SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Statistic in Educational Research - OD0133005
Title: Statistika v pedagogickém výzkumu
Guaranteed by: Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2012
Semester: both
E-Credits: 0
Hours per week, examination: 24/0, other [HS]
Extent per academic year: 24 [hours]
Capacity: winter:unknown / unknown (25)
summer:unknown / unknown (25)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Belongs to the student work of type: disertační práce
Note: course is intended for doctoral students only
priority enrollment if the course is part of the study plan
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: PhDr. Martin Chvál, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Martin Chvál, Ph.D.
Classification: Pedagogy > Pedagogy, External Subjects, General Subjects, Special Pedagogy, Pedagogy and Psychology for Teachers
Comes under: PVP Pedagogika - PedF
Is interchangeable with: OD2303116
Annotation -
Last update: Mgr. Kateřina Novotná, Ph.D. (13.11.2012)
The course introduces the basic methods of quantitative data analysis, hypothesis testing theory, and methods of correct interpretation of statistical results presentation. The aims of the course are to acquire skills to calculate and graphically present the basic descriptive characteristics of the data, to understand the hypothesis testing theory and more complicated data analysis, the ability to communicate with the statistician and to interpret the statistical results presentation.
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Martin Chvál, Ph.D. (13.11.2012)

Osvojení dovedností spočítat a graficky prezentovat základní popisné charakteristiky dat. Porozumění teorii testování hypotéz a náročnějším postupům analýzy dat na úroveň dovednosti komunikace se statistikem a správné interpretace statistické prezentace výsledků.

Literature - Czech
Last update: PhDr. Martin Chvál, Ph.D. (13.11.2012)

Škaloudová, A. (1998). Statistika v pedagogickém a psychologickém výzkumu. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

Hendl, J. (2004, 2009). Přehled statistických metod zpracování dat : analýza a metaanalýza dat. Praha : Portál

Teaching methods - Czech
Last update: PhDr. Martin Chvál, Ph.D. (13.11.2012)

Výuka probíhá v učebně s notebooky. Možný je i vlastní notebook. Výuka je kombinací přednášky s diskusí a prací na notebooku. První 2/3 kurzu jsou výpočty realizovány v Excelu, v poslední 1/3 jsou studenti(ky) seznámeni(y) se statistickým SW SPSS. Pro větší přínos z přednášek je vhodná samostatná domácí příprava při osvojování výpočtů v SW.

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Martin Chvál, Ph.D. (13.11.2012)

Zkouška má dvě části. V první části student(ka) prokáže dovednost samostatných statistických výpočtů a tvorby grafů v SW Excel, příp. SPSS. Ve druhé části prokáže porozumění odborným textům, ve kterých jsou výsledky prezentovány pomocí statistického testování hypotéz.

Student(ka) smí u zkoušky používat své poznámky (i elektronické) učebnice i informace na internetu. Během zkoušky nesmí s nikým komunikovat kromě zkoušejícího.

Čas na řešení úkolů zadaných u zkoušky je maximálně 2,5 hodiny.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Martin Chvál, Ph.D. (13.11.2012)

Typy dat, proměnné spojité a diskrétní, tvorba databáze, vstup do popisné statistiky (tabulky četností)

Tvorba základních grafů v Excelu, míry polohy, míry rozptýlení, osvojení popisné statistiky v práci v Excelu, řešení problémů čištění dat, tvorba kategorií, nahrazování hodnot intervaly a obráceně ("přemostění" mezi metodologií a statistikou)

Normální rozdělení, lineární a plošná normalizace, tvorba norem a možnosti jejich prezentace, z-skór

t-rozdělení a intervalové odhady pro střední hodnotu, úvod to teorie testování hypotéz, chyby 1. a 2. druhu, velikost účinku, t-testy

F-test, korelační koeficient, test pomocí korelačního koeficientu, Chí-kvadrát rozdělení, chí-kvadrát test

Úvod do regresní analýzy, lineární regrese, vstup do práce v SPSS

Tvorba dotazníků a testů, tvorba škál, obtížnost a citlivost položek

Teorie validity a reliability, koeficienty reliability, Cronbachovo alfa

Learning resources - Czech
Last update: PhDr. Martin Chvál, Ph.D. (13.11.2012)

Motivační píseň, kterou se naučí všichni účastníci: http://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/pohadkove-pisne/statistika-nuda-je-49505

Výuka probíhá na některých reálných datech. Informace k nim lze nalézt zde:

Klima učitelského sboru: Urbánek, P., Chvál, M. (2012). Klima učitelského sboru: Dotazník pro učitele. Praha: NÚV. Dostupné na: http://www.nuov.cz/uploads/AE/evaluacni_nastroje/16_Klima_ucitelskeho_sboru.pdf, název souboru KUS.xls

Pozorování: Chvál, M., Kasíková H., Valenta P. (2012). Posuzování rozvoje kompetence k učení ve výuce. Praha: Karolinum, název souboru data pozorovani.xls, pozorovací arch volně ke stažení na http://cupress.cuni.cz/ink2_stat/index.jsp?include=podrobnosti&id=8208&zalozka=6

Vítána jsou i vlastní výzkumná data účastníků kurzu.

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html