SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Special Education - Individuals with Physical Handicap I - OBPS18112
Title: Sppg znevýhodněného člověka s TP I.
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2010
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 colloquium [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (62)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Is provided by: OBSP18112
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
Classification: Pedagogy > Special Pedagogy
Co-requisite : OBPS18099
Interchangeability : OBPS18012, OBPS18905
Annotation -
Last update: MLCKOVA/PEDF.CUNI.CZ (08.06.2009)
Classes are organized as block arrangements with the following content - problems of physical diversity: body scheme, self concept and psychosocial image of persons with physical impairment, cognitive processing of physical diversity, cognitive disonance, social evaluation of people with physical impairment, social approach stereotypes, mechanism of disadvantage minority development and its characteristic, problems of hipokinesia, objective and subjective motor assessment within ontogenesis, immobility syndrom, problems of central motor impairments, communication aspects of physical impairment, disadvantage in movement as a question of rights, declarations and legislation of rights for people with physical impairment, socialization of persons with physical impairment, self-determination of life, life autonomy, self- sufficiency, quality of life of persons with physical impairment, assistance, new trends of self-sufficiency support, palliative care, hospice care, system of support of persons with physical impairment including system of education in the CR, ethical aspects of work with people with physical impairment, bioethical and biopolitical influences, problems of euthanasia, genetic selections and reproduction of developmental impairments.
Literature - Czech
Last update: PhDr. Blanka Ohlídková, CSc. (22.05.2006)

FIALOVÁ, L. Body image jako součást sebepojetí člověka. 1. vyd. Praha : Karolinum 2001.

HÁJKOVÁ, V. Propedeutika somatopedie. In:Speciálněpedagogická čítanka. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2003, s. 102-129. ISBN 80-7290-109-5

HÁJKOVÁ,V. Podpora rozvoje manipulační funkce ruky dětí s poruchou hybnosti.In Edukace dětí se speciálními potřebami v raném a předškolním věku. Brno: Paido 2004. ISBN 80-7315-063-8

KÁBELE, F.; KOLLÁROVÁ, E.; KOČÍ, J.; KRACÍK, J. Somatopedie. 1. vyd., Praha:Karolinum, 1993.

KOŠČ, L. Psychologie postiženého dítěte a jeho výchova. 1.vyd., Praha:SNP 1982.

KRAUS, J.; ŠANDERA, O. Tělesně postižené dítě 2. přeprac. vydání Praha: SNP 1975.

NOVOSAD, L.; ŠVINGALOVÁ, D. Problém tělesnosti u hendikepovaných osob z hlediska filosofie výchovy. 1.vyd., Praha UK: Pedagogická fakulta 2002.

VÍTKOVÁ, M. Paradigma somatopedie. 1. vyd. : Masarykova univerzita 1998.

TITZL, B. (Ed.) Péče o tělesně postižené dítě. 1. vyd. Praha: ÚKVČ, 1985, 180 s. ISBN 59-060-84.

TITZL, B. Postižený člověk ve společnosti. Dopl. a rozš. vyd. Praha: UK-PedF, 2000, 248 s. ISBN 80-86039-90-0.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html