Drama and Theater Workshop - OB2304V14
Title: Dramatický a divadelní seminář
Guaranteed by: Katedra české literatury (41-KCL)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Věra Brožová, Ph.D.
Opinion survey results   Examination dates   WS schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Seminář se vždy zaměří na drama určitého literárního období nebo specifického žánru. Teoreticky a kulturně historicky pojedná jeho problematiku, na dramaturgickém rozboru konkrétního textu pak i očekávané konvence související s jeho dobovým divadelním uváděním. Součástí semináře bude i inscenace dramatu sledovaného období či žánru, kterou studenti připraví po stránce spolurežijní, interpretační, hudební, scénografické i produkční. Cílem semináře tak bude nejen zprostředkovat vědomosti a znalosti integrálně související s českou i světovou literaturou (drama jako literární text), ale poskytnout studentům praktickou zkušenost s tímto textem, a to ve všech oblastech, které s tvorbou inscenace souvisejí. Při rozvoji praktických dovedností bude mj. kladen důraz na odpovídající interpretaci textu (souvislost s kultivací mluvního projevu učitele a s jeho budoucím praktickým vystupováním před žákovským kolektivem i veřejností), na schopnost pojednat literárně zaznamenané dění jiným uměleckým jazykem a v neposlední řadě i na týmovou práci. Seminář navazuje na tradici propojení divadelních praktik s výukou, uplatňující se jak v raně novověkém školství, tak i ve školách 19. století. V průběhu semestrálního kurzu (podle povahy představení se může případně protáhnout i na dva semestry) bude připraveno zvolené divadelní představení, navazující na oborovou výuku starší české literatury nebo literatury 19. století. Důraz je kladen zejména na lidové a pololidové bohemikální hry (podkrkonošské hry, intermedia, lidové hagiografické hry), školní divadlo 19. století, případně i na hry městského divadla, podnětné svou historií, dobovým významem či obsahem (Ernst Raupach, Ferdinand Břetislav Mikovec, Václav Alois Svoboda apod.). Příprava má nejen praktickou část, tedy samotné nastudování hry, ale i část teoretickou: součástí zkoušek jsou vstupy ozřejmující zakotvenost hry v dobovém kontextu, teoretické pozadí (poetiku, žánrové souvislosti apod.), i komentování významu jednotlivých scén, replik či slov. Výstupem semináře je kompletní příprava veřejného vystoupení: zajištění vhodného sálu, příprava scény, masek, kostýmů, rekvizit, scénické hudby. Seminář volně naváže na předchozí obdobné a hojné aktivity katedry, mj. podpořené v letech 2005-2006 grantem GA UK 387/05 Divadelní a interpretační aktivity jako podpůrné metody ve výuce české literatury a v osobnostním rozvoji studentů učitelství. Informace o dosavadní aktivitě viz http://www.temuslamus.cz/historie.php.
Last update: SKALOVA/PEDF.CUNI.CZ (23.05.2013)
Syllabus - Czech

 

Interpretace a přednes uměleckých textů

Vedoucí semináře: Věra Brožová

Skupinová analyticko-interpretační a individuální interpretační práce s texty, které si každý účastník sám zvolí. Cílem semináře je umělecký přednes zvoleného textu (jednotlivcem, popř. dvojicí či vůbec malou skupinou účastníků). Výstupem bude veřejná interpretační přehlídka v rámci katedry , nejlepším interpretům bude plně hrazena  účast na studentské interpretační dílně festivalu Šrámkova Sobotka, konaného první týden v červenci.

Last update: KLUMPARO/PEDF.CUNI.CZ (13.02.2014)