SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Safety and Toxicology - OB2309002
Title: Bezpečnost a toxikologie
Guaranteed by: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: summer
E-Credits: 1
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Is provided by: OB2309018
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Incompatibility : OB2309018, O02309002
Interchangeability : OB2309018, O02309002
Is incompatible with: OB2309018, OKB2309018
Is interchangeable with: OKB2309018, OB2309018
Annotation - Czech
Last update: KOTOUCO/PEDF.CUNI.CZ (07.03.2013)
Cílem předmětu je seznámit studenty, budoucí učitele chemie s platnými předpisy a zákony vymezujícími zacházení s chemickými látkami, upozornit je na rizika a nebezpečí, spojená s pracemi v laboratorních cvičeních. Součástí předmětu je i stručný přehled metabolismu vybraných látek v těle a obecná část pojednávající o osudu cizorodých látek v organismu.
Literature - Czech
Last update: KOTOUCO/PEDF.CUNI.CZ (09.10.2008)

HORÁK, J.; LINHART, I.; KLUSOŇ, P.: Úvod do toxikologie a ekologie pro chemiky, VŠCHT Praha, 2004

PALEČEK, J.; LINHART, I.; HORÁK, J.: Toxikologie a bezpečnost práce v chemii, VŠCHT Praha, 1996

Syllabus - Czech
Last update: KOTOUCO/PEDF.CUNI.CZ (09.10.2008)

1. Toxikologie, její předmět a vymezení pojmů, jed ? toxická látka, xenobiotikum, dávka

2. Účinek jedů, druhy účinku (přímý toxický účinek, biochemický účinek, imunotoxicita, teratogenita, mutagenita, karcinogenita, orgánová toxicita

3. Osud cizorodých látek v organismu (cesty vstupu do organismu, distribuce, depot, metabolické přeměny cizorodých látek, vylučování cizorodých látek a jejich metabolitů z organismu

4. Informační zdroje v toxikologii a souvisejících oborech (elektronické databáze a bezpečnostní listy chemických látek, charakteristická struktura souboru MSDS)

5. Regulace práce s jedy a chemickými karcinogeny (přípustné expoziční limity, nejvyšší přípustné koncentrace), chemické karcinogeny

6. Významné skupiny toxických látek (látky dráždivé a leptavé, látky s vysokou akutní toxicitou, látky ovlivňující přenos kyslíku v těle, látky hepatotoxické, neurotoxické, imunotoxické, mutagenní a karcinogenní; bojové látky, látky nebezpečného životní prostředí, látky návykové

7. Ochrana zdraví na chemických pracovištích

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html