SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Quantitative Methods in Educational Research - OD0133006
Title: Kvantitativní metody ve výzkumu vzdělávání
Guaranteed by: Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2014
Semester: both
E-Credits: 0
Hours per week, examination: 24/0, other [HS]
Extent per academic year: 24 [hours]
Capacity: winter:unknown / unknown (15)
summer:unknown / unknown (15)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course is intended for doctoral students only
priority enrollment if the course is part of the study plan
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: PhDr. David Greger, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. David Greger, Ph.D.
Classification: Pedagogy > Pedagogy, External Subjects, General Subjects, Special Pedagogy, Pedagogy and Psychology for Teachers
Comes under: PVP Pedagogika - PedF
Annotation -
The course will build on basic introduction to quantitative research within the course Introduction into Theory and Methodology of Educational Research (ÚTMK) and it will focus on the preparation and construction of the most used research tool - the questionnaire. Students will familiarize with the most common errors in creating, analyzing and interpreting data from questionnaires using specific examples of educational researches. Other quantitative methods (eg. observation, experiment, didactic tests, semantic differential) will be discussed with potential candidates individually. Students will also become familiar with the available databases of journal full-text articles (EBSCO, Proquest, JSTOR, Wiley InterScience e-journals, Science Direct, Sage fulltexts, ERIC) and possibilities of their use in the formulation of the research problem and designing a questionnaire. The aim of the course is to introduce practical aspects of the designing, implementation and evaluation of quantitative research. Practical demonstrations will also include the basic statistical analysis of research data (using SPSS statistical software), including multivariate methods. However the statistics is not the goal and content of this course (dr. Chvál´s course Statistics in Educational Research deals with this issue). Students will design their own research tool and pilot it. At the meetings and in the e-learning environment the participants will be able to share their research experience. The course will be concluded by a conference.
Last update: Novotná Kateřina, Mgr., Ph.D. (17.01.2013)
Aim of the course - Czech

V rámci kurzu se studenti doktorského studia seznámí se základy kvantitativního výzkumu pedagogických jevů.

Last update: Novotná Kateřina, Mgr., Ph.D. (23.07.2012)
Literature - Czech

Doporučená literatura:

1. Obecně-metodologická literatura se zaměřením na kvantitativní výzkum:

Zahraniční:

Babbie, E. The Practice of Social Research. 12th edition. Bellmont, CA: Wadsworth Publishing; 1995 (2010).

Creswell, J. W. Educational Research: Planning, Conductiong, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research.2nd edition. New Persey: Pearson, 2005

Krathwohl, D.R. Methods of Educational and Social Science Research. An Integrated Approach. 2nd edition. Long Grove, IL: Waveland, 2004.

Muijs, D. Doing Quantitative Research in Education with SPSS. London: Sage, 2004.

Česko-slovenská:

Disman, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. 3. vydání. Praha: Karolinum, 2000.

Ferjenčík, J. Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Praha: Protál, 2000.

Gavora, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2000.

Hendl, Jan Přehled statistických metod zpracování dat. Analýza a metaanalýza dat. Praha: Portál, 2004.

Chráska, M. Metody pedagogického výzkumu. Praha: Grada, 2007.

Kerlinger, F. N. Základy výzkumu chování. Pedagogický a psychologický výzkum. Praha : Academia, 1972.

Pelikán, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum, 1998.

Švec, Š. a kol. Metodológia vied o výchove. Kvantitatívno-scientické a kvalitativní-humanitné prístupy. Bratislava: IRIS, 1998.

2. Doporučená literatura k dotazníkovým šetřením:

Converse, J.M.; Presser, S. Survey Questions: Handcrafting the Standardized Questionnaire. Thousand Oakes, CA: Sage, 1986.

DeVellis, R.F. Scale Development: Theory and Applications. 2nd Ed. Thousand Oaks, CA: Sage, 2003.

Groves, R.M.; Fowler, F.J.; Couper, M.P.; Lepkowski, J.M.; Singer, E.; Tourangeau, R. Survey Methodology. 2nd Edition. New Jersey: John Wiley & Sons, 2009.

Saris, W.E. & Gallhofer, I.N. Design, Evaluation, and Analysis of Questionnaires for Survey Research. New Jersey: John Wiley & Sons, 2007.

Spector, P.E. Summated Rating Scale Construction: An Introduction. Newbury Park, CA: Sage, 1992.

Tourangeau, R.; Rips, L.J.; Rasinski, K. The Psychology of Survey Response. New York: Cambridge University Press, 2000.

Last update: GREGER/PEDF.CUNI.CZ (17.03.2010)
Requirements to the exam - Czech

Další požadavky na studenta:

Plnění průběžných úkolů v rámci e-learningového prostředí Moodle a účast na seminářích (celkem 5 setkání po 4 hodinách).

Způsob zakončení:

Prezentace a obhajoba zpracovaného projektu výzkumu a pilotovaného výzkumného nástroje (dotazník či jiný nástroj)

Last update: GREGER/PEDF.CUNI.CZ (17.03.2010)
Syllabus - Czech

Témata kurzu:

1. Logika, výhody a omezení kvantitativního výzkumu (ve srovnání s kvalitativním výzkumem), formulace výzkumného problému a hypotéz, hledání indikátorů pro jednotlivé proměnné, typy proměnných.

2. Reprezentativita (pojmy vzorek, populace, aj.), typy pravděpodobnostních a nepravděpodobnostních technik výběrů, chyba výběru a návratnost - konkrétní příklady a ukázky tvorby výběru (vzorku).

3. Příprava dotazníku (role teorie, rešerše výzkumů, využití standardizovaných škál, dotazníků), konstrukce a uspořádání dotazníku, formulace otázek, řazení otázek, nejčastější příklady špatně formulovaných otázek.

4. Uvažování za horizont jednotlivých otázek - tvorba sumačních indexů (škál, summated rating scales), reliabilita a validita sumačních indexů.

5. Možnosti pilotáže a její vyhodnocení, úprava dotazníku a volba způsobu sběru dat, příprava datového souboru, čištění dat, analýza a interpretace dat.

Last update: GREGER/PEDF.CUNI.CZ (17.03.2010)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html