SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Teaching practice II - OK0615020
Title: Učitelské praktikum II
Guaranteed by: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2020
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, C [HS]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: unknown / unknown (35)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Is provided by: OKMN0N133A
Explanation: Rok2
Old code: UČPR
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.
Classification: Pedagogy > Pedagogy and Psychology for Teachers
Teaching > Pedagogy
Incompatibility : O01215020
Pre-requisite : OK0615019, OK0615110
Interchangeability : O01215020
Is pre-requisite for: OK0615154
Annotation -
Last update: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D. (17.02.2020)
The objective is the development of the communicative, diagnostic, methodic skills of the students. The students obtain an insight into a school´s, classroom´s, pupil´s life, they recognize their ways of thinking, feeling, motivation, values, interests etc. The students carry out their own teaching activities, they reflect their practical experience, they try to make up own teaching style. They are supervised by Univerity teachers and mentors from primary schools. They keep reflective diary, they write essays relating to the reflection of the practical experience.
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D. (17.02.2020)

Cílem kurzu je pokračovat v rozvíjení systematické reflexe učitelské činnosti na základě analýzy a hodnocení průběhu a výsledků své práce s oporou o kritéria a oblasti rozpracované v Souboru kvalit studenta na pedagogické praxi. Kurz podporuje kultivaci osobitého pojetí výuky, které je teoreticky podložené a argumentované (student dovede srozumitelně vysvětlit a zdůvodnit své pojetí práce - proč věci dělá určitým způsobem, jaké si klade cíle, z jakých teoretických zdrojů a zkušeností vlastních i kolegů vychází apod.).

Dílčím cílem je doložit schopnost naplánovat a vyhodnotit efektivitu výukové jednotky s oporou o kritéria.

Literature - Czech
Last update: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D. (17.02.2020)

1.      SPILKOVÁ, V. a kol.: Proměny primárního vzdělávání v ČR. Praha: Portál 2005. (Kapitoly 1. - 4., 10., 12. - 14)

2.      KALHOUS, Z., OBST, O.  a kol. Školní didaktika. Praha: Portál 2002 nebo PASCH, M. a kol.: Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál 1998.

3.      Rámcový vzdělávací program pro ZV. Praha: VÚP 2005.

4.       Jedna publikace dle vlastního výběru:

CANGELOSI, J. S. Strategie řízení třídy. Praha: Portál 1994.

FISHER, R. Učíme děti myslet a učit se. Praha: Portál 1997.

HELUS, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál 2009.

KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha: Portál 1997.

KOPŘIVA, P.; NOVÁČKOVÁ, J. Respektovat a být respektován. Kroměříž: Spirála 2006.

KOŠŤÁLOVÁ, H.; MIKOVÁ, Š.; STANG, J. Školní hodnocení žáků a studentů. Praha: Portál 2008.

TOMKOVÁ, A.; KAŠOVÁ, J.; DVOŘÁKOVÁ, M. Učíme v projektech. Praha: Portál 2009.

Tituly k alternativní pedagogice a inovativním programům: např. Singule, F., Rýdl, K., Krejčová, V. a Kargerová, J., Lukavská, E., Václavík, V., Tomková, A.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D. (17.02.2020)

 

Student koná praxi ve výuce na 1. stupni ZŠ.

A) V případě, že student/studentka vyučuje, plní úkoly v rámci výuky ve své třídě (škole), nejméně 40 hodin však ve výuce na 1. stupni ZŠ.

B) V případě, že student/studentka nevyučuje, vyhledá si školu a třídu na 1. stupni ZŠ dle svých preferencí a zajistí si možnost zde 20 hodin hospitovat a 20 hodin vyučovat.

Tato praxe se školám neproplácí.

 

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D. (17.02.2020)
 

       2.      Student/ka předloží přípravu vlastní vyučovací jednotky podle kritérií uvedených v příloze včetně písemné reflexe.

 1. Student/ka  předloží potvrzení ředitelství školy o vykonané pedagogické praxi na 1.stupni ZŠ ve vymezeném rozsahu:

 

 V případě, že student/ka nevyučuje, potvrzení o nějméně 20 hodinách hospitací a 20 hodinách vlastní výuky na 1.stupni ZŠ.

