SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
World Literature - OENLL2113Z
Title: Světová literatura
Guaranteed by: Katedra české literatury (41-KCL)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, Ex [HT]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Kateřina Esserová, DiS. (26.04.2022)
Tento jednosemestrální magisterský kurs (seminář a přednáška) se snaží ozřejmit dynamiku vývoje evropských literatur mezi středověkem a raným novověkem. Evropskou literaturu středověku budeme sledovat optikou hrdinského eposu a dvorské kultury. Dále se pokusíme postihnout rozhodující impulsy italské provenience: renesanci, humanistický klasicismus a baroko. Budeme reflektovat vývoj žánrového spektra, jednotlivé autorské osobnosti světového formátu (zde především Dante, Cervantes a Shakespeare), ale i pohledy na člověka, klíčové hodnoty a v neposlední řadě hrdiny velkých příběhů naší civilizace, jak je jednotlivé epochy nasvěcují (Don Quijote, Hamlet). Přednášející poskytne základní orientaci v konkrétní problematice (v programu níže viz „téma“ a „programové teze“). Součástí sylabu je poměrně obsáhlá elektronická čítanka (v programu níže viz „texty“). Studenti se systematicky seznámí nejen s primárními texty, ale na příkladech konkrétních studií také s domácí i zahraniční tradicí jejich kritického promýšlení (v programu níže viz „+texty“ v závorce).
Aim of the course - Czech
Last update: Kateřina Esserová, DiS. (26.04.2022)

Spíš než na znalostní penzum je kurs zaměřen na rozvíjení čtenářských kompetencí, cílené budování citlivosti pro různé typy historických poetik a v neposlední řadě na procvičování argumentačních a interpretačních postupů. Důraz je mj. kladen na soustavnou četbu a samostatnou práci s textem. Na kurs lze ve 2. ročníku navázat povinně volitelnými Vybranými kapitolami ze světové literatury (OPNC4L031B).

Descriptors - Czech
Last update: Kateřina Esserová, DiS. (26.04.2022)

Celková časová zátěž studenta

123,0

Odpovídající množství kreditů

4

Přidělené kredity

4

Zakončení

Zk

   

Přímá výuka

 

Přednášky:

1

Cvičení:

1

   

Příprava na výuku

 

Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky

0 minut

Doba očekávané přípravy na 1 cvičení

120 minut

Samostudium literatury (za semestr)

20 hodin

Práce se studijními materiály (za semestr)

15 hodin

Plnění průběžných úkolů (za semestr)

0 hodin

   

Plnění předmětu

 

Seminární práce

20 hodin

Příprava na zápočet

0 hodin

Příprava na zkoušku a zkouška

20 hodin

 

Literature - Czech
Last update: Kateřina Esserová, DiS. (26.04.2022)

Literatura:

Auerbach, Erich: „Jmenování Rolanda velitelem“. In Týž, Mimesis. Přeložili Miloslav Žilina, Rio Preisner, Vladimír Kafka. Praha: Mladá fronta, 1968, s. 86 –109.

Bédier, Joseph: Román o Tristanovi a Isoldě. Přeložila Eva Musilová. Praha: SNKLU, 1959. Praha: NLN, 1996.

Cervantes, Miguel de: Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha. Přeložil Zdeněk Šmíd. Přeložil Václav Černý.

Černý, Václav: „Cervantes a jeho Don Quijote“. In Týž, Tvorba a osobnost II. Praha: Odeon, 1993, s. 19–33.

Černý, Václav: Soustavný přehled obecných dějin literatury naší vzdělanosti 2. Jinočany: HaH 1998, s. 262 –264 [typologie renesančního románu]; s. 271–277 [Cervantes].

Dante Alighieri: Božská komedie. Přeložil O. F. Babler. Doslov a komentář napsal Zdeněk Kalista. Praha: SNKLU, 1965.

Dante Alighieri: Peklo. Přeložil rozměrem originálu, ale nerýmovaně Karel Vrátný. Praha: 1929.

Duby, Georges: Věk katedrál. Umění a společnost 980–1420. Praha: Argo, 2002, především s. 102–132.

Eliot, Thomas Stearns: „Hamlet a jeho problémy“. In Týž, Křesťan kritik básník. Přeložili Martin Hilský, Petr Onufer a Martin Pokorný. Praha: Argo, 2019, s. 21–25.

Hilský, Martin: Shakespearův Hamlet, in Shakespeare, Hamlet, dánský princ, Brno: Atlantis, 2011, s. 13–151 (viz především s. 50–89).

Machiavelli, Niccolò: Mandragora. Přeložil Jaroslav Pokorný. Praha: Artur, 2019.

Petrarca, Francesco: Sto sonetů Lauře. Přeložil Václav Renč. Praha: Vyšehrad, 2015.

Pico della Mirandola, Giovanni. O důstojnosti člověka = De dignitate hominis. Překlad David Sanetrník. Praha: OIKOYMENH, 2005.

Píseň o Nibelunzích. Nářek nad hrdiny Písně. Překlad Jindřich Pokorný. Doslov Pavel Trost. Praha: Odeon, 1989.

