SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Problem solving methods - OCRM20UM12
Title: Metody řešení úloh
Guaranteed by: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/10, MC [HT]
Extent per academic year: 15 [hours]
Capacity: unknown / 10 (10)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Guarantor: prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
Mgr. David Zenkl
Teacher(s): prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
Annotation -
The goal of the course to acquaint students with some aspects of a teaching profession which are a necessary pre-requisite of the study of mathematics education courses.
Last update: STEHLIKO (20.05.2019)
Descriptors - Czech

V případě přechodu na distanční výuku, bude výuka probíhat v prostředí Zoom. Pokud student není zapsaný v SIS a chce se setkání účastnit, kontaktuje vyučující.

Last update: Knapová Gabriela, PhDr., Ph.D. (31.01.2022)
Literature - Czech

http://www.nuv.cz/t/rvp
www.jcmf.cz, www.suma.jcmf.cz
http://www.csicr.cz/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/TIMSS
http://www.csicr.cz/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/PISA
www.suma.jcmf.cz/dvadny

FUCHS, E. a kol. Návrh evaluačních standardů z matematiky pro základní a střední školy. Praha: Prometheus, 1994.
FUCHS, E. a kol. Standardy a testové úlohy z matematiky pro základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. Praha: Prometheus, 2000. ISBN 80-7196-169-8
FUCHS, E. a kol. Standardy a testové úlohy z matematiky pro 4letá gymnázia. Praha: Prometheus, 1998. ISBN 80-7196-095-0
FUCHS, E. a kol. Standardy a testové úlohy z matematiky pro SOU. Praha: Prometheus, 2004. ISBN 80-7196-294-5
FUCHS, E. a kol. Postavení matematiky ve ŠVP základního vzdělávání. Praha: Prometheus, 2006. ISBN 80-7196-326-7
FUCHS, E. a kol. Postavení matematiky ve ŠVP střední odborné školy. Praha: Prometheus, 2006. ISBN 80-7196-323-2
FUCHS, E. a kol. Postavení matematiky ve ŠVP střední odborná učiliště. Praha: Prometheus, 2006. ISBN 80-7196-324-0

 

a další viz MoodleLast update: Knapová Gabriela, PhDr., Ph.D. (31.01.2022)
Teaching methods - Czech

Přednášky s aktivním zapojením studentů, kurz v Moodle.

Last update: Knapová Gabriela, PhDr., Ph.D. (22.02.2023)
Requirements to the exam - Czech

Průběžné skupinové a individuální úkoly v Moodle, docházka je silně doporučená.

Last update: Knapová Gabriela, PhDr., Ph.D. (31.01.2022)
Syllabus - Czech

1. Kurikulární dokumenty

a) vzdělávací soustava ČR

b) dokumenty v ČR (RVP, ŠVP)

c) povinná dokumentace škol

2. Podpora učitele M

a) profesní rozvoj učitele M

b) Jednota českých matematiků a fyziků (JČMF) a Společnost učitelů matematiky (SUMA)

c) konference, semináře

d) časopisy

e) vybrané publikace

3. Výzkumy znalostí M

a) mezinárodní výzkumy (PISA, TIMSS)

b) národní výzkumy (Cermat, Scio, Kalibro, ČŠI)

c) JPZ a nová maturita

4. Kultura mluveného projevu

5. Koncipování hodin M

a) transmise vs. konstruktivizmus a další teorie

b) organizační formy výuky

c) styly poznávání a učení

d) porozumění v matematice

e) motivace

f) role učitele M

g) hodnocení a testování

h) učebnice a další materiály ve výuce

i) příprava na výuku

j) plán hodiny

k) cíle výuky

l) management výuky

m) struktura aktivity

a další…

6. (Kognitivní) cíle úloh v hodinách M a jejich hodnocení

7. Diskuze s hosty

Pořadí témat může být permutováno.

V kurzu bude využita metodika na tvorbu písemných prací a testů. Sylabus vznikl v rámci projektu "Podpora pregraduálního vzdělávání budoucích učitelů na UK", registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0016093.

logolink:
https://opvvv.msmt.cz/media/msmt/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

* Sylabus byl inovován v rámci projektu "Podpora pregraduálního vzdělávání budoucích učitelů na UK", registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0016093. Kurz je součástí vzdělávacího modulu pro rozvoj kompetencí studentů v oblasti evaluace a autoevaluace.
Last update: Esserová Kateřina, DiS. (26.08.2022)
Course completion requirements - Czech

Splnění úkolů v Moodle.

Last update: Knapová Gabriela, PhDr., Ph.D. (31.01.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html