 

Požadavky na přípravu a reflexi vyučovací jednotky inspirované kurzy Didaktika 1.stupně ZŠ I.a II.

 • Příprava obsahuje základní údaje o vyučovací jednotce: vyučující, škola, ročník, počet žáků, doba trvání jednotky, předmět (vzdělávací oblast).
 • Příprava se týká vyučovací jednotky, ve které je zprostředkováno nové učivo.
 • V návrhu vyučovací jednotky jsou jasně stanoveny vzdělávací cíle.
 • Cíle jsou formulovány z hlediska žáka.
 • Cíle jsou pokud možno formulovány s použitím aktivních sloves.
 • Cíle jsou formulovány tak, aby bylo možné hodnotit jejich splnění.
 • V návrhu vyučovací hodiny je/jsou  uvedena/y vzdělávací oblast/i ŠVP, respektive RVP, ke kterým se vyučovací jednotka vztahuje. Vztah je blíže popsán.
 • V návrhu vyučovací hodiny je/ jsou uvedeno/a průřezová témata, ke kterým se vyučovací jednotka vztahuje. Je zřetelná vazba alespoň k jednomu průřezovému tématu, vazba je jasně popsána.
 • V návrhu vyučovací hodiny je/jsou  uvedeno/y klíčové kompetence, ke kterým se vyučovací jednotka vztahuje. Je zřetelná vazba alespoň k jedné klíčové kompetenci RVP, vazba je jasně popsána.
 • Příprava zahrnuje didaktickou analýzu učiva: klíčové pojmy, vztahy a generalizace, též zásadní otázky, které učitel hodlá žákům k tématu položit.
 • Příprava stručně zachycuje, na jakou předešlou látku navazuje.
 • Plánované činnosti a vyučovací metody a formy přispívají k naplnění cílů vyučovací jednotky a korespondují s charakterem učiva.
 • Z přípravy je zřejmé, z čeho a jak učitel a žáci poznají, nakolik stanovených cílů dosáhli.
 • Plán popisuje adekvátní metody hodnocení (i když nebudou použity v příslušné vyučovací jednotce).
 • K plánu je připojena písemná reflexe, která vystihuje a zdůvodňuje autorův názor na to, co se podařilo a nakolik a co by příště udělal jinak.
 • K plánu a reflexi jsou (pokud vznikly) připojeny práce žáků tak, že autor vybral a) práci, která naplnila jeho očekávání a formuloval čím, b) práci, která předčila jeho očekávání a formuloval čím, c) práci, která nevyhověla očekáváním a formuloval čím.

 

Varianta vyučovací jednotky: jednodenní projekt

Písemná příprava na projekt obsahuje název, stručnou anotaci, konkretizaci očekávaných výstupů a rozvíjených klíčových kompetencí žáků, integrované vzdělávací oblasti a obory, případně naplňovaná průřezová témata. Dále přípravu tvoří scénář, který zahrnuje promyšlení různých cest ke splnění úkolu, přípravu podpůrného materiálu a pomůcek.

K reflexi jednodenního projektu použijte následující kritéria hodnocení projektu:

 • Výsledkem projektu je užitečný, konkrétní výstup - produkt, zvládnutelný v 1 dnu
 • Téma, úkol projektu souvisí se životem dětí
 • Projekt má silnou motivaci (je pro žáky přitažlivý)
 • V projektu jsou aktivně začleněny všechny děti
 • Učitel je v roli rádce, dětem dává prostor pro vlastní aktivitu a iniciativu
 • Žáci se podílejí na plánování činností
 • Žáci využívají vlastních zkušeností
 • Žáci pracují s novými informacemi, z různých zdrojů
 • Žáci pracují ve skupinách, kooperují
 • Žáci prezentují výsledný produkt projektu
 • Průběh projektu je učitelem i žáky reflektován a výsledky skupiny, příp. i jednotlivců hodnoceny
 • Probíhají především činnosti nutné ke splnění úkolu
 • Projekt vybízí žáky k tvorbě

Reflexi doplňte okomentovanými ukázkami práce žáků.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html