SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Advertising - OB2303V03
Title: Reklamní komunikace
Guaranteed by: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2019
Semester: both
E-Credits: 3
Hours per week, examination: 0/1 C [hours/week]
Capacity: winter:unknown / 25 (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.
PhDr. Radka Holanová, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Radka Holanová, Ph.D.
Annotation -
Last update: PhDr. Radka Holanová, Ph.D. (20.01.2020)
Advertisement and its specifics, communicative models, history of advertisement, language and non-verbal means, advertisement oriented at children, stereotypes.
Literature - Czech
Last update: PhDr. Radka Holanová, Ph.D. (20.01.2020)

BURTON, G.; JIRÁK, J.: Úvod do studia médií. Brno: Barrister & Principal, 2001. ISBN 80-85947-67-6.
CRHA, I.; KŘÍŽEK, Z.: Jak psát reklamní text. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2452-2.
ČMEJRKOVÁ, S.: Reklama v češtině, čeština v reklamě. Praha: Leda, 2000. ISBN 80-85927-75-6.

HOLANOVÁ, R.: Intertextualita v reklamě. Praha: Karolinum 2013.
HORŇÁK, P.: Abeceda reklamy. Bratislava: Grafosit, 1997. ISBN 80-967701-7-9.
JEFKINS, F.: Advertising. London: Pitman, 1994. ISBN 0712108564.

MIČIENKA, M.; JIRÁK, J. (et al.) Základy mediální výchovy. Praha : Portál, 2007.

Ogilvy, D.: Ogilvy o reklamě, Praha, MANAGEMENT PRESS 1996

POŠTOLKA, V. Kniha o reklamě. Praha : Reklamní klub, 1940. Bez ISBN.
PRAVDOVÁ, M.: K povaze reklamního diskurzu. Naše řeč, 2002, 85, č. 4, s. 177-189. ISSN 0027-8203.
PRAVDOVÁ, M.: McDonald´s - tak trochu jiná kultura? Praha: Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1178-3.
SRPOVÁ, H.: Reklama pro děti - rádce, či manipulátor? Český jazyk a literatura 57 (5), 2006 - 2007, s. 209 - 215.

SRPOVÁ, H. Cílová skupina – faktor, který rozhoduje o podobě reklamy. In Od informace k reklamě. Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2007, s. 123–160. ISBN 978-80-7368-265-1.

SRPOVÁ, H.  Reklama zaměřená na děti. In Jaklová, A. (ed.) Komunikace – styl – text. České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2006. ISBN 80-7040-819-7.
The Advertising Age. Encyclopedia of Advertising. New York: Fitzroy Dearborn, 2003. ISBN 1-57958-172-2.

Šebesta, K: Reklamní texty. Jejich funkce a výstavba. Praha: FF UK 1990.
TOSCANI, O.: Reklama je navoněná zdechlina. Bratislava: Slovart, 1996. ISBN 80-85871-82-3.

Vysekalová, J.; Mikeš, J. Reklama – jak dělat reklamu. Grada, 2003: s. 108-109

Vysekalová, J. – Komárková, R.: Psychologie reklamy. Grada.

VOŠAHLÍKOVÁ, P. Zlaté časy české reklamy. Praha : Univerzita Karlova v Praze, 1999.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Radka Holanová, Ph.D. (20.01.2020)


Témata:

 1. Specifika reklamní komunikace, druhy a typy reklamy.
 2. Interdiskurzivnost a intertextovost v reklamě.
 3. Jazykové prostředky reklamy - jazyková norma vs. reklamní text; konfigurace hlásek, lexikum, morfologické prostředky; básnické figury a tropy; syntaktické prostředky; adresát reklamy.
 4. Nejazykové prostředky reklamy - obraz a zvuk v reklamě.
 5. Reklama a stereotypy; obraz hodnot v reklamě; reklama určená dětem. Archetypy v reklamě. Humor a erotika v reklamě.
 6. Pohled do historie reklamy. Pohled do historie literatury o reklamě.
 7. Světoví tvůrci reklamy, ceny udělované reklamním počinům.
 8. Reklama na internetu, skrytá reklama, facebook, youtubeři, influenceři, virální marketing, advergaming, product placement.
 9. Česká legislativa zaměřená na reklamu. Etické kodexy.
 10. Reklama zaměřená na děti. Práce s reklamou v učebnicích pro ZŠ a SŠ. Učebnice mediální výchovy.
   

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Radka Holanová, Ph.D. (20.01.2020)

Požadavky k zápočtu:
Aktivní účast na seminářích. Docházka, povolena je jedna absence.

1) Vystoupení v semináři - prezentace tématu dle zadání na prvním semináři.

2) Rozbor přesvědčovacích/jazykových prostředků jednoho reklamního textu (nebo typu reklamního textu). Doprovázené ilustračním materiálem. Kolokvium na posledním semináři.

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html