SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction into Theory and Methodology of Educational Research - OD0133001
Title: Úvodní teoreticko-metodologický kurz pedagogiky
Guaranteed by: Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2020
Semester: both
E-Credits: 0
Hours per week, examination: 20/0, other [HS]
Extent per academic year: 40 [hours]
Capacity: winter:unknown / unknown (45)
summer:unknown / unknown (45)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Belongs to the student work of type: disertační práce
Note: course is intended for doctoral students only
priority enrollment if the course is part of the study plan
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D.
Classification: Pedagogy > Pedagogy, External Subjects, General Subjects, Special Pedagogy, Pedagogy and Psychology for Teachers
Comes under: PVP Pedagogika - PedF
Is pre-requisite for: OD0133008
Annotation -
Objectives: The objective of the course is to provide deeper insight into the field of pedagogy and its contexts, to present the development and profile of pedagogy, interdisciplinary relations, internal structure of the field, its methodology and terminology. The aim of the course is to introduce the methodological issues of educational research and explain its methodological principles. It will focus on methodological principles which can be used in writing process of dissertation thesis.
Last update: Novotná Kateřina, Mgr., Ph.D. (21.01.2013)
Aim of the course - Czech

Cílem kurzu je poskytnout hlubší vhled do vědního oboru pedagogika a jeho kontextů, ozřejmit vývoj a profil pedagogiky, interdisciplinární vztahy, vnitřní strukturu oboru, jeho metodologii a terminologii. Cílem je odkrýt metodologické otázky pedagogického výzkumu. Vysvětlit metodologické principy empirického výzkumu a uvést do metodologických postupů při řešení disertační práce. Kurz vede doktorandy ke správnému metodologickému uvažování.

Last update: Laufková Veronika, PhDr., Ph.D. (29.04.2014)
Descriptors - Czech

První setkání proběhne 12.10. 2020 od 9,45 do 13,00 v platformě zoom: https://cuni-cz.zoom.us/j/98316548243, druhé setkání proběhne 2.11. 2020 od 9,45 do 13,00 v platformě zoom: https://cuni-cz.zoom.us/j/99352228210.

Last update: Straková Jana, doc. RNDr., Ph.D. (12.10.2020)
Literature - Czech

Doporučená literatura:

BERTRAND, Y. Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál, 1998.

Denzin, N. K.; Lincoln, Y. S. The Sage Handbook of Qualitative Research. Thousand          Oak: Sage, 2005.

GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2000.

HENDL, J. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: Karolinum, 1997.

HUSÉN, T.; POSTLETHWAITE, T.N. International Encyclopedia of Education. Pergamon         Press, 1994.

CHRÁSKA, M.  Metody pedagogického výzkumu. Praha: Grada, 2007.

PRŮCHA, J. Pedagogický výzkum. Uvedení do teorie a praxe. Praha : Karolinum, 1995.   

PRŮCHA, J. (Ed.) Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009.

SHAWELSON, R., TOWNE, L. (Eds.) Scientific Research in Education. Washington, D. C.:        National Academy Press.

STRAUSS, A. - CORBINOVÁ, J. Základy kvalitativního výzkumu. Brno: Albert, 1999.

ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K. A KOL. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál,      2007.

VAŠUTOVÁ, J. a kol. Průvodce doktorským studiem oboru pedagogika na PedF UK v Praze. Teoreticko-metodologický úvod do studia. Praha: PedF UK, 2011.

WALTEROVÁ, E. Srovnávací pedagogika. Vývoj a proměny v globálním kontextu. Praha :        UK  PF, 2006.

Last update: Novotná Kateřina, Mgr., Ph.D. (21.01.2013)
Teaching methods - Czech

Forma a rozsah výuky: studijní povinnost, povinné absolvování pro všechny doktorandy oboru pedagogika v prvním roce studia, rozsah - dvousemestrální studium, výuka 16 dvouhodinových bloků uspořádaných do 4 soustředění v každém semestru. Kurz je uzavřen simulovanou vědeckou konferencí.

Last update: Laufková Veronika, PhDr., Ph.D. (29.04.2014)
Requirements to the exam - Czech

Způsob ukončení kurzu:
Vypracování podrobné anotace disertace pro účely publikace v elektronickém sborníku a její prezentace na doktorské konferencijako výzkumného projektu, účast na doktorské konferenci 1 + prezentace referátu, vypracování referátu a publikování ve sborníku z konference

Last update: Laufková Veronika, PhDr., Ph.D. (29.04.2014)
Syllabus - Czech

Obsah:
1. Pedagogika jako vědní obor (profil pedagogiky, výzkumná paradigmata, silné a slabé stránky pedagogiky, institucionální pedagogický výzkum). Role pedagogiky a pedagogického výzkumu v transformaci vzdělávání v ČR (východiska, klíčové koncepty). Aktuální otázky českého vzdělávání a vzdělávací politiky.
2. Metodologie pedagogického výzkumu. Kvantitativní a kvalitativní metodologie. Empirický výzkum. Analýzy zahraničních a domácích výzkumů edukační reality. Utváření pedagogické terminologie a její užívání ve vědecké komunikaci, klíčové pojmy. Formy vědecké komunikace, vědecké psaní. Vybrané techniky empirického výzkumu.
3. Výzkumný projekt a prezentace výsledků výzkumu (tvorba projektu a podání grantu, doktorská práce jako výzkumný projekt, portfolio doktoranda, vědecká konference, vědecké sdělení).

 

Místo konání: Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, Myslíkova 7, Praha 1, učebna M209

Termíny konání: 12. 10., 2.11., 16.11., 7.12.

Doba konání: 9. 45 - 11. 15; 11.30 - 13.00 hodin

 

 

Last update: Simonová Jaroslava, Mgr., Ph.D. (07.09.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html