SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Natural and Didactic Situations in Czech Language Teaching - OD2303126
Title: Přirozené a didaktické situace ve vyučování češtině
Guaranteed by: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2013
Semester: both
E-Credits: 0
Hours per week, examination: 0/0 other [hours/week]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course is intended for doctoral students only
priority enrollment if the course is part of the study plan
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.
Annotation -
Last update: HOLANOVA/PEDF.CUNI.CZ (06.11.2013)
Foreign theories of didactic situations, transformation of knowledge of biological sciences for the needs of Czech language didactics. Influence of theory of didactic situations for model of pedagogical communication. A-didactic situation and its stages.
Literature - Czech
Last update: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (04.01.2019)

 

BROUSSEAU, G. Theory of Didactical Situations in Mathematics. Dordrecht; Boston : Kluwer Academic Publishers, 1997. ISBN 0-7923-4526-6. Elektronický zdroj. Přístupný registrovaným uživatelům NK ČR. 

ČECHOVÁ, M. O potřebě integrace komunikační a systémové jazykové výuky. Český jazyk a literatura, 1993, roč. 44, s. 158–162. 

HÁJKOVÁ, E., a kol. Čeština ve škole 21. století – IV. Výzkum edukačních podmínek jazykových jevů. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014. ISBN 978-80-7290-806-6. 

HOLT, J. Jak se děti učí. Praha : Agentura STROM, 1995. ISBN 80-901662-7-X. 

JANOUŠEK, J. Verbální komunikace a lidská psychika. Praha : Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1594-0. 

JANÍK, T.; SLAVÍK, J. Hospitační videostudie: anotace – analýza – alterace výukových situací (metodika AAA). In T. Janík, a kol., Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky (s. 217–246). Brno: Masarykova univerzita, 2013. 

KAMIŠ, K. Intuitivní osvojování valence a intence žáky mladšího školního věku. In Slovo o slove 14. Prešov : PedF PU v Prešove, 2008. 

KULIČ, V. Psychologie řízeného učení. Praha : Academia 1992. ISBN 80-200-0447-5. 

MAZÁČOVÁ, N. Cesta do hlubin učitelova myšlení. Praha : VÚP. Elektronický zdroj. [online] [cit. 2011-03-23]. Dostupné z http://stary.rvp.cz/clanek/6/1287. 

METELKOVÁ SVOBODOVÁ, R. Lze mateřštinu vyučovat komunikačně? In Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce ČJ na ZŠ. Olomouc: UP, 2007, s. 213–219. 

NOVOTNÁ, J. a kol. Příprava a analýza didaktických situací. Praha : JČMF, 2006. 

PROUZOVÁ, R. Funkce přirozeného jazyka v procesu vzdělávání. Praha : Via Lucis, 2010. 

ŠMEJKALOVÁ, M. Teorie didaktických situací – nová výzva pro didaktiku morfologie českého jazyka. Didaktické studie 4, 2012. Monotematické číslo Morfologie v teorii a praxi jazykového vyučování, s. 42–63. 

Další doporučená literatura:

 

ČECH, R. K výzkumu pojetí jazyka a některých gramatických kompetencí u žáků 5. ročníku základní školy. In Tzv. základní výzkum v lingvistice - desideratum, nebo realis? Olomouc : Univerzita Palackého, 2006, s. 36–40. ISBN 80-244-1368-X. 

EYSENCK, M. W.; KEANE, M. T. Kognitivní psychologie. Praha : Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1559-4. 

FISHER, R. Učíme děti učit se a myslet. Praha : Portál, 1997. ISBN 80-7178-063-4. 

FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi. Praha : Portál, 1997. ISBN 80-7178-063-4. 

PAVELKOVÁ, I.; ŠKALOUDOVÁ, A.; HRABAL, V. Analýza vyučovacích předmětů na základě výpovědí žáků. Pedagogika, 2010, roč. LX, s. 38–54. 

Syllabus - Czech
Last update: HOLANOVA/PEDF.CUNI.CZ (09.09.2013)

Zakončení: zkouška

Seminární práce - konstrukce a-didaktické situace a jejího teoretického popisu (zvýšené nároky na schopnost samostatného a kreativního didaktického myšlení)

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html