Economics R I - OCRO17OV03
Title: Ekonomie R I
Guaranteed by: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, other [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Milena Tichá, CSc.
Teacher(s): PhDr. Milena Tichá, CSc.
Opinion survey results   Examination dates   WS schedule   Noticeboard   
Annotation -
Last update: Kateřina Esserová, DiS. (29.01.2019)
The aim of this course is to provide students with the basics of economics. The course defines economics as a scientific discipline, describes the subject and methods of its research and its place in the system of sciences. Lectures and seminars are focused on the main trends in economic development (in developed countriesand the Czech Republic) and introduce the basic methods of appraisal of economic development in individual countries and economic blocs. This course includes the introduction to microeconomics and the main legal forms of business. Attention is given also to financial literacy.
Aim of the course - Czech
Last update: Kateřina Esserová, DiS. (29.01.2019)

Cílem předmětu je osvojení vědomostí a dovedností vymezených v anotaci

Descriptors - Czech
Last update: PhDr. Milena Tichá, CSc. (09.02.2021)

Výuka ekonomie bude probíhat v LS 2020/21 distančně

Studenti si témata přednášek, která nebudou přednesena, doplní samostudiem z povinné literatury (viz SIS)

V povinné literatuře v SISU jsou:

1.Základní učebnice a literatura

VLČEK, Josef a kol. Ekonomie pro neekonomy. Praha: Codex Bohemia,1998.

 VLČEK, Josef a kol. Ekonomie a ekonomika. Praha: Wolters Kluwer, 2016.

TICHÁ, M. Ekonomie a didaktika. Finanční gramotnost. In: KURHAN, R.; PELCOVÁ, N; ZICHA, Z. Kapitoly z didaktiky filosofie, etiky a společenských věd. Praha : UK Pedagogická fakulta, 2018.

KLÍNSKÝ, P. a kol. Finanční gramotnost : obsah a příklady z praxe škol. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2008. Též na webových stránkách katedry v oddíle Studijní materiály - viz <http://kovf.pedf.cuni.cz/studium/studijni-materialy>

2.Studijní texty  jsou uveřejněny na webových stránkách katedry v oddíle Studijní materiály - viz <http://kovf.pedf.cuni.cz/studium/studijni-materialy>

3.Prezentace k opakování a studiu kurzů Ekonomie I a Ekonomie II naleznete na webových stránkách fakulty v Moodlu pro výuku 1 – Katedra občanské výchovy a filosofie – Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání.

https://dl1.cuni.cz/course/index.php?categoryid=2

Kurz: Ekonomie I OPBX2O103A (cuni.cz)

Kurz: Ekonomie II OPBX2O106A (cuni.cz)

4.Sada interaktivních prezentací k jednotlivým tematickým celkům zveřejněných na Metodický portálu RVP v sekci Digitální učební materiály - viz <http://dum.rvp.cz/materialy> a  https://dum.rvp.cz/vyhledavani/fulltext2.html?q=Milena+tich%C3%A1&s.x=0&s.y=0&rvpSearchScope=module

Kontrolované výstupy samostudia -distanční forma výuky v ZS 2020/21

Každý student si zvolí podle okruhů předmětu Ekonomie RI uvedených v SISu, nebo na stránkách katedry Občanské výchovy a filosofie jedno téma, které zpracujete formou seminární práce v rozsahu pěti stran tištěného textu. Název práce doplňte jménem autora, názvem předmětu, ročníkem a formou studia. Seminární práci mi pošlete na moji mailovou adresu  milena.ticha@pedf.cuni.cz , bude podkladem pro zkoušku.

Literature - Czech
Last update: PhDr. Milena Tichá, CSc. (06.09.2023)

Literatura povinná

·   VLČEK, Josef a kol. Ekonomie pro neekonomy. Praha: Codex Bohemia,1998.

·   VLČEK, Josef a kol. Ekonomie a ekonomika. Praha: Wolters Kluwer, 2016.

·   TICHÁ, M. Ekonomie a didaktika. Finanční gramotnost. In: KURHAN, R.; PELCOVÁ, N; ZICHA, Z. Kapitoly z didaktiky filosofie, etiky a společenských věd. Praha : UK Pedagogická fakulta, 2018.

·   KLÍNSKÝ, P. a kol. Finanční gramotnost : obsah a příklady z praxe škol. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2008. Dostupné z WWW:

http://www.nuov.cz/uploads/Financni_gramotnost_obsah_a_priklady_z_praxe_skol.pdf

Literatura doporučená

·   Holman, Robert. Ekonomie. Praha: C.H. Beck, 1999.

·   Holman, Robert. Základy ekonomie pro studenty vyšších odborných škol a neekonomických fakult VŠ. Praha: C.H. Beck, 2000.

.   KLÍNSKÝ, P; MUNCH, O.; CHROMÁ, D. Ekonomika : Ekonomická a finanční gramotnost. Praha : EDUKO, 2013.

·   BERNAU, P; Petersdorff, W. Chyby, které nás stojí peníze. Praha : Ikar, 2016. s. 9 – 338.  ISBN 978-80-249-2882-1

Prezentace k opakování a studiu kurzů Ekonomie I a Ekonomie II naleznete na webových stránkách fakulty v Moodlu pro výuku 1 – Katedra občanské výchovy a filosofie – Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání.

https://dl1.cuni.cz/course/index.php?categoryid=2

Kurz: Ekonomie I OPBX2O103A (cuni.cz)

Kurz: Ekonomie II OPBX2O106A (cuni.cz)

Souhrnně jsou základní prezentace k opakování kurzů Ekonomie I a Ekonomie II uvedeny prostřednictvím odkazu na:

Kurz ekonomie pro ZSV - OPBO4O013A:

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15078

Sada interaktivních prezentací k jednotlivým tematickým celkům zveřejněných na: Metodický portál RVP v sekci Digitální učební materiály - viz <http://dum.rvp.cz/materialy> a  https://dum.rvp.cz/vyhledavani/fulltext2.html?q=Milena+tich%C3%A1&s.x=0&s.y=0&rvpSearchScope=module

 

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Milena Tichá, CSc. (12.09.2022)

PhDr. Milena Tichá, CSc.

Ekonomie R I - OCRO17OV03

Rozšiřující studium: Učitelství OV a ZSV pro 2. st. ZŠ a SŠ

Základní problémové okruhy:

A. Úvod

 1. Ekonomie jako věda                          

B. Hlavní směny ekonomického vývoje

 2. Hlavní směry ekonomického vývoje ve vyspělých zemích a postavení ČR ve světové    

    ekonomice. Ekonomický vývoj  ČR. Hrubý domácí produkt

C. Úvod do mikroekonomie

 3. Základy mikroekonomie

 4. Podnikatelská činnost

D. Úvod do makroekonomie

 5. Základy makroekonomie

 6. Hospodářské cykly

 7. Zaměstnanost a nezaměstnanost

 8. Peníze, ceny, inflace

 9. Cenné papíry a burzy

10. Hospodářská politika

E. Úvod do světové ekonomiky

(Světová ekonomika a předmět jejího zkoumání)

11. Světové hospodářství

 

 

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Milena Tichá, CSc. (07.11.2019)

Úspěšné absolvování kurzu