SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Speech Therapy - OKB01S132A
Title: Logopedická prevence
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0 C [hours/week]
Extent per academic year: 8 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Marie Komorná
Interchangeability : OPB01S132A
P//Is pre-requisite for: OKB01S134A
Annotation -
Last update: Mgr. Marie Komorná (31.10.2019)
The course focuses on the opportunities for the communication skills improvement in children and pupil of preschool and early school age and to the approaches to prevent the emergence of communicative disability.
Aim of the course -
Last update: Mgr. Marie Komorná (31.10.2019)

The aim of course is introduce students to the opportunities for the communication skills improvement in children and pupil of preschool and early school age  and to the approaches to prevent the emergence of communicative disability.

Literature -
Last update: Mgr. Marie Komorná (31.10.2019)

ALLEN, E. K. –  MAROTZ, L. R. Přehled vývoje dítěte. Od prenatálního období do 8 let. Praha: Portál, 2002.

BARTOŇOVÁ, M.; BYTEŠNÍKOVÁ, I.; VÍTKOVÁ, M. et al. Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole. Brno: Paido, 2012.

BEDNÁŘOVÁ, J.; ŠMARDOVÁ, V. Diagnostika dítěte předškolního věku. Brno: Computer Press, 2007.

BYTEŠNÍKOVÁ, I. Komunikace dětí předškolního věku. Praha: Grada, 2012.

KLENKOVÁ, J. Logopedie. Praha: Grada, 2006.

KLENKOVÁ, J.; BOČKOVÁ, B., BYTEŠNÍKOVÁ, I. Kapitoly pro studenty logopedie. Brno: Paido, 2012.

KLENKOVÁ, J.; KOLBÁBKOVÁ, J. Diagnostika předškoláka. Brno: MC nakladatelství, 2005.

KUTÁLKOVÁ, D. Budu správně mluvit. Chodíme na logopedii. Praha: Grada, 2011.

KUTÁLKOVÁ, D. Průvodce vývojem dětské řeči. Logopedická prevence.  Praha: Galén, 2009.

LIPNICKÁ, M. Logopedická prevence v mateřské škole. Praha: Portál, 2013.

 
Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Marie Komorná (31.10.2019)

Tematické okruhy:

 

Úvod do logopedie. Organizace logopedické intervence v ČR.

Základní pojmy – komunikace a její formy, řeč, jazyk, narušená komunikační schopnost.

Základní pojmy z lingvistiky a fonetiky – samohlásky, souhlásky, artikulační okrsky, slabika, melodie, tempo.

Fyziologické předpoklady řeči – dýchání, tvorba hlasu, artikulace (artikulační ústrojí), sluchový orgán, centrální nervová soustava.

Ontogeneze řeči – chronologické hledisko (prenatální, preverbální, verbální etapa), lingvistické hledisko (jazykové roviny), receptivní a expresivní složka řeči. Podmínky optimálního vývoje řeči u dětí předškolního věku.

Vývoj dětské řeči ve vztahu k dalším dílčím oblastem – řeč a motorika, řeč a smysly (sluch, zrak), řeč a lateralita, řeč a myšlení, řeč a paměť.

Logopedická prevence v předškolním věku. Péče o správný řečový vývoj dítěte v předškolním věku (podmínky pro správný vývoj, podpora rozvoje řeči, zásady podpory komunikace, role učitelky / učitele MŠ v rozvoji řečových a komunikačních dovedností dětí předškolního věku). Náměty pro praxi. 

Course completion requirements -
Last update: Mgr. Marie Komorná (31.10.2019)

Active participation in seminars (attendance min. 75 %), presentation and seminar paper on issue in the area of prevention the emergence of communicative disability and/or communication skills improvement in children and pupil of preschool and early school age. Written test (pass – 75 %, 2 resits)

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html