SubjectsSubjects(version: 873)
Course, academic year 2020/2021
  
Dynamic Stability of Czech Language System - OD2303122
Title: Dynamická stabilita jazykového systému češtiny
Guaranteed by: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2008
Semester: both
E-Credits: 0
Hours per week, examination: 0/0 other [hours/week]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course is intended for doctoral students only
priority enrollment if the course is part of the study plan
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.
Annotation -
Last update: HOLANOVA/PEDF.CUNI.CZ (06.11.2013)
The subject elaborates competence gained during pre-graduate studies and aims at strengthening of student´s competence base in the area of scientific linguistics. Its aim is a more detailed understanding of development tendencies in Czech language system.
Literature - Czech
Last update: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (04.01.2019)

 

Neuvádějí se základní jazykovědné publikace sloužící jako studijní literatura v pregraduálním studiu. 

Základním studijním materiálem jsou sborníky z konferencí a nejnovější časopisecká bohemistická produkce. Předpokládá se soustavné sledování všech informačních zdrojů pro výzkum češtiny, elektronických i tištěných, včetně databází a webových stránek spravovaných ÚJČ AV ČR (http://www.ujc.cas.cz/) 

CUŘÍN, F.; NOVOTNÝ, J. Vývojové tendence současné spisovné češtiny a kultura jazyka. Praha : SPN, 1987. 

CVRČEK, V. Regulace jazyka a Koncept minimální intervence. Praha : NLN, ÚČNK, 2008. ISBN 978-80-7106-600-2. 

CVRČEK, V., a kol. Mluvnice současné češtiny. 1, Jak se píše a jak se mluví. Praha : Univerzita Karlova, 2015. ISBN 978-80-246-2812-7. 

ČERMÁK, F. Lexikon a sémantika. Praha : NLN, 2010

ČERMÁK, F. Morfématika a slovotvorba češtiny. PRAHA: NLN, 2012. 

JANOVEC, L. K projevům jazykových vývojových tendencí v současné češtině. Naše řeč 90, č. 2, 2007, s. 57–66. 

JANOVEC, L. Neologie. In Dynamika českého lexika a lexikologie. Studie k moderní mluvnici češtiny. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, s. 105–130. ISBN 978-80-244-3622-7 

JEDLIČKA, A. Vývojové procesy a synchronní dynamika jazyka v konfrontačním osvětlení. Jazykovedný časopis 32, 1981, s. 107–116. 

LEXIKO. Webové hnízdo o novodobé české slovní zásobě a výkladových slovnících. Elektronický zdroj. [online] [cit. 2011-11-23]. Dostupné z <http://www.lexiko.ujc.cas.cz/> 

NEBESKÁ, I. Jazyk - norma – spisovnost. Praha : Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0688-7. 

NĚMEC, I. Práce z historické jazykovědy. Praha : Academia, 2009. ISBN 978-80-200-1820-5. 

PANEVOVÁ, J., a kol. Mluvnice současné češtiny. 2, Syntax češtiny na základě anotovaného 

 

korpusu. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2497-6. 

SOJKA, Pavel. Konkurence spisovných koncovek ve 3. os. pl. ind. préz. akt. sloves vzoru sází ve zpravodajské rubrice serveru iDNES. Naše řeč. 2015, 98(4): 190-205. 

ŠTÍCHA, F. (ed.) Možnosti a meze české gramatiky. Praha : Academia, 2006. ISBN 80-200-14632. 

ŠTÍCHA, F. (ed.) Kapitoly z české gramatiky. Praha: Academia 2011. ISBN : 978-80-200-1845-8. 

ŠTÍCHA, F. a kol. (eds.) Gramatika a korpus. Sborníky z konferencí. Praha : ÚJČ AV ČR. 

ULIČNÝ, O. (ed.). Studie k moderní mluvnici češtiny. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, komplet. 

VACHEK, J. Dynamika fonolog. systému současné spisovné češtiny. Praha : Academia, 1968 

 

Doporučená odborná literatura:

 

BARTOŇ, T. a kol. Statistiky češtiny. Praha : NLN, ÚČNK, 2009. ISBN 978-80-7106-594-4. 

BĚLIČ, J. Padesát let spisovné češtiny v samostatném státě. Naše řeč 51, 1968, s. 257–269. 

DANEŠ, F. Vývoj češtiny v období socialismu. In: Problémy marxistické jazykovědy. Nakladatelství ČSAV, Praha 1962, s. 319–332. 

DANEŠ, F. a kol. Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha : Academia, 1997. ISBN 80-200-0617-6. 

Kol. Slovník komunistické totality. Praha : NLN, ÚČNK, 2010. ISBN 978-80-7422-060-9. 

HALLER, J. Dar jazyka : deset statí o češtině. Praha : Herrmann, 2007. ISBN 978-80-87054-06-2. 

JANOVEC, L. O některých jazykových zvláštnostech internetových diskusí. Slavia 82, 2013, s. s. 137-148. 

JEDLIČKA, A. O studiu současných spisovných jazyků slovanských a problematice variantnosti normy. Slovo a slovesnost 29, 1968, s. 113n. 

JEDLIČKA, A. Vývojová dynamika současné spisovné češtiny. Naše řeč 52, 1969, s. 79–94. 

MATHESIUS, V. O požadavku stability ve spisovném jazyce. In HAVRÁNEK, B.; WEINGART, M. (eds.) Spisovná čeština a jazyková kultura. Praha : Melantrich, 1932, s. 14–31. 

TRASK, R. L. Why do languages change? Cambridge : Cambridge University Press, 2000. ISBN 978-0521-83802-3. 

 

Syllabus - Czech
Last update: HOLANOVA/PEDF.CUNI.CZ (08.09.2013)

Způsob zakončení: zkouška

 

Seminární práce - publikace v odborném lingvistickém časopise

Student si vybere jazykovou rovinu, shromáždí reprezentativní množství jazykového materiálu, zvolí metodologii, provede analýzu a vysloví prognózy o dalším možném vývoji jazykového jevu. Studii nabídne časopisu Naše řeč nebo jinému recenzovanému lingvistickému periodiku.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html