SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Integration and inclusion of children in kindergarten - OKB01S131A
Title: Integrace a inkluze dětí v mateřské škole
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, MC [HT]
Extent per academic year: 8 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D.
Interchangeability : OPB01S131A
Annotation -
Last update: PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D. (10.09.2022)
The course introduces students to the basic concepts related to the field of special education. The course is based on the historical development of society in relation to the care provided to individuals with health or social disadvantages, Defines the subject, goal, professional terminology of the discipline. By completing this course, the student will gain basic knowledge of the individual special education disciplines with regard to the issues of persons with visual, hearing, mental and physical disabilities, communication disorders, combined disabilities, and learning and behavioral disorders. They will also learn about the current system of school counselling institutions and the possibilities of education for children, pupils and students with special educational needs. It will deal in detail with the specifics of education and training of children with medical or social disadvantages in preschool age.
Descriptors - Czech
Last update: PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D. (12.09.2021)

Výuka seminářů a přednášek v ZS 21/22 je plánována v běžném prezenčním režimu, v případě zhoršení epidemiologické situace bude výuka realizována v prostředí MS Teams dle pravidelného rozvrhu.

Literature - Czech
Last update: PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D. (19.09.2019)

Povinná literatura:

LUDÍKOVÁ, Libuše, RENOTIÉROVÁ,M. Speciální pedagogika. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006. ISBN 80-2444-1475-9.

SLOWÍK, Josef. Speciální pedagogika. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2016. 162 stran. Pedagogika. ISBN 978-80-271-0095-8.

TITZL, Boris. Postižený člověk ve společnosti. Praha : PedF UK, 2000. ISBN 86039-30-7.

Doporučená literatura:

FISHER, Slavomil, et al. Speciální pedagogika: edukace a rozvoj osob se specifickými potřebami v oblasti somatické, psychické a sociální: učebnice pro studenty učitelství. Praha : Triton, 2014. ISBN 978-80-7387-792-7.

Mazánková, Martina. Inkluze v mateřské škole: děti s PAS, ADHD a handicapem. Vydání první. Praha: Portál, 2018. 119 stran.

ISBN 978-80-262-1365-9.

PIPEKOVÁ, Jarmila. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 2010. ISBN 80-7315-198-0.

VALENTA, M. A kol. Přehled speciální pedagogiky. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0602-6.

KUNRTOVÁ, Monika, HORVÁTHOVÁ, Ivana, POTMĚŠIL, Miloň. Podpora komunikačních schopností dětí s kombinovaným postižením. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. ISBN 978-80-244-2976-2.

KVĚTOŇOVÁ, Lea, PROUZOVÁ, Regina. Speciální pedagogika v podmínkách inkluzivního vzdělávání. Praha: Univerzita Karlova, 2010. ISBN 978-80-7290-472-3.

POTMĚŠILOVÁ, Petra. Speciální pedagogika nejen pro sociální pedagogy. Praha : Patra, 2013. ISBN 978-80-7320-179-1.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D. (19.09.2019)

Student se seznámí s jednotlivými probíranými tématy prostřednictvím přednášek:

1. Vývoj vztahu společnosti k osobám se zdravotním či sociálním znevýhodněním z pohledu historie

2. Vývoj oboru SPPG a současné přístupy ve speciálně pedagogické intervenci

3. Vymezení pojmu normality ve vztahu k předmětu SPPG

4. Speciálně pedagigcká diagnostika - vymezení, cíl, metody

5. Metody a zásady používané ve speciálně pedagogické praxi

6. Rodina s dítětem se zdravotním či sociálním znevýhodněním a možnosti odborné intervence

7. Rané péče a školní poradenská zařízení

8. Systém vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

9. Pracovní uplatnění osob s postižením a možnosti jejich socializace

10. Úloha neziskového sektoru v intervenci zaměřené na osoby se zdravotním či sociálním 

11. Legislativní opatření vztahující se k osobám se zdravotním či sociálním zenvýhodněním

12. Jednotlivé speciálně pedagogické disciplíny - jejich stručný přehled, charakteristika specifik spojených s jednotlivými druhy postižení v souvislosti s vývojem dítěte v předškolním věku

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D. (19.09.2019)

- vypracování zadaného tématu a jeho prezentace

- absolvování písemného testu v rozsahu odpřednášených témat

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html