SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Bachelor Thesis Seminar - OBPS13586
Title: Bakalářský seminář
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2013 to 2018
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / 40 (50)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Alena Škaloudová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D.
Alena Škaloudová, Ph.D.
Pre-requisite : OBPS13511
Interchangeability : OBPS13086
Is interchangeable with: OPBP1Q122A
Files Comments Added by
download Opatření děkana 2015 - záv práce.pdf Opatření děkana č. 8/2015 - obsahové, formální a technické požadavky na závěrečné práce Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D.
Annotation -
Basic requirements for the bachelor thesis. Criteria for evaluation of undergraduate work study program of psychology. Criteria for evaluation of the defense. Introduction to selected undergraduate work in 2011 upheld and their opinions. Research Methods. Siscussions with colleagues and the teacher of theoretical and methodological issues, comparing different points of view.
Last update: SKALOUDA/PEDF.CUNI.CZ (06.03.2013)
Aim of the course - Czech

Osvojení základních požadavků úspěšného zpracování a obhajoby bakalářské práce.

Last update: SKALOUDA/PEDF.CUNI.CZ (06.03.2013)
Literature - Czech

Eco, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc, Votobia 1997
Kerlinger, F.N. Základy výzkumu chování. Praha, Academia 1972
Ferjenčík, Ján. Úvod do metodologie psychologického výzkumu : jak zkoumat lidskou duši. Praha: Portál 2000
SWOBODA, Helmut. Moderní statistika. 1.vyd. Praha: Svoboda, 1977

Last update: SKALOUDA/PEDF.CUNI.CZ (26.09.2015)
Syllabus - Czech

Bakalářský seminář probíhá ve dvou základních formách.
Úvodní vstupní část má charakter společného semináře.
Druhá část pak má již jednoznačně individuální charakter, kde studenti prezentují své projekty, jež jsou následně diskutovány.

Úvodní část

1 Požadavky na zpracování bakalářské práce viz http://userweb.pedf.cuni.cz/kpsp/index.php?p=120

2 Kritéria hodnocení celkového charakteru bakalářských prací:
Ucelenost
Originalita
Rozsah materiálu
Adekvátnost a hloubka analytických postupů
Ukotvenost a reflexe ve vztahu k dosavadnímu poznání

3 Kritéria pro hodnocení průběhu obhajoby
Prezentace
Reakce na připomínky
Kvalita diskuze

4 Projekt práce
Studentovi slouží k promyšlení struktury a cílů budoucí práce, vyučujícímu k jejich posouzení. Projekt má standardně 1 stranu a obsahuje cíl práce, výzkumné otázky, abstrakt práce (10-15 řádků) - co nejvýstižnější shrnutí obsahu budoucí práce (vyhněte se nic neříkajícím obecným formulacím) a dále seznam zdrojů, se kterými student zamýšlí pracovat (vč. zdrojů již prostudovaných)
Součástí projektu je časový plán - správné načasování rešerší, četby literatury, sepsání a korektur bakalářské práce.

6 Formální úprava
viz Opatření děkana č. 8/2015 a Opatření děkana č. 12/2017 příloha č. 1

Rady a doporučení týkající se zpracování v MS Word
- Práce se styly
- Vytváření obsahu a seznamu použité literatury za pomoci automatických funkcí
- Navržení grafů za asistence funkce SmartArt a seskupování tvarů
- Automatické vs manuální číslování tabulek a grafů
- Vložení konce oddílu a nastavení samostatného číslování stránek
- Globální opravy a editace
- Úprava a přehlednost textu
- Použití MS Office jako nástroje kvalitativní analýzy dat, ukázky kódování

Druhá část  

7 Prezentace projektů jednotlivých studentů

7. 1 Časový plán
7. 2 Seznam literatury
7. 3 Typ analyzovaného materiálu
7. 4 Formulace problému, cíl práce, výzkumné otázky
7. 5 Metoda výzkumu - prezentace výzkumných nástrojů, ukázka analýzy dat, nástin interpretace výsledků a diskuze

7. 6 S jakými největšími problémy se setkávám
7. 7 Co se mi podařilo, co mohu předat ostatním studentům

 

 

 


Začlenění kurzu
Předpokladem úspěšného absolvování kurzu jsou základní znalosti teorie psychologického výzkumu (OBPS13091 Teorie psychologického výzkumu). Bakalářský seminář je povinně volitelným kurzem, který studentům poskytuje základní informace o požadavcích pro vypracování bakalářské práce a umožňuje jim, aby kromě odborného vedení vedoucího práce svoji problematiku konzultovali s dalším odborníkem a svými kolegy.

 

Last update: Škaloudová Alena, Ph.D. (11.10.2017)
Course completion requirements - Czech

Podmínka získání zápočtu:
1. Docházka alespoň 8x - vyžaduje se aktivní účast - podněty a připomínky k prezentovaným pracím.
2. Referovat o své bakalářské práci. Pokud se někdo ve svém termínu nebude moci dostavit, sám si sežene náhradníka. Referující je povinen všem přihlášeným studentům poslat nejméně 2 dny před konáním semináře prezentaci svého projektu práce.

Last update: SKALOUDA/PEDF.CUNI.CZ (26.09.2015)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html