SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Therapy in SE - OB2318330
Title: Terapie v sppg - Biblioterapie
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2014
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Is provided by: OBPS18930
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Barbara Valešová Malecová, Ph.D.
Pre-requisite : OB2318399
Annotation - Slovak
Last update: VALESOB (13.09.2012)
Študenti získajú teoretické poznatky o vymedzení biblioterapie a jej cieľoch, o formách a metódach biblioterapie, o diagnostike v BT, o zostavovaní biblioterapeutických programov a stretnutí a ich hodnotení. Študenti sa na hodinách aj prakticky oboznámia s niektorými biblioterapeutickými technikami a aktivitami. Biblioterapiu chápeme ako zámerné, systematické a cieľavedomé terapeutickovýchovné pôsobenie využívajúce rôzne formy práce s literárnym textom a vlastnej tvorby (vytváranie vlastných príbehov, textov, ale aj rôzne aktivity využívajúce prácu so slovom, písmenami) na ľudí s rôznym znevýhodnení tak, aby sa napomohlo zlepšiť alebo upraviť ich celkový stav v zmysle zmiernenia alebo aj eliminácie problémov v správaní a v prežívaní.
Literature - Czech
Last update: VALESOB (13.09.2012)

1. Prednášky k predmetu
2. PILARČÍKOVÁ-HÝBLOVÁ, S. Biblioterapia. Liptovský Mikuláš : Vydané vlastným nákladom, 1997. 74 s.
3.MALECOVÁ, B. Prvky biblioterapie na vyučovaní. In Sprievodca triedneho učiteľa, aktualizácia november 2008. Bratislava : Odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko, 2008. 1- 34 s. ISBN 80-89182-03-8.

Teaching methods - Slovak
Last update: VALESOB (19.09.2011)

Prvá časť hodiny - prednáška (teoretický výklad)
Druhá časť hodiny - zážitková forma - študenti si vyskúšajú vybrané biblioterapeutické techniky

Requirements to the exam - Slovak
Last update: Mgr. Barbara Valešová Malecová, Ph.D. (05.10.2016)

Požiadavky na zápočet:

 • max. 2 absencie na kurze
 • Seminárna práca - vypracovanie biblioterapeutického stretnutia
  • Termín odovzdania - nejpozdeji do 15.1.2017
Syllabus - Slovak
Last update: VALESOB (13.09.2012)

Témy predmetu:

 1. Definovanie pojmov: biblioterapia, paremiologická terapia, hagioterapia, pohádkoterapia, poetoterapia, didaktoterapia
 2. Formy biblioterapie (skupinová, individuálna, hromadná, expresívna, receptívna BT)
 3. Využitie biblioterapie
 4. Diagnostika v biblioterapii
 5. Štruktúra biblioterapeutického programu a stretnutia
 6. Pozorovanie a hodnotenie priebehu cvičení
 7. Podmienky biblioterapie (miestnosť pre BT)
 8. Funkcie literárneho textu využívané v biblioterapii
 9. Vývin čitateľského záujmu
 10. Metódy práce s literárnym textom/metódy biblioterapie (vonkajšie metódy, vnútorné metódy)
 11. Práca s príbehom, terapeutické využitie príbehu, biografické metóda
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html