SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Methodology of Czech Language with Practise II - OK0603150
Title: Didaktika ČJ s praxí II
Guaranteed by: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0 MC [hours/week]
Extent per academic year: 15 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Eva Hájková, CSc.
Teacher(s): PhDr. Gabriela Babušová, Ph.D.
Incompatibility : O01303150
Pre-requisite : OK0603149, OSOZ2CK
Interchangeability : O01303150
Annotation -
Last update: PhDr. Gabriela Babušová, Ph.D. (31.01.2020)
Following course of the Czech language didactics: introduction to the psychodidactics of the subject, alterantive curriculum. Conception of teacher´s work, preparation for the lesson.
Literature - Czech
Last update: PhDr. Gabriela Babušová, Ph.D. (31.01.2020)

 

Hájková, E. a kol. Čeeština ve škole 21.století I. - V.díl, PF UK.

Svobodová, J.: Jazyková specifika školské komunikace a výuka mateřštiny. Spisy Ostravské univerzity Ostrava, sv. 133. Ostrava 2000

Šebesta, K.: Od jazyka ke komunikaci. Praha 1999.

Učebnice českého jazyka pro 1. st. ZŠ.
Fischer,R.: Učíme děti myslet a učit se. Portál, Praha 1997
Klíčové kompetence v základním vzdělávání. VÚP Praha 2007
Ječná,K.: Nuda při češtině? Ani nápad. Agentura STROM, Praha 1997
Kopřiva,P.: Respektovat a být respektován. Spirála, Kroměříž 2006
Kovaliková,S.: Integrovaná tematická výuka. Spirála, Kroměříž 1995
Macháčková,I.: Práce s učebnicemi ČJ na 1.stupni ZŠ 1.díl. ZČU, Plzeň 1996
Časopis Kritické listy (www.kritickemysleni.cz)
Brabcová,R. a kol.: Didaktika českého jazyka.SPN Praha 1990
Hubáček,J. Didaktika slohu.Praha 1990
Macháčková - Vejvodová: Soubor cvičení z didaktiky mateřského jazyka pro studující
1.st.ZŠ. Plzeň 1991
Košťálová,H. a kol.:Školní hodnocení žáků a studentů. Portál, Praha 2008
Styblík,V.: Přehledná mluvnice češtiny pro ZŠ. Fortuna, Praha 1992
Dobešová,V.: Průvodce českým jazykem. DIDAKTIS, Brno 2007
Čechová,M.: Čeština a její vyučování. SPN, Praha 1998
Hájková, E.: Komunikační činnosti a jejich cíle. UK Pedagogická fakulta, Praha 2008
Pišlová, S.:Jazykové hry. Fortuna, Praha 2008

Pišlová,S.: Pojďme se učit, Karolinum. Praha 2011

Babušová, G.: Komunikační činnosti v teorii a praxi, UK Pedagogická fakulta, Praha 2014

Aktuální časopisecké příspěvky podle zadání a doporučení na seminářích.

 

Požadavky ke kontrole studia

aktivní účast na semináři

seminární práce

 

 

Sylabus
Didaktika ČJ s praxí II
Kód kurzu: K 150
Semestr: letní
Počet hodin kurzu / semestr: 39
Obsah kurzu: Pokračovací kurz oborové didaktiky češtiny: úvod do psychodidaktiky předmětu, alternativní řešení osnování učiva a učitelovy práce v českém jazyku, koncepce učitelovy práce, příprava a realizace hodiny ČJ na 1. stupni ZŠ.

 

 

 

 

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Gabriela Babušová, Ph.D. (25.04.2020)

Aktivní účast na přednášce/semináři, plnění průběžných úkolů, zápočtový test. Splnění všech úkolů nejpozději do daného termínu. 

 

Semináře PhDr. G.Babušové, Ph.D.

S ohledem na mimořádný stav byly požadavky upraveny: Seminární úkol  odeslat elektronicky do 30.4. Dne 29.4. 2020 proběhne dle rozpisu videokonference. Dne 30.4. bude  zaslán test - do 8.5. vypracovat a odeslat elektronicky  zpět. Do 22.5. bude test vyhodnocen. 

Požadavky: aktivní účast (tolerance absence 2 hodiny), průběžné plnění úkolů na seminářích.

  • Seminární úkol: zpracování na téma: Jazykově-komunikační pojetí výuky – učební činnost/i  dle modelu E-U-R – podrobnější pokyny budou předány na 1. semináři včetně ukázky, úkol  elektronicky odeslat  a v tištěné verzi odevzdat  do 30.4.2020. Tento seminární úkol byl dne 14.3.2020 s ohledem na současné dění ve společnosti upraven. Studentům byl 14.3.2020 zaslán e-mail s pokyny a studijním materiálem. Absence - tolerance 1 hodiny. Další e-mail byl zaslán 25.4.2020. 

    Zápočtový test – 2. seminář, hodnocení LS ze strany vyučující bude provedeno  do 31.5.2020.  

    Veškeré práce budou se souhlasem studentů zkompletovány a do konce  roku 2020 předány ostatním studentům v semináři, autorská práva přitom budou plně respektována.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Gabriela Babušová, Ph.D. (31.01.2020)

* Didaktika ČJ s praxí II
* Kód kurzu: K 150
* Semestr: letní
* Počet hodin kurzu / semestr: 39
* Obsah kurzu:

Pokračovací kurz oborové didaktiky češtiny:

1. úvod do psychodidaktiky předmětu,

2. alternativní řešení osnování učiva a učitelovy práce v českém jazyku,

3. koncepce učitelovy práce,

4. příprava a realizace hodiny ČJ na 1. stupni ZŠ,

5. Specifikum práce s žákem se speciálními vzdělávacími potřebami.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html