SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Philosophy of Education - OD0612002
Title: Filosofie výchovy
Guaranteed by: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: both
E-Credits: 0
Hours per week, examination: 0/0 other [hours/semester]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course is intended for doctoral students only
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.
Classification: Teaching > Civic Education
Annotation -
Last update: STRACENY/PEDF.CUNI.CZ (02.12.2009)
Education as soul care in European tradition from Antiquity to the present. The bases of educatio and its reflection. Instrumental education and its role from the beginning of the Modern Era to the present; a philosophical critique. Confluence-based education (Buber, Lévinas) and the responsibility in education (Arendt, Jonas, Waldenfels). Education and violence in post-modern reflection (Foucault, Deleuze). The idea of the university (Jaspers) and the future of the university (Derrida).
Aim of the course - Czech
Last update: doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc. (20.05.2019)

Cíle a obsahové zaměření: Cílem kurzu je rozvinout a kultivovat u studentů schopnost kritické reflexe učitelského a vychovatelského povolání, smyslu výchovy, reflektovat současné úsilí o novou podobu vzdělanosti, orientovat studenty na dotázání metodologických základů výchovy, především s ohledem na jejich vlastní odbornou profilaci. Obsahově jde o analýzu duchovědných, fenomenologických, hermeneutických, pragmatických a postmoderních konceptů výchovy.

Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc. (20.05.2019)

Povinná literatura:

Education and “Pädagogik”– Philosophical and Historical Reflections (Central, Southern and South-Eastern Europe) Eds. Blanka Kudláčová, Andrej Rajský. Berlin : Peter Lang 2019, ISBN 978-3-631-77511-0. Bratislava : Veda 2019. ISBN 978-80-224-1717-4.

PELCOVÁ, N. SEMRÁDOVÁ, I. Fenomén výchovy a etika učitelského povolání. Praha: Karolinum 2014. Počet stránek 220. ISBN  978-80-2462-636-9.

Povinně volitelná literatura:

Patočka, Jan, Chvatík, Ivan, ed. a Kouba, Pavel, ed. Péče o duši: soubor statí a přednášek o postavení člověka ve světě a v dějinách. III, Kacířské eseje o filosofii dějin. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2002. 842 s. Sebrané spisy Jana Patočky; sv. 3. ISBN 80-7298-054-8.

Patočka, Jan, Kouba, Pavel, ed. a Chvatík, Ivan, ed. Péče o duši: soubor statí a přednášek o postavení člověka ve světě a v dějinách. II, Stati z let 1970-1977, nevydané texty a přednášky ze sedmdesátých let. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 1999. 398 s. Oikúmené. Sebrané spisy Jana Patočky; sv. 2. ISBN 80-86005-91-7.

Patočka, Jan, Chvatík, Ivan, ed. a Kouba, Pavel, ed. Péče o duši: soubor statí a přednášek o postavení člověka ve světě a v dějinách. I, Stati z let 1929-1952. Praha: OIKOYMENH, 1996. 505 s. Sebrané spisy Jana Patočky; sv. 1. Oikúmené. ISBN 80-86005-24-0.

Hogenová, Anna. Jak pečujeme o svou duši?. Vyd. 2., upr. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2009. 257 s. ISBN 978-80-7290-395-5.

Palouš, Radim. Ars docendi. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2004. 127 s. ISBN 80-246-0855-3.

FINK, E. Erziehungswissenschaft und Lebenslehre. Freiburg: Rombach 1978.

FINK, EUGEN. Metaphysik der Erziehung im Weltverständnis von Plato und Aristoteles. Frankfurt a. Main: Vittorio Klostermann 1970.

FINK, EUGEN. Natur, Freiheit, Welt. Philosophie der Erziehung. Würzburg : Könighausen u. Neumann 1992. ISBN 3-88479-674-7.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc. (20.05.2019)

Student zpracuje písemnou práci na dohodnuté téma v rozsahu 15 normostran v publikovatelné podobě. Součástí atestu je obhajoba předložené práce a rozprava nad prostudovanou povinnou literaturou.

Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc. (20.05.2019)

Ontologické koncepty výchovy (archetypy výchovy) – výchova jako péče o duši, jako e-ducatio a jako emendace (náprava). Výchova jako cesta k harmonii světa a člověka.

Instrumentální výchova na počátku novověku, půda subjekt-objektového rozvrhu světa a její dopady na výchovu a vzdělání na počátku novověku. Koncepty otevřené a uzavřené duše. Věda a vědění.

Proměny výchovy v době moderní – výchova jako cesta k dokonalosti, jako rozvinutí možností, výchova jako setkání, výchova jako dialog, jako agon. Tři rozměry výchovy – socializace, individuace a transcendence. Výchova jako životní pohyb. Výchova ve vzdělanostní společnosti. Krize výchovy a výchova jako cesta z krize světa.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html