SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Music Activities in Logopedic Prevention I - OKB01H163B
Title: Hudební činnosti v logopedické prevenci I
Guaranteed by: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022 to 2022
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, C [HT]
Extent per academic year: 8 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Milena Kmentová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Milena Kmentová, Ph.D.
Pre-requisite : OKB01H151B
Interchangeability : OPB01H163B
Is pre-requisite for: OKB01H166B
Annotation -
Last update: Mgr. Milena Kmentová, Ph.D. (03.01.2020)
Students are guided in the course to methodological work in the complete spectrum of musical activities (listening, musical movement, singing and instrumental) in their autonomous form, combinations and didactic sequence. Students acquire the ability to organize and clearly conduct musical activities appropriate to preschool children and feasible in kindergarten. Attention is paid during the course: • selection and way of organizing musical activities with regard to the psychomotor skills of preschool children and their development • motivation and course of listening musical activities with elements of dramatic education • movement elements: march, walking, hop, canter and movement improvisation musical accompaniment • criteria for selection of songs and rhymes in kindergarten and various ways of their adoption • training of ostinatal accompaniment by playing the body, simple instruments and Orff instrument • acquiring movement elements and choreographies • musical activities in speech therapy - with emphasis on children with communication disorders and different mother tongue, prevention of speech fluency.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Milena Kmentová, Ph.D. (03.01.2020)

Cílem předmětu je rozvoj hudebnosti studentů prostřednictvím komplexu hudebních činností a zvládnutí metodiky vedení hudebních činností v prostředí MŠ.

Descriptors - Czech
Last update: Mgr. Milena Kmentová, Ph.D. (29.09.2022)

Pokud to umožní situace, bude předmět vyučován presenčně , a to s oporou o kurz v Moodle, kde budou zveřejňovány videozáznamy klíčových částí výuky.

Nebude-li možno (z obecných nebo individuálních důvodů), přejde se plně do distanční formy s oporou o Moodle a Zoom.

Moodle: https://dl1.cuni.cz/user/index.php?id=8755

Literature - Czech
Last update: Mgr. Milena Kmentová, Ph.D. (15.08.2019)

LIŠKOVÁ, Marie. Hudební činnosti pro předškolní vzdělávání: včetně notových záznamů na CD. Praha: Raabe, 2006. ISBN 80-86307-26-3. Dostupné také z: http://toc.nkp.cz/NKC/200702/contents/nkc20061654728_1.pdf
KMENTOVÁ, Milena. Slovo, slůvko, slovíčko, honem poběž, písničko!: hudební činnosti v logopedické prevenci. Praha: Portál, 2018. ISBN 978-80-262-1333-8.

KMENTOVÁ, Milena. Hudební a řečové projevy předškolních dětí a jejich vzájemné ovlivňování. V Praze: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2015. ISBN 978-80-7290-869-1.

KMENTOVÁ, Milena. Třídá zpívá ÍÁÍÁ: hudební hry v rozvoji fonematického uvědomování. Praha: Portál, 2019. ISBN 978-80-262-1479-3.

soubory ke stažení: http://pages.pedf.cuni.cz/khv/studium/predskolni-pedagogika-a-vychovatelstvi/ucitelstvi-pro-ms/studijni-materialy-ke-stazeni/

KURKOVÁ,L. Dětská tvořivost v hudbě a pohybu. Praha 1981.
ZEZULA,J. - JANOVSKÁ,O. Hudební výchova v MŠ. str. 176 - 202.
SEDLÁK,F. Didaktika Hv na 1. st. ZŠ. str. 200 - 204.
MIŠURCOVÁ,V. Hry se zpěvem
JENČKOVÁ, E.Hudba a pohyb ve škole.Hradec Králové: Tandem 2002, s.320, ISBN 80-903115-7-1.
JENČKOVÁ, E. Hudba v současné škole-Hudební pohádka. Nová Paka: FTČ 1998, 2000,s. 56,  ISBN 80-902808-1-1.
JENČKOVÁ, E. Hudba v současné škole-Zobcová flétna. Nová Paka: FTČ 1999, s.56,  ISBN 80-902662-0-7.
KULHÁNKOVÁ, E. Písničky a říkadla s tancem. Praha: Portál, 1999,s. 143, ISBN 80-7178-306-4.
KULHÁNKOVÁ, E. Hudebně pohybová výchova. Praha: Portál  2000,s. 135, ISBN 80-7178-437-0.
VISKUPOVÁ, B. Hudba a pohyb. Praha: Supraphon 1987, s.164, ISBN  09/22  02-016-87.
HURNÍK, I., EBEN, P. Česká Orffova škola, 1. díl. : Supraphon 1969,s. 99,  ISBN  16/2   02-263-69.
JURKOVIČ, P. Instrumentální soubor na základní škole. Praha: SPN 1989,s.181, ISBN  02/53  14-623-89.
HUDEBNÍ VÝCHOVA. Časopis pro hudební výchovu a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní. UK v Praze - Pedagogická fakulta Praha. ISSN 1210-3683.

Teaching methods - Czech
Last update: Mgr. Milena Kmentová, Ph.D. (15.08.2019)

U presenčního i kombinovaného studia má předmět výrazně činnostní charakter a vyžaduje aktivní přítomnost zapsaných studentů, přípravu a realizaci hudebních činností.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Milena Kmentová, Ph.D. (03.01.2020)

• výběr a způsob organizace hudebních činností s ohledem na psychomotorické schopnosti předškolních dětí a jejich rozvoj
 • motivace a průběh poslechových hudebních činností s prvky dramatické výchovy
 • pohybové prvky: pochod, chůze, poskok, cval a pohybová improvizace s hudebním doprovodem
 • kritéra výběru písní a říkadel v MŠ a různý způsob jejich osvojení
 • nácvik ostinátních doprovodů hrou na tělo, jednoduché nástroje a Orffův instrumentář
 • osvojování pohybových prvků a choreografií
 • hudební činnosti v logopedické prevenci: rozřiřování a ktivizace slovní zásoby, rozvoj fonematického uvědomování, rozvoj grafomotoriky.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Milena Kmentová, Ph.D. (15.08.2019)

Splnění části položek viz Protokol pro klasifikovaný zápočet - soubory. Předmět je uzavřen až v navazujícím LS.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html