SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Ergotherapy II - OBSP18323
Title: Ergoterapie II.
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2010
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C+Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (40)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Barbara Valešová Malecová, Ph.D.
Incompatibility : OBSP18731, OBSP18732
Pre-requisite : OBSP18313
Interchangeability : OBSP18733
Z//Is interchangeable with: OK0218323
Annotation -
Last update: MLCKOVA/PEDF.CUNI.CZ (26.03.2012)
Students shall gain theoretical knowledge of main concepts attached to ergotherapy, its aimes and potential, designing ergotherapic plans and meetings, ergodiagnostics and, aplying ergotherapy to selected groups of clients.
Literature - Czech
Last update: MLCKOVA/PEDF.CUNI.CZ (24.02.2010)

Prednášky k predmetu

HORŇÁKOVÁ, M. 1995. Činnostná terapia v liečebnej pedagogike. Bratislava : Creativpress. 79 s. ISBN 80-7131-021-2

JELÍNKOVÁ, J. a kol. 2009. Ergoterapie. 1. vyd. Praha : Portál. 274 s. ISBN 978-80-7367-583-7.

VODÁKOVÁ, J.a kol: 2007. Speciální pracovní výchova a ergoterapie. 2.vyd. Praha: UK PedF. 90 s. ISBN 978-80-7290-322-1.

Syllabus - Slovak
Last update: MLCKOVA/PEDF.CUNI.CZ (24.02.2010)

Témy predmetu:

1. Definovanie činnostnej terapie (ergoterapie) vychádzajúcej z liečebnej pedagogiky

2. Okruhy činností využívaných v ergoterapii (aktivity každodenného života, práca, hra, zábava)

3. Charakteristika ergoterapeuta a jeho uplatnenie

4. Ciele ergoterapie

5. Možnosti liečebnovýchovného využitia zamestnaní

6. Štruktúra ergoterapeutického programu a stretnutia

7. Organizačné podmienky ergoterapie

8. Ergoterapia ako súčasť včasnej intervencie

9. Pracovná rehabilitácia a pracovná terapia

10. Ergodiagnostika, hodnotenie prostredia, hodnotenie bežných denných činností, analýza činností

11. Hra v ergoterapii

12. Tréning denných činností

13. Špecifiká ergoterapie u osôb so špeciálnymi výchovnými potrebami:

? osoby s mentálnou retardáciou

? deti s poruchami reči

? zrakovo postihnuté osoby

? osoby s poruchami sluchu

? osoby s telesným postihnutím a zdravotne oslabení

? autistické deti

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html