SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Speech therapy and its methodology II. - OCRS18UC30
Title: Logopedie a metodika logopedická II
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 0
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0 C+Ex [hours/week]
Extent per academic year: 30 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
Teacher(s): PaedDr. Blanka Housarová, Ph.D.
Annotation -
Last update: PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D. (21.06.2019)
Students will be acquainted with theoretical knowledge and practical experience in the field of impaired communication skills of school-age pupils. They will get acquainted with problems of resonance disorders and its complex solution (multidisciplinary approach). The aim of the course is to introduce various types of acquired neurogenic speech disorders in adulthood and in old age, with their etiology, symptomatology, possibilities of diagnostics and therapy.
Literature -
Last update: PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D. (11.11.2019)

LECHTA, V. Symptomatické poruchy řeči u dětí. Vyd. 2. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-433-5.

KEREKRÉTIOVÁ, A. Velofaryngální dysfunkce a palatolalie. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2264-1.

ŠKODOVÁ, E., JEDLIČKA, I. a kol. Klinická logopedie. Praha, Portál 2007. ISBN 978-80-7367-340-6.

CZÉFALVAY, Z. a kol. Terapie afázie (teorie a případové studie). Praha: Portál 2007.

KULIŠŤÁK, P., LEHEČKOVÁ, H., MIMROVÁ, M., NEBUDOVÁ, J.: Afázie. Praha,Triton 1997.

LECHTA, V.,  CZÉFALVAY, Z. a kol. Diagnostika narušené komunikační schopnosti u dospělých. Praha: Portál 2013.

Syllabus - Czech
Last update: PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D. (19.06.2019)

NKS a jeho dopad na vzdělávání žáků, integrace, inkluze žáků s vývojovou dysfázií; žáci s dysartií; spojení NKS a SPU, verbální dyspraxie; myofunkční poruchy. Děti a žáci s vrozenými vývojovými vadami - orofaciální rozštěpy v různých fázích růstu. Symptomatické vady řeči se zaměřením na osoby s MR, PAS a smyslovým postižením.  AAK –jako možnost komunikace.  Proces komunikace a jeho poruchy v dospělosti a stáří. Narušení komunikace získané v dospělém věku -afázie, dysartrie, dysfagie. Příčiny a projevy narušené komunikační schopnosti, logopedická intervence se zaměřením na terapii. Komplexní přístup k dospělé osobě se získanou neurogenní poruchou řeči, zajištění spolupráce se specialisty – neurologie, geriatrie, foniatrie, psychiatrie.

Vliv NKS na rodinné prostředí. Zajištění včasné logopedické intervence v rámci resortu zdravotnictví, resortu práce a sociálních věcí. Dopad NKS na kvalitu života dospělého jedince. Multioborová spolupráce.  Multioborová témata. 

Course completion requirements -
Last update: PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D. (11.11.2019)

portfolio, case study, exam

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html