SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Development of Language Competence of Younger Age Pupil at the Primary School - OCRN20UC02
Title: Rozvoj jazykové kompetence žáka mladšího školního věku
Guaranteed by: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, Ex [HT]
Extent per academic year: 10 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: you can enroll for the course repeatedly
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Eva Hájková, CSc.
Teacher(s): PhDr. Eliška Doležalová, Ph.D.
doc. PhDr. Eva Hájková, CSc.
Annotation -
Last update: PhDr. Eliška Doležalová, Ph.D. (11.09.2023)
Introduction to Czech language. Basic terminology. Phonetics and phonology from the didactic point of view - sound and graphic form of present Czech language. Basics of lexicolgy and word-formation. Application of the knowledge to teaching at the first grade of primary school - conditions of transformation of orthography knowledge into ortography competence, recognition of relations between words in the worsdtock, active mastering of word formation and development of vocabulary.
Descriptors - Czech
Last update: doc. PhDr. Eva Hájková, CSc. (13.09.2023)

V případě nutnosti se bude výuka konat online prostřednictvím MS Teams. 

Literature - Czech
Last update: PhDr. Eliška Doležalová, Ph.D. (11.10.2023)

Povinná literatura:

HAVLOVÁ, I., ŠTĚRBOVÁ L., SCHNEIDEROVÁ E.: Český jazyk A pro studující 1. Stupně ZŠ a SpPg. Praha: UK PedF, 1999.

HÁJKOVÁ, Eva: Kapitoly z didaktiky českého jazyka pro 1. stupeň ZŠ. Praha: Pedf UK, 2021.

HÁJKOVÁ, Eva: Komunikační čiinosti a jejic cíle. Praha: Pedf UK, 2008.

Doporučená literatura:

HŮRKOVÁ, J.: Česká výslovnostní norma. Praha 1991.

KARLÍK, P. - NEKULA, M. - RUSÍNOVÁ, Z.: Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN, 1996.

SVOBODOVÁ, I. - ŠIMANDL, J. - ČERNÁ, A. - UHLÍŘOVÁ, L.: Na co se nás často ptáte. Praha: Scientia, 2002.

PRAVDOVÁ, M. - SVOBODOVÁ, I:. Akademická příručka českého jazyka. Praha: Academia, 2014.

HUBÁČEK, J. a kol.: Čeština pro učitele. Vade Mecum Bohemiae, 2010. 

Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Eva Hájková, CSc. (13.09.2023)

1) Mluvená podoba jazyka (a její vztah k podobě psané)
- hláska a písmeno, abeceda
- mluvidla, sluchové ústrojí
- slabika a suprasegmentální fonetika
intonace ve větě - její sémantická a delimitační funkce
slabika, dělení slov na konci řádku
- fonologie
neutralizace znělosti


2) Slovo
- lexikologie
lexikální význam slova, hierarchické vztahy mezi významy slov, antonyma, synonyma,
slova citově zabarvená, slova vícevýznamová, spisovná, nespisovná,
homonyma

- slovotvorba
stavba slova - kořen
předpony, část příponová
slovotvorný základ
slovotvorná analýza

3) Aplikace poznatků do didaktického prostředí výuky na 1. stupni ZŠ – podmínky přeměny pravopisné vědomosti žáka v jeho pravopisnou dovednost, poznávání vztahů mezi slovy ve slovní zásobě, aktivní zvládání slovotvorby a rozvoj slovní zásoby žáka. 

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Eliška Doležalová, Ph.D. (11.10.2023)

Požadavky ke kontrole studia:

1) aktivní účast ve výuce (povinnost zúčastnit se alespoň jednoho výukového bloku).

2) zkouškový test s úspěšností min. 75 % (korektura textu, terminologie, fonetika a fonologie češtiny, lexikologie, slovotvorba). 

Learning resources - Czech
Last update: doc. PhDr. Eva Hájková, CSc. (13.09.2023)

Moodle jiných předmětů. 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html