SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Bachelor Thesis Seminar - OBPS13086
Title: Bakalářský seminář
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (60)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Alena Škaloudová, Ph.D.
Classification: Sociology > Methodology
Pre-requisite : OBPS13091
Is interchangeable with: OBPS13586, OPBP1Q122A
Annotation -
Basic requirements for the bachelor thesis. Criteria for evaluation of undergraduate work study program of psychology. Criteria for evaluation of the defense. Introduction to selected undergraduate work in 2011 upheld and their opinions. Research Methods. Siscussions with colleagues and the teacher of theoretical and methodological issues, comparing different points of view.
Last update: SKALOUDA/PEDF.CUNI.CZ (14.08.2012)
Aim of the course - Czech

Osvojení základních požadavků úspěšného zpracování a obhajoby bakalářské práce.

Last update: SKALOUDA/PEDF.CUNI.CZ (14.08.2012)
Literature - Czech

Odborná literatura:
Eco, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc, Votobia 1997
Kerlinger, F.N. Základy výzkumu chování. Praha, Academia 1972
Ferjenčík, Ján. Úvod do metodologie psychologického výzkumu : jak zkoumat lidskou duši. Praha: Portál 2000.

Last update: SKALOUDA/PEDF.CUNI.CZ (14.08.2012)
Requirements to the exam - Czech

Podmínka získání zápočtu:
1. Docházka alespoň 8x
2. Referovat o své bakalářské práci. Pokud se někdo ve svém termínu nebude moci dostavit, sám si sežene náhradníka.

Last update: SKALOUDA/PEDF.CUNI.CZ (14.08.2012)
Syllabus - Czech

Bakalářský seminář probíhá ve dvou základních formách.
Úvodní vstupní část má charakter společného semináře.
Druhá část pak má již jednoznačně individuální charakter, kde studenti prezentují své projekty, jež jsou následně diskutovány.

Úvodní část

1 Požadavky na zpracování bakalářské práce viz http://userweb.pedf.cuni.cz/kpsp/index.php?p=120

2 Kritéria hodnocení celkového charakteru bakalářských prací:
Ucelenost
Originalita
Rozsah materiálu
Adekvátnost a hloubka analytických postupů
Ukotvenost a reflexe ve vztahu k dosavadnímu poznání

Kritéria vztahující se k žánrům bakalářských prací
Kritéria formálního posuzování textu bakalářských prací

3 Kritéria pro hodnocení průběhu obhajoby
Prezentace
Reakce na připomínky
Kvalita diskuze

4 Projekt práce
Studentovi slouží k promyšlení struktury a cílů budoucí práce, vyučujícímu k jejich posouzení. Projekt má standardně 1 stranu a obsahuje cíl práce, výzkumné otázky, abstrakt práce (10-15 řádků) - co nejvýstižnější shrnutí obsahu budoucí práce (vyhněte se nic neříkajícím obecným formulacím) a dále seznam zdrojů, se kterými student zamýšlí pracovat (vč. zdrojů již prostudovaných)
Součástí projektu je časový plán - správné načasování rešerší, četby literatury, sepsání a korektur bakalářské práce.

5 Struktura a formální úprava bakalářské práce

viz Opatření děkana 8/2015

http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-71.html?menu=&y=2015Druhá část


7 Prezentace projektů jednotlivých studentů
7. 1 Časový plán
7. 2 Seznam literatury
7. 3 Typ analyzovaného materiálu
7. 4 Formulace problému, cíl práce, výzkumné otázky
7. 5 Metoda výzkumu

Začlenění kurzu
Předpokladem úspěšného absolvování kurzu jsou základní znalosti teorie psychologického výzkumu (OBPS13091 Teorie psychologického výzkumu). Bakalářský seminář je povinně volitelným kurzem, který studentům poskytuje základní informace o požadavcích pro vypracování bakalářské práce a umožňuje jim, aby kromě odborného vedení vedoucího práce svoji problematiku konzultovali s dalším odborníkem a svými kolegy.

 

Last update: Škaloudová Alena, Ph.D. (12.10.2016)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html