SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Special Education - Individuals with Specific Learning Disabilities I - OB2318108
Title: Sppg znevýhod. člověka se SPU I.
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2010
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PhDr. Iva Strnadová, Ph.D.
Pre-requisite : OB2318099, OB2318101, OB2318102
Z//Is interchangeable with: OB2318335
Literature - Czech
Last update: STRNADOI/PEDF.CUNI.CZ (28.02.2010)

ČERNÁ, M. (1999) Lehké mozkové dysfunkce. Praha : Karolinum. ISBN 80-7184-880-8.

JUCOVIČOVÁ, D. et al. (2009) Individuální vzdělávací plán pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Nakladatelství D + H. ISBN 978-80-87295-00-7.

MATĚJČEK, Z. (1995) Dyslexie - specifické poruchy učení. 3.vyd. Praha : Jinočany H&H. ISBN 80-85787-27-X.

MICHALOVÁ, Z. Specifické poruchy učení na druhém stupni ZŠ a na školách středních. Praha : Tobiáš, 2001. ISBN 80-7311-000-8.

MUNDEN, A., ARCELUS, J. (2002) Poruchy pozornosti a hyperaktivita. Praha : Portál. ISBN 80-7178-625-X.

POKORNÁ, V. (2001) Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování. 3. roz. vyd. Praha : Portál. ISBN 80-7178-570-9.

REID, G. (2005) Learning Styles and Inclusion. London : Paul Chapman Publishing. ISBN 1-4129-1064-1.

STRNADOVÁ, I. Styly učení a možnosti jejich využití v rámci diagnostiky a intervence u žáků se specifickými poruchami učení. s.91-96. In BARTOŇOVÁ, M. (Ed.) Specifické poruchy učení v kontextu vzdělávacích oblastí RVP ZV./ Specific Learning Difficulties in Kontext of Educational Fields of RVP ZV. Paido : Brno, 2007. ISBN 978-80-7315-162-1.

SVOBODA, M. (ed.), KREJČÍŘOVÁ, D., VÁGNEROVÁ, M. (2001) Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha : Portál. ISBN 80-7178-545-8.

ZELINKOVÁ, O. (2008) Dyslexie v předškolním věku?Praha : Portál. ISBN 978-80-7367-321-5.

ZELINKOVÁ, O. (2003) Poruchy učení: specifické vývojové poruchy čtení, psaní a dalších školních dovedností. Praha : Portál. ISBN 80-7178-800-7.

Vyhláška MŠMT ČR č. 72/2005 Sb.

Vyhláška MŠMT ČR č. 73/2005 Sb.

Requirements to the exam - Czech
Last update: STRNADOI/PEDF.CUNI.CZ (25.02.2010)

Problematika specifických poruch učení v cizích jazycích - ve skupinách, powerpointová prezentace

Syllabus - Czech
Last update: STRNADOI/PEDF.CUNI.CZ (25.02.2010)

Historie výzkumu specifických poruch učení (SPU).

Současné poznání o SPU ve světle zahraničních i českých výzkumů.

Etiologie specifických poruch učení.

Klinický popis jednotlivých poruch.

Predikce specifických poruch učení.

Diagnostika specifických poruch učení

Metody výuky počátečního čtení a psaní, počítání.

Specifika reedukace SPU na 1. a 2. stupni ZŠ.

Možnosti využití stylů učení u žáků s SPU.

Přehled právních předpisů k problematice SPU.

Specifické poruchy chování - diagnostika a speciálněpedagogická intervence

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html