SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Metodologický seminář Filosofie - OD0612017
Title: Metodologický seminář filosofie
Guaranteed by: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2019
Semester: both
E-Credits: 0
Examination process: oral
Hours per week, examination: 0/0, Ex [HS]
Capacity: winter:unknown / unknown (35)
summer:unknown / unknown (35)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course is intended for doctoral students only
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
Annotation - Czech
Last update: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. (26.10.2019)
Meta - hodos z řečtiny "Cesta za poznáním", ve filosofii je základem tázání, které otvírá horizonty porozumění. Základem je bytostný rozhovor mezi učitelem a doktorandem na kolokviích. Znalost podstatných noetických předpokladů z dějin filosofie i ze současné doby, doktorandi představují kapitolu své dizertace s ohledem na správnost vedeného konkrétního dialogu, s nároky na preciznost bibliografických informací a formálních požadavků, kladených na dizertační práci Každá gnozeologie je podstatným způsobem ovlivněna ontologickými předpoklady, je tedy nutné znát dobře dějiny filosofie.
Aim of the course - Czech
Last update: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. (26.10.2019)

Cílem předmětu je pochopit, že filosofické myšlení je hledáním, protože hledané se nalézá jen ve hledání; nikoli bez bytostného rozhovoru. Metoda práce je založena na podstatě věci, o niž běží, není možné postupovat obráceně. Základem je tedy pochopení tomu, co znamená věcné myšlení narozdíl od nevěcného. Dialogický ráz je založen v požadavku, že problém, jenž je základem dizertace je třeba nahlédnout jako odpověď na dosud neznámé otázky, které musí dizertant teprve hledat. Všechny formální požadavky, především otázky bibliografie, jsou průběžně vykládány na jednotlivých kolikviích.

Literature - Czech
Last update: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. (26.10.2019)

Studium filosofických pramenů (PLatón, Aristoteles, Augustin, Tomáš Akvinský, Descartes, Spinoza, Leibniz, Hegel, Kant, Marx, Husserl, Heidegger, Carnap, Lévinas, Deleuze, Ricoeur,  Wittgenstein, Popper, Patočka aj. dle osobního výběru na základě speciálního zájmu)

Teaching methods - Czech
Last update: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. (26.10.2019)

Hermeneutická metoda vedeného rozhovoru

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. (26.10.2019)

Referát z první kapitoly dizertace

Syllabus - Czech
Last update: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. (26.10.2019)

Kolokvia jsou věnována studiu filosofie současně s výukou a nalýzou metod, které jsou nutné pro porozumění ontologii, gnozeologii a etice. Důraz je také kladen na formální požadavky bibliografického charakteru. 

Entry requirements - Czech
Last update: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. (26.10.2019)

Přijetí do doktorského studia

Course completion requirements - Czech
Last update: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. (26.10.2019)

Rozšířená anotace dizertační práce, referát, diskuse

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html