SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Special Education - Individuals with Specific Learning Disabilities - OBSP18218
Title: Sppg znevýhod. člověka se SPU
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2013
Semester: both
E-Credits: 6
Hours per week, examination: 1/1 C+Ex [hours/week]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. PhDr. Iva Strnadová, Ph.D.
Pre-requisite : OBSP18099, OBSP18411, OBSP18911
Z//Is interchangeable with: OK0218218
Annotation -
Last update: MLCKOVA/PEDF.CUNI.CZ (08.06.2009)
History of specific learning disabilities, development of knowledge, research and neuropsychology in the Czech republic and abroad. Etiology, classification. Clinical description of individual disorders. Assessment of specific learning disabilities from the point of view of special educator in educational-psychological counseling centre and from the teacher's point of view - perception cognitive functions, motor functions, didactic tests and examinations. Screening of specific learning disabilities. Reeducation of dyslexia, methods and forms of work, aids and publications suitable for working with children with specific learning disabilities. Reeducation of problems with writing and spelling and counting. Teaching foreign languages children with specific learning disabilities. Methods of teaching reading and writing. Specific features of working with children on primary and lower secondary level of basic schools. Legislation connected with specific learning disabilities. Cooperation with parents. Counselling.
Literature - Czech
Last update: STRNADOI/PEDF.CUNI.CZ (28.06.2010)

ČERNÁ, M. (1999) Lehké mozkové dysfunkce. Praha : Karolinum. ISBN 80-7184-880-8.

HÁJKOVÁ,V.,STRNADOVÁ,I.Inkluzivní vzdělávání.Praha:Grada Publishing,a.s.2010, ISBN 978-80-247-3070-7

JUCOVIČOVÁ, D. et al. (2009) Individuální vzdělávací plán pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Nakladatelství D + H. ISBN 978-80-87295-00-7.

MATĚJČEK, Z. (1995) Dyslexie - specifické poruchy učení. 3.vyd. Praha : Jinočany H&H. ISBN 80-85787-27-X.

MICHALOVÁ, Z. Specifické poruchy učení na druhém stupni ZŠ a na školách středních. Praha : Tobiáš, 2001. ISBN 80-7311-000-8.

MUNDEN, A., ARCELUS, J. (2002) Poruchy pozornosti a hyperaktivita. Praha : Portál. ISBN 80-7178-625-X.

POKORNÁ, V. (2001) Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování. 3. roz. vyd. Praha : Portál. ISBN 80-7178-570-9.

REID, G. (2005) Learning Styles and Inclusion. London : Paul Chapman Publishing. ISBN 1-4129-1064-1.

STRNADOVÁ, I. Styly učení a možnosti jejich využití v rámci diagnostiky a intervence u žáků se specifickými poruchami učení. s.91-96. In BARTOŇOVÁ, M. (Ed.) Specifické poruchy učení v kontextu vzdělávacích oblastí RVP ZV./ Specific Learning Difficulties in Kontext of Educational Fields of RVP ZV. Paido : Brno, 2007. ISBN 978-80-7315-162-1.

SVOBODA, M. (ed.), KREJČÍŘOVÁ, D., VÁGNEROVÁ, M. (2001) Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha : Portál. ISBN 80-7178-545-8.

ZELINKOVÁ, O. (2008) Dyslexie v předškolním věku?Praha : Portál. ISBN 978-80-7367-321-5.

ZELINKOVÁ, O. (2003) Poruchy učení: specifické vývojové poruchy čtení, psaní a dalších školních dovedností. Praha : Portál. ISBN 80-7178-800-7.

Vyhláška MŠMT ČR č. 72/2005 Sb.

Vyhláška MŠMT ČR č. 73/2005 Sb.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html