řádsný termín a dva termíny opravné.

Syllabus - Czech
Last update: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (14.12.2018)

1.      Co je to životní cyklus - co je v něm obecně obratlovčí a co typicky lidské, co geneticky životní cyklus podmiňuje. Význam HOX genů, jaké jsou typy HOX genů a jim příbuzných, genetické řízení vývoje oka - srovnání obratlovců a bezobratlých. Pilíře lidské ontogeneze - definice základních faktorů a jejich význam. Problematika životní historie a základní specifika lidské životní historie Srovnání životního cyklu a životní historie ve vztahu k hodnocení individuálního vývoje člověka. Ontogeneze člověka - rozdělení na jednotlivé základní fáze - vysvětlení významu jednotlivých fází lidské ontogeneze

2.      Počátky životního cyklu člověka - srovnej germinační a embryonální období. Oplodnění a germinační období, blastogeneze. Raná embryogeneze - genetické mechanismy, které ji ovlivňují - srovnání vývoje klíčových soustav - nervové, svalové a kosterní.  Pozdní embryogeneze - srovnání embryonální a fetální placenty

3.      První fáze fetálního období - dozrávání jednotlivých soustav - význam placenty. Organogeneze a vývoj nervového systému u plodu. Základní fáze fetálního období a růst plodu - faktory, které jej ovlivňují. Vývoj skeletu u embrya a plodu. Perinatální období a porod

4.      Rané dětství - základní fáze, jejich význam vývoj nervového systému, skeletu a pohybově opěrného aparátu Období dětství - jeho jednotlivé fáze, definice a mechanismy vývoje. Období středního dětství a adrenarche, prepuberta a počátky maturace

5.      Proces maturace, definice, jednotlivé fáze, předpoklady pro úspěšné pohlavní dozrávání. Biologické, biosociální a sociální mechanismy, které ovlivňují kvalitu a rychlost procesu pohlavního dozrávání. Pohlavní diferenciace v procesu maturace a její význam - hodnocení stupně pohlavního dozrávání - puberta a adolescence

6.      Dospělost - definice a rozdělení - genetické a fyziologické mechanismy reprodukce Stárnutí - příčiny a základní fáze stárnutí u člověka - menopauza a další fyziologické změny, které se mohou odrážet na zdravotním stavu člověka

7.      Sexualita a životní cyklus a životní historie člověka - specifické fyziologické a etologické mechanismy související se sociální strukturou a rozmnožováním.

8.      Nejdůležitější specifické rysy životní historie člověka a jejich význam pro jednotlivé fáze lidské ontogeneze -porod a raná postnatální ontogeneze, dětství, pohlavní dozrávání a reprodukce

9.      Fylogeneze člověka a její vliv na vývoj ontogenetických vlastností a charakteru ontogeneze současného člověka

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (26.01.2018)

Podmínkou ke splnění předmětu je splnění podmínek zápočtu, které je bezpodmínečně nutné pro připuštění ke zkoušce. Podmínkou splnění zápočtu je předložení seminárních prací tak, jak je to uvedeno v požadavcích ke zkoušce v SIS. První dva termíny zkoušky budou formou testu (viz v Požadavcích ke zkoušce v SIS). Podmínky k ústní zkoušce upřesňuje vyučující prostřednictvím SIS zpravidla počátkem daného semestru, a to včetně doporučené literatury a otázek, které si budou  studenti u zkoušky losovat. Vše bude uvedeno také na webových stránkách https://sites.google.com/site/docvancata/Lidsk-ontogeneze. Zápočet má jeden řádsný termín a dva termíny opravné.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html