Píseň o Rolandovi. Přeložil Jiří Pelán. Praha: Odeon, 1987.

Shakespeare, William: Hamlet. Přeložil J. V. Sládek. Přeložil Erik Adolf Saudek. Přeložil Martin Hilský. Přeložil Jiří Josek.

Spitzer, Leo: „K jazykové interpretaci slovesných uměleckých děl“. In Stylistické studie z románských literatur. Překlad Jiří Pelán a Jiří Stromšík. Praha: Triáda, 2010, především s. 44–48. [Interpretace Villona.]

Villon, François: Básně. Přeložil Otokar Fischer.

Villon, François: Malý a Velký testament. Překlad Gustav Francl. Praha: Garamond, 2019

Vzdálený slavíkův zpěv. Upořádal a doprovodnými texty opatřil Václav Černý. Praha. SNKLU, 1963.

 

Doporučená literatura:

Auerbach, Erich: „Dvorský rytíř“. In Týž, Mimesis. Přeložili Miloslav Žilina, Rio Preisner, Vladimír Kafka. Praha: Mladá fronta, 1968, s. 110–127.

Auerbach, Erich: „Začarovaná Dulcinea“. In Týž, Mimesis. Přeložili Miloslav Žilina, Rio Preisner, Vladimír Kafka. Praha: Mladá fronta, 1968, s. 298–319.

Béowulf. Překlad Jan Čermák. 2., upravené a rozšířené vydání. Praha: Jitro, 2020.

Boccaccio, Giovanni. Dekameron. Překlad Radovan Krátký. Praha: SNKLU, 1965.

Cellini, Benvenuto: Vlastní životopis. Přeložili Josef Mach a Adolf Felix.

Černý, Václav: „Don Quijote a quijotismus“. In: Tvorba a osobnost II. Praha: Odeon, 1993, s. 436 – 447.

Černý, Václav: „Neproslovený pozdrav“. In Tvorba a osobnost II. Praha: Odeon, 1993, S. 194–200. [Také ke Quijotovi.]

Černý, Václav – Pelán, Jiří: Italská renesanční literatura, I–II. Praha: Karolinum, 2020.

Edda. Přeložil Ladislav Heger. Praha: Argo, 2004.

Chrétien de Troyes: Cligès. Přeložil Jiří Konůpek. Praha: Odeon, 1967.

Italské renesanční novely. Přeložil Adolf Felix. Praha: Odeon, 1967.

Kalevala. Přeložil Josef Holeček. Praha: Odeon, 1980.

Konůpek, Jiří: „Chrétien de Troyes a počátky evropského románu“. In Cligès. Praha: Odeon, 1967, s. 7–26.

Lehár, Jan: Česká středověká lyrika. Praha: Vyšehrad, 1990. [Viz především kap. „Kurtoazní lyrika“, s. 81nn.]

Pelán, Jiří: „Francouzská hrdinská epika a Píseň o Rolandovi“. In Píseň o Rolandovi. Praha: Odeon, 1987, s. 209–229. Nebo in Týž, Kapitoly z francouzské a italské literatury. Praha: Torst, 2000, s. 7–34.

Píseň o Cidovi. Překlad Miloslav Uličný. Praha: Práce, 1994.

Putování za Svatým Grálem. Přeložil Jiří Pelán. Praha: Triáda, 2006

Rabelais, François: Gargantua a Pantagruel. Přeložili Karel Šafář a Jihočeská Theléma. 2 sv. Praha: SNKLU, 1962.

Rudel, Jaufres: Vzdálená láska. Přeložil a doslovem opatřil Jiří Pelán. Zblov: Opus, 2013.

Rytířské srdce majíce. Praha: Odeon 1984. [Artušovská látka se v české literatuře objevuje jen v anonymním Tandariášovi a Floribelle, tato česká verze látky je ze 14. stol. a vznikla podle málo významné něm. předlohy.]

Shakespeare, William: Bouře. Přeložil J. V. Sládek. Přeložil Martin Hilský.

Spitzer, Leo: „Vzdálená láska Jaufrého Rudela a smysl trobadorské poezie“. In Stylistické studie z románských literatur. Překlad Jiří Pelán a Jiří Stromšík. Praha: Triáda, 2010, s. 93–145.

Wolfram von Eschenbach: Parzival. Přeložil Jindřich Pokorný. Praha: Aula, 2000.

 

 

Course completion requirements - Czech
Last update: Kateřina Esserová, DiS. (26.04.2022)

Zkoušce předchází test. Zkouška je konána nad interpretačním příspěvkem, který analyzuje aspekt díla z probíraného období. Rozsah příspěvku cca 4NS.

Learning resources - Czech
Last update: Kateřina Esserová, DiS. (26.04.2022)

Elektronická čítanka v MS Teams

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae75-krCQq9wLimVze7be9cHplXiQaBvYnsMynStZORc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=1155ef18-288d-4f9a-b824-80493448d020&tenantId=5335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html