SubjectsSubjects(version: 942)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to Psychology (Psychology of Personality, Developmental Psychology, Educational Psychology) - OCRN20UC05
Title: Základy psychologie (osobnost, vývojová psychologie, pedagogická psychologie)
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, Ex [HT]
Extent per academic year: 12 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: you can enroll for the course repeatedly
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Klára Špačková, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. et Mgr. Kateřina Fibigerová, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Ida Viktorová, Ph.D. (18.01.2021)
Kurz je vstupním kurzem do psychologických disciplín. Shrnuje základní pojmy, teorie a poznatky vývojové psychologie, pedagogické psychologie a psychologie osobnosti, které jsou důležité pro další navazující kurzy studia.
Literature - Czech
Last update: PhDr. Ida Viktorová, Ph.D. (18.01.2021)

Literatura: 

Fontana, D. Psychologie ve školní praxi. Praha, Portál, 2014.

Čáp, J. a J. Mareš: Psychologie pro učitele. Praha, Portál, 2001. 

Mareš, J. a J. Křivohlavý. Komunikace ve škole. Brno, Mararykova univerzita, 1995. 

Šeďová, K., Švaříček, R. a Z. Šalamounová. Komuikace ve školní třídě. Praha, Portál, 2012.

Vágnerová, M. Vývojová psychologie: Dětství a dospívání. Praha, Karolinum, 2012.

Mareš, J. Pedagogická psychologie. Praha, Portál, 2002. 

Holt.J. Jak se děti učí. Strom, 1995. 

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Ida Viktorová, Ph.D. (18.01.2021)

1.Psychologie jako věda. Psychologické disciplíny

   Vymezení psychologie, její historie, vývoj a základní discipliny

    Základní pojmy

2.Vývojová psychologie. Stadia vývoje člověka - významné teorie (Piaget, Freud, Erikson...) 

    Pojetí vývojové psychologie, její předmět a cíle

    Zdroje vývoje člověka

    Periodizace vývoje. Vybrané teorie vývoje člověka a jejich vymezení. Srovnání

 3.Školní a rodinná socializace

    Pojem socializace. Kultura. Transmise kultury a socializace jedince

    Hlavní socializacení prostředí. Význam a rozdíly rodinné a školní socializace

4. Základní úkoly mladšího školního věku 

5. Kritická místa ve vývoji dítěte

6. Pedagogická psychologie, předmět a základní témata.

    Výchova a výuka

    Výchova v rodině, rodinné styly. Komunikace školy a rodiny

    Výchova ve škole

7. Kognitiviní procesy a motivace v mladším školním věku 

   Učení, teorie učení. Produktivní postupy učení žáků

   Styly učení

   Komunikace ve škole 

   Motivace žáků. Motivační rozhovor 

8.Schopnosti a jejich rozvíjení

   Talentované dítě ve škole. Vyhledávání a práce s talenty. Komunikace s rodiči

9.Morální vývoj člověka

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Ida Viktorová, Ph.D. (18.01.2021)

Studenti vypracují během semestru kazuistickou studii podle pokynů vyučujícího. Zkouška proběhne formou společné skupinové rozpravy nad prací. 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html