SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Special Education Course - OCRN17UC57
Title: Kurz speciální pedagogiky
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2020
Semester: summer
E-Credits: 0
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 10 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Monika Mužáková, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D.
Annotation -
The aim of the course is to present the knowledge in the education of pupils with special educational needs in the conditions of an inclusive school. Students will gain insight into the history of education and the current situation of pupils and people with different types of disabilities and social disadvantages. Attention will also be paid to the current legislative measures in the field of educational opportunities for people with disabilities.
Last update: Kotvová Miroslava, PhDr., Ph.D. (25.01.2023)
Aim of the course - Czech Sign Language

Získání teoretických znalostí v oblasti základní terminologie týkající se edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a legislativních úprav vztažených k současnému trendu inkluzivního vzdělávání.

Last update: Kotvová Miroslava, PhDr., Ph.D. (27.01.2022)
Descriptors - Czech

Výuka bude probíhat prezenční formou. Pokud bude nutné vzhledem k epidemiologické situaci přejít na formu distanční výuky, přihlášení studenti obdrží e-mailem informace týkající se platformy, na níž bude probíhat v rámci kurzu komunikace a kde budou uloženy materiály ke studiu i zadané úkoly.

Last update: Kotvová Miroslava, PhDr., Ph.D. (27.01.2022)
Literature - Czech

SLOWÍK, Josef. Speciální pedagogika. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2016. 162 stran. Pedagogika. ISBN 978-80-271-0095-8.

TITZL, Boris. Postižený člověk ve společnosti. Praha : PedF UK, 2000. ISBN 86039-30-

FISHER, Slavomil, et al. Speciální pedagogika: edukace a rozvoj osob se specifickými potřebami v oblasti somatické, psychické a sociální: učebnice pro studenty učitelství. Praha : Triton, 2014. ISBN 978-80-7387-792-7.

PIPEKOVÁ, Jarmila. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 2010. ISBN 80-7315-198-0.

VALENTA, M. A kol. Přehled speciální pedagogiky. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0602-6.

KUNRTOVÁ, Monika, HORVÁTHOVÁ, Ivana, POTMĚŠIL, Miloň. Podpora komunikačních schopností dětí s kombinovaným postižením. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. ISBN 978-80-244-2976-2.

KVĚTOŇOVÁ, Lea, PROUZOVÁ, Regina. Speciální pedagogika v podmínkách inkluzivního vzdělávání. Praha: Univerzita Karlova, 2010. ISBN 978-80-7290-472-3.

POTMĚŠILOVÁ, Petra. Speciální pedagogika nejen pro sociální pedagogy. Praha : Patra, 2013. ISBN 978-80-7320-179-1.

SLOWÍK, J.: Komunikace s lidmi s postižením. Praha. Portál 2010 ISBN 978-80-7367-691-9

Časopis Speciální pedagogika

Last update: Kotvová Miroslava, PhDr., Ph.D. (27.01.2022)
Syllabus - Czech

Přehled témat:

1.      Pojetí speciální pedagogiky - definice, předmět, cíl

2.      Speciálně pedagogické disciplíny - základní vymezení

3.      Vývoj oboru a charakteristika změn ve vývoji speciální pedagogiky

4.      Vývoj speciálně pedagogické terminologie

5.      Nástin historického přehledu péče o osoby s postižením, znevýhoněním

6.      Některé negativní vlivy současné doby, mající vliv na vznik znevýhodnění

7.      Rodina a dítě s postižením

8.      Klasifikace znevýhodnění, nové trendy v přístupu k osobám se znevýhodněním

9.      Principy, metody a zásady speciální pedagogiky

10.    Kvalita života osob se znevýhodněním

11.    Speciální pedagogika a další vědní obory

12.    Výchovně vzdělávací speciálně pedagogická zařízení

13.    Příprava speciálně pedagogických pracovníků

Last update: Kotvová Miroslava, PhDr., Ph.D. (25.01.2023)
Course completion requirements - Czech

Zpracování zadaného úkolu a písemný test

Last update: Kotvová Miroslava, PhDr., Ph.D. (27.01.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html